Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямках діяльності наукової бібліотеки

ЗаявникІсаєва Ольга Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіМісце авторитетної роботи в пріоритетних напрямках діяльності наукової бібліотеки
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Електронний каталог бібліотеки - візитна картка, його змістовна наповненість, сучасність та ефективність, зручність використання повинні відповідати вимогам сьогодення, що дозволить бібліотекам різного статусу зберегти своє існування та своїх користувачів.
Електронний каталог, орієнтований на користувача Інтернету, повинен принципово відрізнятися від каталогу (традиційного або електронного), представленого читачам в стінах бібліотеки. Ця принципова відмінність обумовлена, перш за все, тим, що при роботі з каталогами в бібліотеці поруч з читачем присутній досвідчений консультант-бібліотечний працівник, який знає особливості пошуку в тому чи іншому каталозі і надає допомогу в пошуку потрібних видань.
Користувачеві потрібно надавати принципово інший сервіс, який виключає (або зводить до мінімуму) необхідність знання тонкощів бібліотечної справи і принципів організації каталогів і пошуку в них, а також надає можливість не тільки отримати інформацію про конкретне видання конкретного автора, а також долучитись до знань певної галузі.
Інформаційна інфраструктура електронного каталогу складається з баз даних, технологій їх супроводження та використання, інформаційних телекомунікаційних систем, функціонуючих на основі загальних принципів, та забезпечує доступ користувачів до документно-інформаційних ресурсів бібліотеки. Авторитетні файли є вагомою складовою електронного каталогу НБУВ, яка саме і утворює інформаційно-пошуковий базис сучасного бібліотечного комплексу, оскільки саме за їх допомогою реалізується принцип доступності інформації, її повноти та достовірності.
Створення системи авторитетних файлів (АФ) є одним з важливіших факторів функціонування та розвитку АБІС наукової бібліотеки, враховуючи статус НБУВ як національної, наукової.
Авторитетний контроль (АК) як засіб управління інформаційними масивами електронного каталогу визначається через комплекс процесів із підтримки однаковості, постійності, логічності, сумісності та взаємодії різних форм представлення точок доступу до каталогізаційних записів і створення зв’язків між ними в середовищі різних носіїв інформації. Треба зазначити, що авторитетний контроль функціонує на основі технологічно відлагодженої авторитетної роботи (АР).
Враховуючи широке використання понять «авторитетний файл - АФ» , «авторитетний контроль - АК», «авторитетна робота - АР» у науково-бібліотечних дослідженнях треба окреслити їх функціональні особливості та необхідність існування в бібліотечному середовищі.
Сукупність авторитетних записів (АЗ) утворює авторитетний файл (АФ). Можна окреслити основні функції АФ:
• підтримка процесу каталогізації.
АФ функціонує як джерело формування точок доступу (основних, допоміжних) при обробці документів і створенні бібліографічного запису, корекції помилок в існуючому бібліографічному масиві ЕК (перший етап: користувачі-каталогізатори).
• підвищення повноти і точності інформаційного пошуку.
АФ забезпечує можливість доступу до знань, використовуючи багатоваріантність пошукового запросу, реалізовану в авторитетному записі авторитетних файлів (другий етап: користувачі-читачі).
Таким чином, АФ слугує виконанню таких технологічних завдань, пов’язаних з бібліотечно-бібліографічною роботою з наповнення та використання електронного каталогу:
• фіксування авторитетних рішень;
• забезпечення довідкового апарату;
• контроль формулювання точок доступу;
• допомога під час пошуку в бібліографічних базах даних;
• реалізація зв’язку бібліографічного та авторитетного файлів.
Під час формування АФ простежуються два "автономних" процеса:
Авторитетна робота (authority work) - встановлення форми уніфікованої точки доступу (заголовка) до імені особи та найменування організації, предметної рубрики (ПР) і формування зв'язків з іншими варіантними заголовками. Цей процес досить складний і включає в себе дослідницьку роботу, враховуючи необхідність створення історичних довідок, приміток.
Авторитетний контроль (authority control) - являє собою процес підтримки єдиних форм авторитетних заголовків, що визначають одну і ту саму особу, організацію в бібліографічному файлі, включно з контролем за адекватністю і послідовністю дотриманням принципів, методик, інструкцій і правил подання пошукових ознак документа.
Таким чином, очевидно, що систематична робота з формування АФ і авторитетному контролю є невід'ємною частиною роботи зі створення і ведення електронного каталогу. У різних бібліотеках історично авторитетні файли і авторитетний контроль можуть бути по-різному організовані, що пояснюється в розходженні методик ведення довідкового апарату та технології каталогізації, пов‘язаних, насамперед, з інформаційно-пошуковою системою, що використовується в бібліотеці .
Створення окремою бібліотекою свого АФ не є вдалим виходом, зважаючи на великі трудові і матеріальні витрати. До того ж АФ повинен слугувати зближенню і досягненню одноманітності в представленні точок доступу в записах, а наявність безлічі АФ в багатьох бібліотеках суперечить цьому принципу і робить "самостійний" АФ окремої бібліотеки авторитетним тільки для неї самої і не сприяє розвитку кооперації в області обробки документів і обміну записами.
Близько трьох років в НБУВ функціонує «Група формування національних баз даних авторитетних записів» (далі «Група»), яка здійснює авторитетну роботу із створенню АФ «Імена осіб», «Найменування організацій».
