ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗаявникКлименко Оксана Зіновіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури
Назва доповідіІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Клименко Оксана Зіновіївна,
ст. наук. спів роб. НБУВ,
канд. іст. наук, доцент

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інноваційний вектор розвитку України спрямований на якнайшвидшу адаптацію до умов соціально орієнтованої економіки, необхідності побудови правової держави, трансформації та інтеграції в європейське і світове співтовариства. Процеси всесвітніх інформаційних зв'язків багато в чому визначаються змістом міжнародних відносин. Сучасний рівень розвитку міжнародних зв'язків характеризується прагненням до плідної і взаємовигідної співпраці в усіх напрямках, розвитком координаційних і інтеграційних процесів. Загальновизнані у світі орієнтири інформаційного суспільства – впровадження комп'ютерних і телекомунікаційних технологій та розвитку на цій основі регіональної, національної і міжнародної інформаційної взаємодії загалом, спонукають до активного пошуку спільних напрямів, об’єднання зусиль для узгодженої професійної взаємодії у бібліотечній сфері та сприяють формуванню ефективного національного інформаційного середовища. Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури держави.
Забезпечення вільного доступу до світових інформаційних ресурсів – глобальне завдання сучасних бібліотек, діяльність яких позитивно впливає на міжнародне та міжкультурне взаєморозуміння. Результатом такої тенденції є координація та міжбібліотечна взаємодія з науково-інформаційними та науково-освітніми установами на основі інтеграції документно-інформаційних ресурсів [1]. Існуючі форми кооперації бібліотек в умовах друкованих документних технологій (МБА, на основі спеціалізації фондів за тематичним, галузевим критерієм, а також за критерієм частоти їх використання) сприяють зниженню середніх витрат обслуговування і розширенню асортименту доступних видань. Їхня ефективність залежить від відстані між учасниками об'єднання, кількості учасників, рівня розвитку комунікацій, тривалості функціонування об'єднань без реорганізації. Високі витрати на переміщення матеріальних носіїв документованої інформації стають основною перешкодою в розвитку інтеграційних процесів.
Вплив загальних тенденцій розвитку міжнародного співробітництва на бібліотечну сферу виявляється в бібліотечній кооперації, яка базується на організаційному принципі – корпоративності (об'єднаного і розподіленого електронного бібліотечного ресурсу) і технологічному принципі – мережевої інтеграції, що передбачає використання телекомунікаційних, зокрема Інтернет-технологій. [2].
Пріоритети діяльності вітчизняних бібліотек спрямовані на: консолідацію суспільства; дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське співтовариство; вільний доступ до інформації, знань і культурного надбання [Стратегія]. Важливою умовою створення бібліотечного сегменту національного інформаційного простору у сучасній бібліотечній практиці є інтеграція бібліотек, тобто суб’єкти інформаційно-комунікаційної взаємодії у процесі об’єднання і узгодження ресурсів, насамперед, вирішують завдання їх раціональної організації. Негативні фактори, які перешкоджають розвитку інтеграційних процесів у бібліотечно-інформаційній сфері України: слабка матеріально-технічна база; кошти; проблеми кадрового забезпечення; використання різних АБІС (або їхня відсутність); несумісність форматів електронних бібліографічних записів; відсутність єдиного державного координаційного, методичного, науково-дослідного центру з питань бібліотечно-інформаційної діяльності.
Успішна інформаційно-комунікаційна діяльність вітчизняної бібліотечної сфери зорієнтована на комплексну взаємодію, що призводить до інтеграції бібліотек різних відомств на основі спеціалізації, централізації, координації та кооперування їх діяльності. Завдяки налагодженню координації бібліотеки різних відомств зможуть активно розвивати новітні форми інтеграції, опрацювання й поширення інформації, дистанційного обслуговування установ і користувачів, цільового інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів наукових досліджень. [4]. Розвиток координації й кооперації сприяє інтеграції діяльності бібліотек на вищому рівні – корпоративному і передбачає створення для цих закладів умов для представлення ними якісного інформаційного продукту з використанням новітніх інформаційних технологій, модернізацією управління бібліотечними ресурсами, формуванням нового інформаційного середовища [4].
У практиці бібліотечної справи найважливішим напрямом є інтеграція і спільне використання інформаційно-матеріальних ресурсів, тобто виробнича кооперація, якій притаманні такі організаційні форми: міжбібліотечний абонемент (МБА); об'єднання на основі спеціалізації фондів за критерієм частоти їх використання, що припускає створення і спільну експлуатацію репозитарних сховищ; об'єднання бібліотек на основі спеціалізації фондів за тематичним або галузевим критерієм (розподілена бібліотека). Це потрібно не стільки з метою економії фінансових і технічних засобів, скільки через необхідність обміну інформацією та створення єдиного інформаційного простору, бібліотеки сьогодні повинні розв'язувати проблему координації й кооперації своєї діяльності та створення корпоративних бібліотечних систем.
