ЗАКОНИ ПРО УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИКИ 1918–1921 рр.)

ЗаявникПетриченко Катерина Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 7. Інтеграція друкованих та електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики
Назва доповідіЗАКОНИ ПРО УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИКИ 1918–1921 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 340.136:342.71(477)«1918/1921»
Петриченко Катерина Вікторівна,
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського

ЗАКОНИ ПРО УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО
ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИКИ 1918–1921 рр.).

Розглянуто питання щодо українського громадянства періоду Української революції (1917–1921 рр.). На основі періодики бібліотек України висвітлено закони про українське громадянство, подано інформацію про періодичні видання 1918–1921 рр., в яких вони були опубліковані.
Ключові слова: закон, українське громадянство, Українська революція, періодика.

У період Української революції відбулося піднесення національних почувань серед населення, що вплинуло на зростання самосвідомості та прагнення до законодавчого утвердження питань українського громадянства.
У доповіді поставлено наступні завдання: 1) висвітлити закони про українське громадянство, прийняті впродовж періоду Української революції (1917–1921 рр.; 2) розглянути періодичні видання, в яких були опубліковані дані закони.
На думку дослідника Суржинського М. І., період з 1917 по 1921 рр. є першим етапом розвитку інституту громадянства в Україні [8, с. 7]. Підтвердженням цієї думки служить видання ряду законів, прийнятих у період Української революції. Так, 2 березня 1918 р. в Українській Народній Республіці (УНР) ухвалено перший Закон «Про громадянство Української Народної Республіки», опублікований 15 березня 1918 р. у «Вістнику Ради Народних міністрів Української Народної Республіки» – офіційному друкованому органі Генерального Секретаріату УНР, що виходив тричі на тиждень з листопада 1917 р. [7]. «Вістник» став продовженням журналу «Вісті з Української Центральної Ради», а невдовзі змінив назву на «Вістник Генерального Секретаріату України», ще згодом – на «Вістник Ради Народних міністрів УНР» [2, с. 288].
Згідно з законом «Про громадянство Української Народної Республіки», громадянином УНР ставала кожна особа, «хто родився на території України й зв’язаний з нею постійним перебуттєм та на сій підставі отримає про це свідоцтво приналежності своєї до громадян УНР» [7, C. 2]. Громадянство також могло бути надано особам, не народженим в Україні, після трирічного їх перебування в УНР. Подвійного громадянства в УНР не допускалося [7, С. 2].
За гетьманату Павла Скоропадського громадянство регулювалося Законом «Про громадянство Української Держави» (2 липня 1918 р.). Він був опублікований 15 серпня 1918 р. у «Державному віснику» [1], що прийшов на зміну «Віснику Ради Народних міністрів Української Народної Республіки» у травні 1918 р. За ним громадянами Української Держави ставали усі громадяни Російської Імперії, які перебували в Україні і бажали прийняти українське громадянство [1, с. 1]. До закону також додавався текст «заприсяжного обіцяння» (присяги) [1, с. 1].
У роки існування Західноукраїнської Народної Республіки Українська національна рада прийняла Закон «Про право громадянства Західної області УНР і правовий статус чужоземців» ( 8 квітня 1919 р. ), опублікований 5 травня 1919 р. у «Віснику державних законів і розпорядків Західної Області Української Народної Республіки» – урядовому органі, де містилися закони й розпорядження Національної Ради і Державного Секретаріату Західної Області УНР; виходив у Станіславові у 1919 р. [3, с. 288]. За ним, громадянином ставала кожна особа, яка в час оголошення закону мала приналежність до однієї з громад ЗОУНР [6, с. 69]. Особи, які мали право громадянства на Придніпрянській Україні, ставали також громадянами Західноукраїнської Народної Республіки [6, с. 69].
Відомо, що у часи Директорії продовжувалась робота з розробки подібних законів. Cпочатку намагались прийняти Закон про громадянство Ради Народних Міністрів УНР у листопаді 1919 р., але й досі не повністю зрозуміло, чи він діяв. В еміграції, під час перебування у Тарнові, уряд УНР підготував новий закон – «Про громадянство Української Народної Республіки» (15 листопада 1921 р.), опублікований у «Вістнику державних законів для всіх земель Української Народної Республіки» від 17 грудня 1921 р., вип. 4, п. 31. Спершу воно називалось «Вісник Української Народної Республіки» та виходило з 1917 р. у Києві, пізніше – у Вінниці та Кам‘янці-Подільському, а ще згодом – у Тарнові. Назва видання утвердилась у 1919 р. [4, с. 288].
Отже, Закон «Про громадянство Української Народної Республіки» зберіг незмінними норми про визначення громадянства УНР як державно-правної належності людини до Української Народної Республіки, що надає їй права та обов’язки українського громадянина [5, с. 27]. Закон визнавав громадянами УНР «всіх підданців бувшої Російської Держави, всякої національності, віри та статі, які не набули прав іншого громадянства, та на день 9/22 січня 1918 року стали перебувати на терені України або народились на Україні чи походять з України або належали чи мали право належати до одного з бувших станів у межах України» [5, с. 27]. Водночас цей Закон дещо змінив підстави набуття українського громадянства, а саме: а) народження від українських громадян; б) шлюб чужинця з українським громадянином; в) усиновлення українським громадянином чужинця до сімнадцяти років; г) натуралізація [5, с. 27–28].
До Закону також внесено зміни і щодо припинення громадянства УНР. Так, подання українських громадян задовольнялося у таких випадках: 1) «коли за ними не рахувалося жодних залеглості перед Державним Скарбом та місцевим Самоврядуванням, 2) коли вони виконали всі обов’язки щодо військової повинності та 3) коли забезпечили опікування всіх осіб, що знаходилися по закону під їх опікою» [5, с. 28]. До того ж особа, звільнена від українського громадянства, мала протягом півроку залишити межі республіки, а протягом року – ліквідувати своє нерухоме майно [5, с. 28]. Передбачалося також, що особи, яких звільнили від українського громадянства у віці до 17 років, не мали права приїхати та оселитися на території України до 45 років [5, с. 28]. У додатку міститься також текст присяги для християн [5, с. 28].
Отже, в період Української революції у ході розбудови української державності важливу роль відіграв процес прийняття законів, що регулювали питання українського громадянства та були висвітлені у періодиці 1918–1921 рр.

