Тематичні наукові реферативні огляди: практика формування та перспективи

ЗаявникКорнілова Євгенія Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіТематичні наукові реферативні огляди: практика формування та перспективи
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Одним з основних видів інформаційних продуктів бібліотек є підготовка бібліографічної інформації: бібліографічних і реферативних баз даних, каталогів, бібліографічних покажчиків. У будь-якій науковій роботі використовуються ідеї і факти попередніх робіт у цій галузі знань. Науковий інформаційний обмін передбачає використання вже наявних даних, нове тлумачення усталених принципів, підтвердження ними нових ідей, подальший розвиток висловлених раніше думок, спростування правильності цих думок і фактів. Через повну відкритість мережі Інтернет для опублікування будь-яких повідомлень предметно-тематичне розсіяння публікацій у потоці наукової літератури швидко збільшується (Лобузіна К.В., 2012; Сорока М.Б., 2002). Збільшення обсягів інформації та створення її надлишків, універсальність та ексклюзивність запитів користувачів потребують пошуку релевантної інформації та оперативності бібліографічного обслуговування (Онищенко О.С. та співавт., 2011).
Розрізняють наступні види бібліографічного обслуговування: довідково-бібліографічне обслуговування, бібліографічне інформування користувачів і рекомендаційно-бібліографічне обслуговування. Однією з особливостей бібліографічного інформування є тісне переплетення форм суто бібліографічних, тобто побудованих на представленні бібліографічної інформації, та бібліотечно-документних, пов’язаних із демонструванням документів, а в умовах комп’ютерних технологій – повнотекстової інформації. Сучасні технології стимулюють розроблення все нових форм і засобів бібліографічного інформування. Загальна тенденція бібліографічного інформування постає як трансформація, розвиток від традиційних засобів і форм до диференційованих, індивідуалізованих, орієнтованих на максимально повне задоволення реальних і потенційних інформаційних потреб користувачів бібліотек (Романуха З., Швецова-Водка Г., 2016).
Бібліографічне інформування – це систематичне забезпечення користувачів бібліографічною інформацією відповідно до їх тривалих та постійно діючих запитів та (або) без запитів, згідно з інформаційними потребами користувачів (Романуха З., Швецова-Водка Г., 2016; Швецова-Водка Г.М., 1999). Розрізняють індивідуальне, групове та масове бібліографічне інформування. Як вказано у ДСТУ 7448:2013 «Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять», масове інформування – це інформування широкого кола користувачів бібліотеки щодо соціально значущих тем.
Тому значно зростає роль вторинного інформаційного ресурсу – різноманітних бібліографічних, реферативних, проблемно-орієнтованих баз даних, інформаційно-аналітичних продуктів, які є засобом доступу до першоджерел інформації (Онищенко О.С. та співавт., 2011). Збільшується значення інформаційних видань, які збирають і представляють в одному місці всі доступні публікації з тієї чи іншої галузі, предмету і надають їх у вигляді рефератів або бібліографічних описів однією мовою (Лобузіна К.В., 2012; Сорока М.Б., 2002).
Реферативні видання збирають розсіяну за різними джерелами інформацію з урахуванням інтересів конкретних користувачів (Лобузіна К.В., 2012; Гиляревский Р.С., Цветкова В.А., 2011).
З 2014 року Відділ технологій дистанційного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) розпочав видання наукових реферативних оглядів за соціально значущими темами, які обираються фахівцями відділу з переліку тем, що розробляються установами Національної академії наук України. Реферативний огляд – це упорядкований в алфавітній послідовності перелік бібліографічних описів видань за темою огляду. У реферативному огляді подано узагальнену інформацію про стан розробки питання без подання критичної оцінки. Огляди розміщуються на порталі НБУВ в спеціальному розділі “Наукові реферативні огляди” (http://www.nbuv.gov.ua/references) у двох форматах: PDF-документа та каталогу. Каталог формується у спеціалізованій базі в САБ «ІРБІС64» з використанням запозичення з загального каталогу НБУВ. Після наповнення каталогу згідно з певною темою формується друкована версія для конвертування до формату pdf. До наукових реферативних оглядів включена вітчизняна й іноземна література за період 1995-2016 рр.: друковані видання, які зберігаються у фондах НБУВ (монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць, матеріали міжнародних конференцій, глосарії, інформаційно-аналітичні матеріали, статті з періодичних видань); ті, які представлені в передплачених базах даних (ELSEVIER, EBSCO); інформаційні ресурси Інтернет. Джерельна база подана трьома мовами: українською, російською, англійською. Окрім загальної бібліографічної інформації, записи включають у себе скановані варіанти обкладинок і анотації. Анотації запозичуються разом із бібліографічними описами з електронного каталогу НБУВ (реферативна база даних, база “Наукова періодика України”). У випадку відсутності анотації в базах джерела переглядаються de visu. Бібліографічні описи здійснено відповідно до чинних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : стандарт. – Офіц. вид., чинний в Україні від 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 46 с.; ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : стандарт. – На заміну ДСТУ 3582-97 ; чинний від 2014-01-01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 15 с.; ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила : нац. стандарт Рос. Федерации : введен впервые : введен 2012-09-01 / Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. – М. : Стандартинформ, 2012. – III, 23 с.
Електронна форма подання інформації у реферативних оглядах дає змогу оновлювати і доповнювати вже опубліковані огляди (доповнення відбувається приблизно один раз на квартал) та забезпечує користувачам зручний доступ до повнотекстових ресурсів за гіпертекстовими посиланнями у бібліографічних описах.
На даний момент на порталі НБУВ розміщено 8 реферативних оглядів: “Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі: особистість, національна державність (XIX – поч. XXI ст.)” (38 джерел), “Світова проблема питної води” (84 джерела), “Зелена” економіка – економіка майбутнього” (96 джерел), “Енергетична безпека України та світу” (70 джерел), “Нанотехнології у ХХІ столітті” (100 джерел), “Демографічне старіння в Україні на фоні загальносвітової тенденції прискореного старіння населення” (104 джерела), “Інтелектуальні інформаційні технології та системи” (115 джерел), “Україна у світовому геополітичному просторі” (116 джерел).
За час впровадження ресурсу до нього звернулось понад 3 тис. користувачів. Перспективою розвитку цього напряму електронного науково-інформаційного обслуговування є вивчення інформаційних потреб наукової аудиторії користувачів і соціально значущих тем для формування плану підготовки реферативних оглядів.