Особові фонди українських істориків авіації та фахівців авіаційної галузі в архівах України: інформаційний потенціал

ЗаявникГерасімова Тетяна Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіОсобові фонди українських істориків авіації та фахівців авіаційної галузі в архівах України: інформаційний потенціал
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Особові фонди українських істориків авіації та фахівців авіаційної галузі в архівах України: інформаційний потенціал

Авіаційна галузь є однією з найбільш високотехнологічних і стратегічних галузей, що відображає загальний рівень технічного розвитку держави, послуговуючись найновітнішими здобутками науки й техніки. Для подальшого її розвитку доцільним видається вивчення та розкриття шляхів її історичного розвою. А це можливо тільки завдяки дослідженню документальних джерел з історії авіації, що дійшли до сьогодення, великий пласт яких становлять особові архівні фонди українських істориків авіації та фахівців авіаційної галузі, діяльність яких мала непересічне значення для розвитку як національної, так і світової авіаційної галузі. Саме вивчення цих особових архівів дає змогу переосмислити та об’єктивно оцінити історичні факти, які раніше не були досліджені. У минулому столітті українська авіація, як і історія, вивчалася лише як складова радянської авіаційної галузі. З 90-х років ХХ ст., після здобуття Україною незалежності, зростає інтерес до вивчення всіх сфер національної історії, не лишилась осторонь і історія вітчизняної науки та техніки, й зокрема, авіаційної галузі, розвиток і становлення якої характеризувалися бурхливими подіями та впливами різних політичних векторів, що здійснювали на неї вагомий вплив.
Для комплексного відображення досліджуваної теми необхідно визначити зміст, склад, особливості комплектування, формування, зберігання й використання та джерельно-інформаційний потенціал архівних фондів особового походження українських істориків авіації та фахівців авіаційної галузі. Для досягнення цього необхідно здійснити аналіз історіографії даної теми та встановити ступінь дослідженості архівних джерел з історії авіації на теренах України; визначити політичні та культурні чинники, що впливали на розвиток авіаційної галузі ХХ ст.; встановити хронологію й виокремити етапи комплектування особових архівних фондів українських істориків авіації та фахівців авіаційної галузі; розкрити основні принципи та методи формування й наукового опрацювання досліджуваних архівних фондів; визначити особливості їх зберігання в архівосховищах й використання дослідниками; проаналізувати склад фондів та структурні категорії документів, що їх складають; виявити основні типи й види архівних документів за тематичними групами та змістом; здійснити наукове опрацювання неатрибутованих документів з досліджуваних архівів, встановити їхніх авторів, зміст, дати й місця створення; вдосконалити існуючі описи на фонди авіаторів відповідно до сучасних норм наукового опрацювання архівних документів; визначити джерельно-інформаційний потенціал досліджуваних архівних фондів для вивчення історії української авіації.
Особові архівні фонди українських істориків авіації та фахівців авіаційної галузі наразі зберігаються в архівосховищах України, насамперед в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Центральному державному науково-технічному архіві України, Центральному державному історичному архіві України в м. Києві та Державному архіві Полтавської області.
Основний пласт архівних фондів особового походження, що стосуються авіаційної галузі, знаходиться в Інституті рукопису НБУВ. Це, зокрема, фонд Корольової Євгенії Володимирівни (1905–1997), історика авіації, інженера, літератора (фонд № 328); фонд Карацуби Степана Ісаковича (1897–1984), авіаконструктора, історика авіації (фонд № 275); фонд Карпеки Олександра Даниловича (1894–1918), авіаконструктора (фонд № 240). Є окремі документи з досліджуваної тематики в фонді Кислова Василя Васильовича (1943), інженера-механіка, історика науки і техніки (фонд № 341).
Поза тим, у Центральному державному науково-технічному архіві України зберігається фонд М’ялиці Анатолія Костянтиновича (1940), автора більш ніж 40 науково-дослідних робіт у галузі літакобудування та комп’ютеризації машиноорієнтованого виробництва авіаційної техніки (фонд № 237), а в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві – фонд родини Терещенків, великих українських поміщиків, власників цукрових, винокурних і лісопильних заводів у Київській, Волинській Подільській, Чернігівській, Харківській, Катеринославській, Орловській і Могилевській губерніях (фонд № 830). З цього архіву значення для дослідження опрацьовуваної теми мають документи Ф. Ф. Терещенка, авіатора й авіаконструктора-аматора. У Державному архіві Полтавської області відкладалася колекція документів про Юрія Васильовича Кондратюка (Олександра Гнатовича Шаргея, 1897–1941), видатного вченого в сфері авіації та космонавтики, що складають фонд № 8828.
У цій та суміжних галузях вітчизняної науки українські дослідження досі обмежувалися хронологією розвитку літакобудування на теренах України, історією окремих підприємств авіаційної галузі, внеском окремих авіаконструкторів у розвиток вітчизняної та світової авіації, дослідженням історії авіаційної промисловості. В указаних межах в розробку цієї теми зробили вагомий внесок українські вчені А. І. Харук [1], В. В. Татарчук [2], Л. П. Халецька [3]. Однак комплексний аналіз джерельно-інформаційного потенціалу, змісту, складу, особливостей комплектування, формування, зберігання й використання архівних фондів видатних діячів української авіаційної галузі ще не проведено. Тому першочерговим для нас є розкриття невідомих сторінок історії авіаційної галузі на теренах України, для відображення яких украй важливим є вивчення особових архівних фондів українських авіаторів, вірне розуміння історичних документальних джерел та правильне, об’єктивне їх трактування.

Список використаної літератури

1. Харук А. І. Авіаційна промисловість України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті – 1980-ті роки : дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 / Харук Андрій Іванович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2011. – 443 арк.
2. Татарчук В. В. Історія авіаційного напрямку освіти і техніки в Київському політехнічному інституті (кінець ХІХ ст. – 1914 рр.) : загальний огляд / В. В. Татарчук // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. – Сер. : «Історія науки і техніки». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 48 (1021). – С. 170–181.
3. Халецька Л. П. Становлення українського повітроплавання : Олександр Данилович Карпека (1894–1918) / Л. П. Халецька // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. ст. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 97. – С. 269–275.