Комплектування фондів НБУВ за джерелом «Дари»: динаміка та популярізація

ЗаявникРибак Євген Анатолійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіКомплектування фондів НБУВ за джерелом «Дари»: динаміка та популярізація
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.22:[004.65:025.346]
Рибак Євген,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ НБУВ ЗА ДЖЕРЕЛОМ «ДАРИ»: ДИНАМІКА ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

Висвітлено формування і забезпечення фондів НБУВ за джерелом «Дари» та наповнення розділу «Дари та нові надходження» на сайті НБУВ оперативною інформацією про дарувальників.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, формування фонду, інформаційні ресурси, дари, видання.

Національна бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є сучасною науковою, потужною установою, яка постійно працює над максимально ефективним забезпеченням інформаційних потреб своїх користувачів. Місією бібліотеки є розвиток, створення, збереження та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів та забезпечення інформаційних дослідницьких потреб користувачів на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.
Вимоги та виклики XXI століття вимагають від НБУВ трансформаційних змін і, відповідно, розробки нових моделей розвитку, модернізації сервісів та ресурсів, пошуку нових форм роботи з користувачем, інформацією, впровадження оригінальних ідей у практичну діяльність нашої установи.
Тому, головним завданням НБУВ, зокрема, є забезпечення доступу до інформаційних ресурсів не тільки в традиційному друкованому, а й в електронному вигляді, та розвиток різноманітних сервісів навколо ресурсів. Бо від стану та наповнення бібліотечних фондів, різноманіття послуг, розвитку інформаційних технологій залежить ступінь задоволення інформаційних потреб споживачів.
Вагоме значення для формування і забезпечення фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського документами займає джерело «Дари». Дари надходять до відділу комплексного формування бібліотечних ресурсів НБУВ у вигляді видань або документів інших форм на будь-якому носії інформації, які приймаються і опрацьовуються відповідно до Положення про дари до фонду НБУВ, затвердженого вченою радою 2015 року. Положення регламентує порядок приймання дарів з урахуванням нормативних документів, розроблених згідно з законодавством України. Основні вимоги щодо прийняття/неприйняття дарів представлено на офіційному сайті Бібліотеки www.nbuv.gov.ua у розділі «Дари НБУВ».
Так у 2018 р. за джерелом «Дари» отримано, опрацьовано та передано до фондів НБУВ 11 448 прим. документів (85 %) при плані 13 500 прим. Зменшення надходження документів до НБУВ за цим джерелом пояснюється скороченням кількості переданої літератури з установ, які традиційно передавали в дар літературу – Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Президією НАН України… тощо. В останні п’ять років (2014–2018) дари складають близько 11–16 % від загальної кількості надходжень і суттєво поповнюють фонди НБУВ не тільки дублетними, а й першими примірниками видань. Динаміку надходження видань за джерелом «Дари» і відсоток від загальної кількості отриманих НБУВ документів за всіма джерелами представлено у наступній таблиці:

Рік надходження Кількість примірників (%)
2014 24 477 (16,5%)
2015 16 338 (15%)
2016 15 943 (15%)
2017 12 927 (14%)
2018 11 448 (11%)

З метою оперативного інформування користувачів про нові надходження до НБУВ за джерелом «Дари» було започатковано електронний інформаційний ресурс – розділ «Дари НБУВ» на оновленому офіційному сайті НБУВ http://www.nbuv.gov.ua/gifts.
Даний інформаційний ресурс на сайті НБУВ виконує такі завдання: оперативне представлення інформації про дари і дарувальників; бібліографічний та аналітичний опис подарованих документів, рефератів та анотацій; представлення фотоматеріалів, графічних даних та інших зовнішніх об’єктів, включаючи ресурси Інтернет; пошук даних щодо подарованих документів за певний хронологічний період та іншої необхідної інформації, використовуючи дані інформаційного ресурсу «Дари НБУВ».
Зокрема, на сайті Бібліотеки у розділі «Дари НБУВ» представлено інформацію про такі значні видання: «Книга Добра» – примірник унікальної пам’ятки друкарської, художньої, книжної культури, яку у 2018 р. під час відео-презентації у ”Мистецькому арсеналі” було передано до фондів НБУВ; альбом «Лавра. Четыре сезона» – представляє річний цикл природи крізь призму архітектури і чернечого життя обителі; «Шлях до відродження» – повне зібрання творів у 13 томах видатного діяча українського національного руху, філософа і публіциста Левка Григоровича Лук’яненка; чотирьохтомне видання «Львів: пори року» автора, заслуженого діяча мистецтв України Василя Пилип'юка; унікальне факсимільне видання «Повесть временных лет», що являє собою «книгу в книзі» і в максимально можливій мірі повторює давній оригінал і містить переклад на сучасну мову; книга «Місія високого слова. Василіянське книговидання: минуле, сучасне і майбутнє», присвячена історії зародження та розвитку василіянського видавництва «Місіонер» як духовного так і національного феномену тощо.
За джерелом «Дари» протягом 2018 р. НБУВ отримала близько 2 тис. прим. документів від окремих осіб, з них більше ніж 400 прим. унікальних видань, які увійшли до складу спеціалізованих фондів відділів образотворчих мистецтв, юдаїки, зарубіжної україніки, стародруків та рідкісних видань.
З моменту започаткування і наповнення цього контенту підготовлено і представлено 317 інформаційно-аналітичних довідок про унікальні видання та цікаві колекції, які були презентовані дарувальниками. Більшість книг мають дарчі написи від політичних і громадських діячів, учених та відомих людей України, що надає їм особливої цінності.
Продовжується оптимізація ресурсу «Дари НБУВ», більше уваги приділяється якості контенту, що дозволить максимально швидко знаходити релевантну інформацію відповідно до інформаційного запиту споживача. Водночас є необхідність нормативно і методично впорядкувати приймання електронних документів у складі бібліотечних колекцій дарувальників.

UDC 027.54(477-25)VNLU:025.22:[004.65:025.346]
Rybak Evgen,
Junior Research Fellow,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ACQUISITION OF FUNDS BY SOURCE "GIFTS": DYNAMICS AND POPULARIZATION
The formation and provision of NBUV funds according to the source of "Gifts" and the filling of the section "Gifts and new receipts" on the site of NBUV on the operational information about donors is elucidated.
Keywords: Vernadsky National Library of Ukraine, fund formation, information resources, gifts, publications.