Списки твору «Палинодія» Захарії Копистенського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ЗаявникБургомістренко (Добрянська) Тетяна Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України
Назва доповідіСписки твору «Палинодія» Захарії Копистенського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Т. А. Бургомістренко,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук

СПИСКИ ТВОРУ «ПАЛИНОДІЯ» ЗАХАРІЇ КОПИСТЕНСЬКОГО З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Одне із завдань історичної науки, яке завжди є актуальним, це вивчення писемної спадщини видатних особистостей минулого. Серед численних документів, що зберігаються в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ), є декілька списків твору Захарії Копистенського «Палинодія», які й стали предметом нашого дослідження.
Захарія Копистенський (бл. 1590 – 1627 р.), відомий український письменник-полеміст, громадський, культурний та церковний діяч, автор багатьох перекладів, передмов, редактор низки видань Києво-Печерської лаври [1, c. 561], член Київського братства. Від 1624 р. – архімандрит Києво-Печерської лаври. З-під його пера вийшли богословські трактати «Книга про віру єдину» (1619–1621), «Книга про правдиву єдність православних християн» (1623), передмови до «Бесіди Іоанна Златоуста» (1623) та «Номоканона» (1624) тощо.
Центральне місце в літературному доробку З. Копистенського посідає полемічний твір «Палинодія», який, без сумніву, можна вважати знаковою працею XVII ст. Робота над написанням «Палинодії» тривала впродовж 1619–1622 рр. За життя письменника її не було надруковано. Лише в 1648 р. десять перших розділів побачили світ у Москві в російському перекладі під назвою «Книга о в­р­ єдиной, истинной и православной». Починаючи з другої половини XVII ст. «Палинодія» стає відомою завдяки компіляціям та запозиченням з неї [2, с. 244]. Вперше повністю книгу було видано в 1878 р. в Петербурзі; у XX ст. книга була перекладена і видана англійською мовою [3, c. 67].
У своєму творі З. Копистенський відображає головні історичні події, що відбувалися в Україні починаючи від хрещення Русі та аж до Берестейської унії 1596 р. Історія українського народу в творі розкривається через призму української православної церкви [4, c. 1].
До нашого часу збереглось лише декілька списків цієї книги. Зокрема, в ІР НБУВ, в колекції рукописів Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (ЦАМ КДА), зберігаються два списки «Палинодії»: перший, датований 1635 р. (ф. 301, 309 л), надійшов до ЦАМ КДА від професора Н. Щеголева [5, с. 312]; наступний датується 90-ми роками XVII ст. (ф. 301, № 113 п), надійшов до ЦАМ КДА від архімандрита Модеста [6, с. 49].
Ці рукописи були описані понад сто років тому в каталогах М. Петрова «Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии» [6, с. 49] та О. Лебедєва «Рукописи Церковно-археологічного музею Імператорської Київської духовної академії» (1916) [7, с. 129–130]. В описах відсутні будь-які згадки про наявність філіграней, а список твору з каталогу М. Петрова взагалі датований XVII ст., тож вказані дані потребують сучасного наукового критичного перегляду. Отож завдяки філігранознавчому дослідженню нами було проведено уточнення часу написання списків «Палинодії», зокрема встановлено більш точну дату списку з каталогу М. Петрова (ф. 301, № 113 п), який, за результатами наших студій, можна датувати 90-ми роками XVII ст.

Список використаних джерел

1. Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. –Т. 2: Д–К. – С. 559–572.
2. Петров Н. И. Новооткрытый список «Палинодіи» Захаріи Копыстенскаго / Н. И. Петров // Труды Киевской духовной академии. – К., 1884. – № 5–8. – С. 244–257.
3. Степенькіна П. Я. Захарія Копистенський / П. Я. Степенькіна // Українська біографістика. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 67–81.
4. Степенькіна П. Я. «Палінодія» Захарії Копистенського як історичне джерело і пам’ятка української історіографії ХVІІ ст.: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Степенькіна Парасковія Яківна. – К., 2005. – 16 с.
5. Известия Церковно-археологического Общества при Киевской духовной Академии за декабрь 1883 года / сост. Н. Петров // Труды Киевской Духовной Академии. – К., 1884. – Т. 1. – С. 307–313.
6. Петров Н. И. Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии / Н. И. Петров. – К. : Тип. С. Т. Еремьева, 1875–1879. – Вып. 1–3. – 683 с.
7. Лебедев А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской духовной академии / А. Лебедев. – Саратов: Волга, 1916. – Т. 1. – 472 с.