Напрацьовано чималий досвід зі складання авторитетних записів (АЗ) в технологічному потоці проходження документів, використання їх каталогізаторами в процесі наукового опрацювання нових надходжень, що є першим етапом в реалізації повного циклу функціонування АФ (користувачі- каталогізатори ).
В Бібліотеці функціонує технологія авторитетної роботи, яка містить такі операції:
• аналіз документа/ресурсу, що каталогізується з метою виявлення об’єктів для проведення авторитетної роботи;
• вибір об’єктів, які потрібують створення авторитетних точок доступу;
• перевірка наявності в авторитетному файлі для відібраних об’єктів шляхом а) перегляду алфавітного словника для доступу до файлу авторитетних записів (якщо є припущення, що існує точка доступу, яка ймовірно починається з певного слова чи словосполучення та кількість таких точок доступу невелика); б) пошуку в авторитетному файлі за словником ключових слів;
• якщо необхідний авторитетний запис існує, авторитетна точка доступу вводиться до бібліографічного запису;
• якщо авторитетний запис не містить повної інформації або вона потребує актуалізації, такий запис підлягає редагуванню;
• якщо необхідний авторитетний запис відсутній в авторитетному файлі, необхідно створити новий авторитетний запис.
Діючи в НБУВ правила опису точок доступу на імена осіб і найменування організацій містять загальні положення, правила вибору мови для авторитетної та інших точок доступу, методику застосування пунктуації та скорочень, методику обрання авторитетної точки доступу, структуру авторитетних записів на імена осіб та найменувань організацій.
Авторитетна робота в НБУВ проводиться за методикою, відповідною міжнародним вимогам. Такі вимоги викладені у наступних, визнаних світовою бібліотечно-інформаційною спільнотою, нормативно-методичних документах, а саме: GARE, UNIMARC/Authorities, FRAD, RDA.
Статус НБУВ як національної та наукової диктує напрямки діяльності: на разі Бібліотека концентрує свої технологічні та інтелектуальні зусилля на відображенні в електронному середовищі комплексної інформації про науку та науковців України, персоналії, які за методикою української бібліографії відносяться до україніки. Ці напрями можуть становити об‘єкт створення національних АФ. Саме у цих напрямах розвиваються нові інформаційні проекти НБУВ.
Новий проект НБУВ інформаційний портал «Наука України: доступ до знань» поставив перед «Групою... » завдання: забезпечити функціонування файлів авторитетних записів в АБІС для представлення інформації про вузи, організації, наукових співробітників, які мають власні видання, або виступають в ролі редакторів, укладачів тощо в виданнях, відображених в ЕК НБУВ та інших бібліотек.
Розробку наукового порталу (Відділ інформаційно-комунікаційних технологій) не можна недооцінити: це своєрідний Ковчег, який допоможе зберегти традиційну функцію бібліотеки з новим гіпертекстовим науковим наповненням у веб-середовищі. Нова функція авторитетної роботи стосовно особи–науковця проявиться в новій оригінальній структурі довідково-авторитетного запису, в якому довідкова частина буде складатися із даних, отриманих із дисертацій, наявних в фондах: спеціальність, місце захисту, рік захисту, організація, де проходив захист, мова тексту. Спеціально розроблена «Анкета науковця» надасть можливість створити своєрідний корпоративний фактографічно-бібліографічний інформаційний ресурс, в якому буде представлена інформація про:
• осіб, що мають наукові ступені доктора / кандидата наук і вчені звання;
• науковців і викладачів вузів - авторів наукових публікацій;
• вищі навчальних заклади, інститути, в яких працюють вчені;
• наукові школи / династії / сім'ї тощо.
Про кожного вченого можна буде отримати відомості біографічного характеру, про наукові інтереси, галузі наукової діяльності, місце / місця роботи, ін., індивідуальну сторінку, сайт. Наведені в анкеті форми імені іншими мовами, псевдоніми, криптоніми, духовні та інші імена, під якими вчений відомий або публікувався, стануть основою самого АЗ, де наявні варіантні додаткові точки доступу будуть виконувати «авторитетну роботу».
Встановлені в довідково-авторитетному записі зв'язки між іменами науковців і найменуваннями «установ» з усіма можливими формами найменувань в різні періоди часу, в яких працюють вчені, дадуть унікальну можливість:
• реалізації авторитетної роботи в різних проектах, окрім традиційного пошукового сервісу для електронного каталогу;
• встановлення наукових контактів і реалізації нових сумісних наукових проектів;
• збільшення затребуваності наукових видань і публікацій, забезпечивши їх популяризацію в Семантичному Вебi;
• створення корпоративної бібліотечної наукової мережі у веб-середовищі.
Наразі вже реалізовано блок інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань», пов’язаний із довідково-авторитетною інформацією про наукові установи України.
Цей проект у супроводі авторитетної роботи буде слугувати реалізації наукової відкритості, що узгоджується з принципами популярної концепції «Відкритого знання»:
• знання – це суспільне благо;
• вчені повинні бути публічними;
• наука і суспільство виграють від свободи використання інформації;
• результати досліджень за рахунок держави повинні бути доступні всім;
• якість навчання майбутнього покоління вчених зростає через використання знань.
Таким чином, сучасна наукова бібліотека з розвинутим інформаційним механізмом здатна впливати на розвиток найважливіших сегментів соціальних комунікацій.