Бібліотечні каталоги нового покоління: інноваційні рішення для наукових бібліотек України

ЗаявникЛобузіна Катерина Вілентіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіБібліотечні каталоги нового покоління: інноваційні рішення для наукових бібліотек України
Інформація про співдоповідачівДанильченко І. В., провідний бібліотекар
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Сьогодні електронний каталог (ЕК) є основною інформаційно-пошуковою системою будь-якої бібліотеки. Від його можливостей та якості роботи залежить ефективність задоволення потреб сучасних користувачів. У липні 2014 р. було проведено дослідження електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України результати якого показали, що каталоги не є орієнтованими на користувачів та містять багато перешкод для отримання повної і релевантної інформації [4]. Це свідчить про те, що електронні каталоги мають мінімальних набір пошукових можливостей та більшість з них роблять лише перші кроки до моделі електронного каталогу нового покоління. Так звані електронні каталоги нового, або третього, покоління (next-generation / third-generation catalogues) активно впроваджуються в роботу зарубіжних бібліотек. Особливо успішними в цьому напрямку є проекти університетських бібліотек США.
Серед характерних особливостей нових каталогів, викладених М. Брідінгом, можна відзначити: каталог є єдиною точкою входу для доступу до всієї інформації, наявної в розпорядженні бібліотеки, функціональні можливості та дизайн інтерфейсу має конкурувати з комерційними сайтами, розширення каталожної інформації за рахунок використання даних із зовнішніх джерел (наявність обкладинок, анотацій, змісту, в т. ч. коментарі, рейтинги, «хмари» тегів), реалізація фасетної навігації (корегування результату пошуку шляхом вибору необхідних фасетів – дата створення, мова тексту, формат документа та ін.), ранжування результатів пошуку за релевантністю, пошук за ключовими словами з використанням простого пошукового вікна, перевірка правильності написання слів, зв’язок з користувачем через RSS [5, 6]. Наразі є багато систем, в яких реалізовані основні особливості електронних каталогів нового покоління: комерційні (Aquabrowser, BiblioCommons, EBSCO Discovery Service, Endeca) та системи з відкритим кодом (Blacklight, Fac-Back-OPAC, LibraryFind, Rapi) [7]. Серед реалізованих інтегрованих систем, які забезпечують оперативний доступ до бібліографічних та повнотекстових ресурсів більшості національних бібліотек є Світова цифрова бібліотека – World Digital Library (https://www.wdl.org/ru), та проект Європейської електронної бібліотеки – Europeana (http://www.europeana.eu).
Розуміння електронного каталогу як ресурсу, що має перелік бібліографічних записів, які розкривають склад наявних в фонді бібліотеки документів вже не відповідає вимогам сучасних користувачів. Нині електронні каталоги містять бібліографічні записи не тільки книг, але й статей, повнотекстових документів, інтернет-ресурсів. Такі бази даних можуть розкривати друковані та електронні ресурси багатьох бібліотек. Користувачі звертаються не до електронних каталогів, а до інтегрованих бібліотечно-інформаційних систем, що мають розширений перелік пошукових можливостей. Інтегровані бібліотечно-інформаційні системи (ІБІС) підвищують повноту, оперативність бібліотечно-інформаційного обслуговування усіх категорій користувачів системи, забезпечують вільний та широкий доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів, дозволяють заощадити трудові, фінансові ресурси бібліотек та інформаційних служб учасників корпорації [1].
В Україні прикладом кооперативної роботи є сформовані Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського загальнодержавні ресурси: електронна бібліотека наукових публікацій «Наукова періодика України» та реферативна база даних «Україніка наукова» (за участі Інституту проблем реєстрації інформації НАН України). Протягом 2014–2015 р. було суттєво перероблено та удосконалено пошуковий інтерфейс інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», відповідно до сучасних вимог бібліотечних каталогів нового покоління: обкладинки видань, посилання до інтернет-сторінок видавництв, наукові реферати статей, попередній перегляд повних текстів публікацій, повнотекстовий пошук, зміст випусків журналів, відбір публікацій обраного автора, перегляд цитувань публікацій через інформаційні сервіси Google Академія. Надалі передбачається розширити можливості пошуку наукових публікацій засобами тематичної навігації (за тематичними рубрикатором та спеціальностями ДАК України) [2, 3].