Посилення консолідуючої ролі бібліотек у суспільстві, їхній позитивний вплив на розвиток соціальних процесів і вітчизняної культури у всьому різноманітті її взаємозв'язків безпосередньо відображається на розбудові в Україні цілісного науково-освітньо-інформаційного комплексу. Консолідація – процес інтеграції інформаційних складових комунікаційного простору і стратегічна база подальшого вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Багаторівнева консолідація бібліотек та інших інформаційних структур правового інформаційно-комунікаційного простору в Україні вимагає посилення системних зв’язків між правовими бібліотеками на засадах професійних бібліотечних об’єднань; координації й кооперації діяльності бібліотек з іншими інформаційними установами та організаціями; інтеграції правових інформаційних ресурсів як сукупності всього розмаїття засобів, форм їх подання в каналах комунікацій; консолідації інформації та знань як предметно-структурних одиниць у процесі бібліотечно-інформаційного забезпечення.
Провідні наукові бібліотечні установи України, бібліотеки та інформаційні підрозділи наукових установ та вищих навчальних закладів мають вагомі результати в інтеграції наукової інформації, а також інформаційному та науково-аналітичному забезпеченні потреб науки, освіти, культури, державного управління. Основні засади стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України ґрунтуються на взаємовигідній співпраці, що передбачає міжнародне співробітництво, інтеграцію, партнерство і кооперацію зусиль бібліотек та інформаційних інституцій. Актуальними проблемами розвитку бібліотечної науки залишаються недостатня міжвідомча координація досліджень та недостатня участь вітчизняних фахівців у міжнародних дослідницьких програмах і обмінах [5].
Короткостроковий план «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року» містить головні рішення, які повинен ухвалити Уряд, міжнародні конвенції результатом чого має бути створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи на принципах універсального доступу. Надзвичайно важливим є створення нормативно-правової бази та системи стандартів бібліотечно-інформаційної галузі для підвищення ефективності діяльності бібліотек, надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг та інтеграції українських бібліотек у світовий інформаційний простір [6].
Переломним моментом модернізації вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери загалом та еволюції стратегічної місії сучасної бібліотеки – інтелектуальної скарбниці для теперішнього і майбутнього поколінь – є активне запровадження усього спектру інновацій у співпраці з з інформаційними центрами, науковими установами, музеями, архівами, вишами та іншими зацікавленими учасниками науково-інформаційних комунікацій для ефективного формування національного-інформаційного простору з метою успішної інтеграції у світовий культурний простір.
Адже саме бібліотеки забезпечують повний технологічний цикл інтеграції, систематизації й цільового поширення підготовленої для читачів інформації, перетворення її на знаннєвий ресурс суспільства. Взаємодія бібліотек та бібліотечна інтеграція, що відбувається на її основі, є процесом подолання відомчої відособленості, посилення взаємозалежності бібліотечних установ різних типів і видів, виникнення й наростання елементів спільності в діяльності зумовлює застосування спектру різноманіття спільної діяльності. Результативність та продуктивність обраного різновиду співпраці українських бібліотек впливає на оптимізацію та ефективну діяльність бібліотечно-інформаційної установи в інформаційному суспільстві, головне призначення якої – надання доступу до світового інформаційного ресурсу.
Сьогодні ми стаємо свідками появи глобальної тенденції поступового становлення єдиної гуманістичної формації із яскраво вираженими соціально орієнтованими началами, розвиненими демократичними інститутами, в якій різні країни можуть тісно співпрацювати між собою в галузі економіки, культури, політичного устрою суспільства, в людському спілкуванні. Еволюційний підхід, вивчення бібліотечної практики та накопичений досвід дозволили сформулювати характерну закономірність, котра засвідчує формування нового професійного простору – діалогічна взаємодія бібліотек різних держав на основі інтенсифікації процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та інтеграції з метою задоволення інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства.

Список використаних джерел:
1. Адамян О. Х. Международное сотрудничество в условиях глобальных перемен : автореф. дис. на соискание науч. ступени канд. техн. наук : спец.23.00.04 / Олег Хачатурович Адамян. – Москва, 2011. – 21 с.
2. Аль Тавалбех Серхан Ахмед Міжнародна співпраця бібліотек на базі комп'ютерних технологій: сучасний стан та перспективи : автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Аль Тавалбех Серхан Ахмед; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2002 . – 17 с.
3. Ільганаєва В. Корпоративний рух в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Ільганаєва // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 2. – С. 13–15.
4. Попик В. Бібліотеки як співтворці інтелектуального духовного піднесення України / В. Попик // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конференції (м. Київ, 6–8 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 1. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир.. б-к та інформ. центрів академій наук – членів МААН. – Київ, 2015. –С. 3–6.
5. Попик В. І. Формування цілісного національного бібліотечно-інформаційного простору як складова утвердження інформаційного суверенітету України / В. І. Попик // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовтня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 3–5.
6. Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» [Електронний ресурс].. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80. – Назва з екрана