Бібліографічні посилання
1. [Закон про громадянство Української Держави від 2 липня 1918 р.]. Державний Вістник. Київ, 1918. 11 липня. № 21. C. 1.
2. Вісник Генерального Секретаріату України. Енциклопедія українознавства: у 15 т. / за ред. В. Кубійовича. Мюнхен; Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1955. Т. 1. 400 с. C. 288.
3. Вісник Державних Законів і Розпорядків ЗО УНР. Енциклопедія українознавства: у 15 т. / за ред. В. Кубійовича. Мюнхен; Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1955. Т. 1. 400 с. C. 288.
4. Вісник Української Народної Республіки. Енциклопедія українознавства: у 15 т. / за ред. В. Кубійовича. Мюнхен; Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1955. Т. 1. 400 с. C. 288.
5. Закон 15 листопада 1921 р. про громадянство Української Народної Республіки. Вістник Державних Законів для всіх земель Української Народної Республіки. Б. м, 1921. 17 грудня. Вип. 4. C. 27–29.
6. Закон з 8 квітня 1919 р. про право горожаньства на Західній Области Української Народної Республіки. Вістник державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республіки. Станіславів, 1919. 5 травня. 10 випуск. C. 69–70.
7. Закон про громадянство Української Народної Республіки. Вістник Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки. Київ, 1918. 15 березня № 9. C. 2.
8. Суржинський М. І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2009. 20 c.

References
1. [Zakon pro hromadianstvo Ukrainskoi Derzhavy vid 2 lypnia 1918 r.] [Law on Citizenship of the Ukrainian State of July 2, 1918] (1918). In Derzhavnyi Vistnyk.[ State Herald], Is. 21, p. 1. Kyiv [ In Ukrainian].
2. Visnyk Heneralnoho Sekretariatu Ukrainy [Herald of the General Secretariat of Ukraine] (1955) In Entsyklopediia ukrainoznavstva: u 10 t. [Encyclopedia of Ukrainian Studies], Vol. 1, p. 288. Paris, New York. [In Ukrainian].
3. Visnyk Derzhavnykh Zakoniv i Rozporiadkiv ZO UNR [Bulletin of State Laws and regulations of the Western Region of Ukrainian National Republic] (1955) In Entsyklopediia ukrainoznavstva: u 10 t. [Encyclopedia of Ukrainian Studies], Vol. 1, p. 288. Paris, New York. [In Ukrainian].
4. Visnyk Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [ Herald of Ukrainian National Republic] (1955) In Entsyklopediia ukrainoznavstva: u 10 t. [Encyclopedia of Ukrainian Studies], Vol. 1, p. 288. Paris, New York. [In Ukrainian].
5. Zakon 15 lystopada 1921 r. pro hromadianstvo Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Law of November 15, 1921 on the citizenship of the Ukrainian National Republic] (1921) In Vistnyk Derzhavnykh Zakoniv dlia vsikh zemel Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [The Herald of the State Laws for all lands of the Ukrainian National Republic], Is. 4, pp. 27–29, S.l [In Ukrainian].
6. Zakon z 8 kvitnia 1919 r. pro pravo horozhanstva na Zakhidnii Oblasty Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Law of 8 April 1919 on the right of citizens in the Western Region of the Ukrainian People's Republic] (1919) In Vistnyk derzhavnykh zakoniv i rozporiadkiv Zakhidnoi Oblasty Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [The Herald of the state laws and regulations of the Western Region of the Ukrainian NationalRepublic.]. Is. 10, pp. 69–70. Stanislaviv [In Ukrainian].
7. Zakon pro hromadianstvo Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Law on Citizenship of the Ukrainian National Republic] (1918) In Vistnyk Rady Narodnykh Ministriv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [The Herald of the Council of People's Ministers of the Ukrainian National Republic], Is. 9, p. 2, Kyiv [In Ukrainian].
8. Surzhynskyi, M. I. (2009) Hromadianstvo Ukrainy yak konstytutsiino-pravovyi instytut [Citizenship of Ukraine as a constitutional and legal institution] (PhD dissertation). V. Koretsky Institute of State and Law. Kyiv, Ukraine [In Ukrainian].

UDC 340.136:342.71(477)«1918/1921»
Petrychenko Kateryna,
Junior Research Fellow,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine

LAWS ABOUT UKRAINIAN CITIZENSHIP OF UKRAINIAN REVOLUTION PERIOD (ACCODING TO MATERIALS OF PERIODICAL PRESS 1918–1921)
The report is devoted to the consideration of issues concerning Ukrainian citizenship during the period of the Ukrainian Revolution (1917-1921). On the basis of periodicals of Ukrainian libraries, laws on Ukrainian citizenship were highlighted. In addition, there is information on the periodicals of 1918–1921 in which they were published.
Keywords: law, Ukrainian citizenship, Ukrainian revolution, periodical press.