ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК

ЗаявникНатаров Олег Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.77:316.77:027.021](477)
Натаров Олег Олександрович,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК

Висвітлено діяльність Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з інформування громадськості та органів державної влади про ситуацію у науковій сфері України. Акцентовано увагу на актуальності доведення до широкого загалу своєчасної та якісної інформації про здобутки вітчизняних дослідників в умовах інтеграції української науки у світовий науковий простір та відповідних заходів з реформування наукової сфери. Наголошено на важливості оперативної протидії маніпуляціям у медіапросторі, спрямованим проти наукової спільноти.
Ключові слова: українська наука, органи державної влади, інформаційно-аналітичні структури, бібліотечні установи, СІАЗ, НБУВ

На сучасному етапі розвитку цивілізації наука та науково-технічна сфера відіграють визначальну роль у ефективному розвитку економік передових країн світу, зміцненні обороноздатності держав, підвищенні добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання.
В Україні на законодавчому рівні визнана «необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб» [3].
Разом з тим, за даними Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, фінансування галузі у нашій країні за період 2005–2015 рр. скоротилися з 1,17 % до 0,62 % ВВП, а 2017-го становило лише 0,45 % за середньосвітового рівня 2,23 % [1].
Незважаючи на вкрай складну ситуацію з фінансуванням наукової сфери, часом в умовах відвертої дискредитації науки та її діячів у медіа-просторі, українські вчені постійно повинні доводити державним чиновникам та суспільству свою ефективність, а подеколи і обґрунтовувати право на існування академічної науки.
З огляду на сказане, а також беручи до уваги інтеграцію української науки у світовий науковий простір і відповідні заходи щодо реформування наукової сфери України, особливої актуальності набувають питання своєчасного та якісного інформування владних структур про здобутки українських вчених, а також оперативної протидії маніпуляціям у медіа просторі, спрямованим проти наукової спільноти. Адже, як справедливо зазначає В. Пальчук, сьогодні вже не викликає сумнівів той факт, «що ефективність державного управління значною мірою залежить від відповідного використання змістовних інформаційно-інтелектуальних ресурсів, які максимально відповідають завданню формування й прийняття управлінських рішень чи практичного їх застосування в розвитку українського суспільства. У зв’язку з цим спостерігається підвищення ролі інформаційного забезпечення органів державної влади, що передбачає якісно новий рівень технологічної організації роботи з інформаційними масивами» [2, c. 5].
Значним потенціалом у вирішенні проблеми формування інформаційної бази, необхідної для ухвалення управлінських рішень, володіють інформаційно-аналітичні структури бібліотечних установ, у першу чергу, національних бібліотек.
В Україні приклад ефективної діяльності у напрямі бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення владних структур демонструють інформаційно-аналітичні підрозділи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – НБУВ) – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (далі – СІАЗ), Національна юридична бібліотека (НЮБ), Фонд Президентів України (ФПУ).
Зокрема, СІАЗ було створено для введення в широкий суспільний обіг матеріалів фондів НБУВ, моніторингу й опрацювання зростаючих інформаційних потоків, удосконалення інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади України.
На сучасному етапі пріоритетними напрямами розвитку структурного підрозділу є використання новітніх інформаційних технологій та методів моніторингу й обробки інформації, посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах, розроблення теоретичних та науково-практичних питань бібліотечного обслуговування на основі впровадження електронних інформаційних технологій. Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції СІАЗ – центральні та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації. Важливим науково-прикладним завданням структурного підрозділу є вивчення сучасних наукових підходів до збереження бібліотеками інформації інтернет-середовища та збереження широкого спектру інтернет-інформації шляхом її консолідованого представлення в аналітичних продуктах.
У контексті нашої теми слід відзначити підготовку і видання випуску інформаційно-аналітичного бюлетеню «Шляхи розвитку української науки». Основними завданнями бюлетеня є: моніторинг процесів у науковій сфері, що знаходять відбиток у медіа просторі, а також наявність соціального попиту на таку інформацію; донесення інформації про здобутки вітчизняних дослідників (як фундаментальні, так і прикладні) до владних структур; оперативне реагування на сумнівні та необґрунтовані повідомлення про українську науку; доведення до громадськості думки про важливу роль і суспільну значущість науки тощо.
Так, моніторинг публікацій у медіапросторі України, присвячених питанням науки, засвідчив, що:
– останніми роками завдяки зусиллям вітчизняних учених – насамперед і здебільшого науковців НАН України – вдалося здійснити прорив у медіа-сфері й активізувати процес донесення інформації про здобутки української науки до широкої аудиторії;
– українські вчені, передусім представники академічної науки, докладають значні зусилля для наукового забезпечення вирішення актуальних для нашої країни проблем, впровадження перспективних розробок у реальний сектор економіки та соціальну сферу, зміцнення обороноздатності та безпеки держави;
– враховуючи обсяги фінансування галузі та кількість наукових досліджень в Україні та за її межами, ефективність наукової діяльності українських учених не поступається зарубіжним колегам, а іноді навіть є значно вищою.
Отже, в умовах реформування вітчизняної наукової сфери, а також зважаючи на окремі спроби маніпулювання громадською думкою у медіа просторі з метою дискредитації академічної наукової спільноти, своєчасне та якісне інформування органів державної влади про реальний стан української науки набуває особливого значення. Досвід СІАЗ НБУВ у цій сфері, а саме підготовка і видання випуску інформаційно-аналітичного бюлетеню «Шляхи розвитку української науки», дозволяє стверджувати, що попри складні фінансові умови вітчизняні дослідники, передусім представники Національної академії наук України, продовжують сумлінно працювати на користь своєї країни та отримувати вагомі результати за широким спектром фундаментальних і прикладних досліджень.

Бібліографічні джерела
1. Луканська А. Учені допомагали армії й під час Другої світової, і під час першої гібридної [Електронний ресурс] / А. Луканська // Голос України. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/317121. – Назва з екрана.
2. Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 314 с.
3. Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листоп. 2015 р. № 848-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19. – Назва з екрана.

References
1. Lukanska, A. Ucheni dopomahaly armii y pid chas Druhoi svitovoi, i pid chas pershoi hibrydnoi [Scientists helped the army during the Second World War, and during the first hybrid]. Holos Ukrainy – Voice of Ukraine. Retrieved from http://www.golos.com.ua/article/317121 [In Ukrainian].
2. Palchuk, V. E. (2014). Biblioteky v informatsiino-analitychnomu zabezpechenni orhaniv derzhavnoi vlady [Libraries in information and analytical support of public authorities]. Kyiv [In Ukrainian].
3. Pro naukovu ta naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy [On Scientific and Scientific Technical Activities / Law of Ukraine on November 26, 2015 № 848–VIII]. Retrieved from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [In Ukrainian].

UDC 004.77:316.77:027.021](477)
Natarov Оleg,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR REFORMING THE SCIENTIFIC FIELD OF UKRAINE: THE ROLE OF LIBRARIES
The report deals with the work of the Information and Analytical Support Service of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine for informing the public and state authorities about the situation in the scientific field of Ukraine. Attention is paid to the significance of keeping the general public well and timely informed on the achievements of domestic researchers in the conditions of integration of Ukrainian science into the world science and appropriate measures for reforming the scientific field. Emphasis is placed on the importance of operational counteraction to manipulation in the media directed against the scientific community.
Keywords: Ukrainian science, government agencies, information and analytical structures, libraries, SIAZ, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.