У 2016 році стартував новий корпоративний проект НБУВ «Наука України: доступ до знань», призначений для популяризації, підвищення рейтингу та доступності електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України, за рахунок використання сучасних бібліотечних та веб-технологій. Пошукова система порталу забезпечує користувачам зручну навігацію в інформаційних ресурсах бібліотек України за різноманітними параметрами: тип бібліотеки, тип ресурсу, тематика, персоналії, колекції. Надалі система пошуку буде доповнена авторитетними файлами наукових установ та науковців України. У тестовому режимі вже стартував пошук за авторитетним файлом «Наукові установи України», що дає змогу користувачам через зрозумілий графічний інтерфейс переглянути список наукових видань у бібліотечному фонді за всіма бібліографічними формами назви установи. Від інформації про установу є можливість перейти до офіційного сайту установи, наукової бібліотеки установи, її інституційного репозиторія, сторінки установи у «Вікіпедії». Інформаційне наповнення порталу супроводжує іконографічна та ілюстративна інформація, що сприяє інтуїтивному сприйняттю та швидкій адаптації користувача до інтерфейсу системи. Для реєстрації на порталі необхідно заповнити просту веб-форму, зареєстровані учасники проекту та користувачі мають можливість скористатись зворотним зв’язоком. Створена корпоративна система навігації у ресурсах наукових бібліотек забезпечує також передумови для організації єдиної розподіленої системи пошуку наукових бібліотечних інформаційних ресурсів та формування національної наукової електронної бібліотеки «Наукове надбання України» на основі постачання наукових електронних ресурсів від індивідуальних та колективних авторів.
Впровадження системи авторитетних файлів виявило певні проблеми, пов’язані із недосконалістю записів та системи пошуку електронного каталогу НБУВ, який містить інформацію про обов’язковий примірник всіх видань України, у тому числі наукових, і може претендувати на повноту відображення публікаційної активності наукових установ та науковців України. Для забезпечення більш ефективного та релевантного пошуку в ЕК НБУВ заплановано проведення цілої низки заходів із запровадження системи гіпертекстових зв’язків та наукового редагування бібліографічних записів, у першу чергу точок доступу до інформації про наукові колективи та імена науковців. Наслідком цієї роботи мають стати два взаємопов’язані авторитетні файли «Наукові установи України» та «Науковці України», які будуть забезпечувати інтегрований пошук наукової інформації у всіх інформаційних ресурсах наукових бібліотек України. Каркасом створення авторитетних записів було обрано бібліографічні записи авторефератів, захищених в Україні кандидатських і докторських дисертацій, на основі яких вже побудовано базу даних, яка нараховує понад 90 тис. імен. До корпоративного формування інформації про науковців України будуть залучатись зареєстровані бібліотеки-учасники проекту «Наука України: доступ до знань» через систему інтерактивного анкетування.

Список літератури
1. Лобузіна К. В. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек / К. В. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 24-28.
2. Лобузіна К. В. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – С. 18-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2015_3_5.pdf.
3. Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна, А. Клочок // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_4_1.
4. Лобузіна К. В. Фундаментальна електронна бібліотека «Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами [Електронний ресурс] / К. Лобузіна // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8.10.2015 р.). – 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/656.
5. Трачук Л. Ф. Возможности электронных каталогов в контексте концепции «Библиотека 2.0» и их практическая реализация (на примере областных универсальных научных библиотек Украины) / Л. Ф. Трачук // Библиотечное дело – 2015: документно-информационные коммуникации и библиотеки в пространстве культуры, образования, науки : материалы двадцатой междунар. науч. конф. (22-23 апр. 2015 г.) : ч. 2 / Моск. гос. ин-т культуры, Соц.-гуманитар. фак. [и др.] – Москва: [б.и.], 2015. – С. 269-274.
6. Breeding M. Next-Generation Library Catalogs. Chapter 1: Introduction // Library Technology Reports. - 2007. - Vol. 43, No 4. - P. 5-14. - Режим доступа: http://alatechsource.metapress.com/content/p6rll2h042601168/fulltext.pdf
7. Next-generation library catalogues: reviews of Encore, Primo, Summon and Summa / K. Stevenson, S. Elsegood, D. Seaman [et al.] // Serials. – 2009. – № 22 (1). – P. 68-82.