Архівні фонди наукових установ: історіографія проблеми

ЗаявникСічова Оксана Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіАрхівні фонди наукових установ: історіографія проблеми
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК
Оксана Січова,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна

АРХІВНІ ФОНДИ НАУКОВИХ УСТАНОВ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Розглянуто перелік публікацій, присвячених різним аспектам формування, функціонування архівних підрозділів науково-дослідних установ та аналізу архівної системи НАН України і структури Архівного фонду НАН України. Окремо висвітлені роботи, присвячені дослідженню основ систематизації документів та структури архівних фондів і створенню довідкового апарату архівів науково-дослідних установ. Також подано результати пошуку та систематизації досліджень присвячених вивченню документного наповнення та інформаційної складової окремих архівних фондів або їх частин.

Ключові слова: архівний фонд, наукова публікація, науково-дослідний інститут, Національна академія наук України.

Перші наукові роботи, що розкривали процес створення архівної системи НАН України, були присвячені дослідженням історії створення та функціям головного архівного підрозділу академії наук  Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Це були дослідження директорів інституту: Путро О. І. Інститут архівознавства ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України (1994); Яременко Л. М. Інститут архівознавства НБУВ – науково-методичний центр формування і використання Архівного фонду НАН України (2001) та Інститут архівознавства (2010); Яременко Л. М., Старовойт С. В. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 50 років на чолі архівної справи в НАН України (2018).
В подальшому були проведені дослідження процесів формування комплексу архівних підрозділів наукових установ НАН України: Січової О. В. Архівна система Академії наук Української РСР в 60–70-х рр. ХХ ст. (2011), Система архивных подразделений в Национальной академии наук Украины (2013), Організація архівної справи в наукових установах Національної академії наук України (2018); Яременко Л. М. Нормативні та науково-методичні засади діяльності архівних підрозділів установи НАН України (2017).
Окремо варто розглядати роботи присвячені висвітленню формування, складу і функціонування Архівного фонду НАН України як системного утворення, що об’єднує весь масив архівних документів НАН України. Це публікації: Шмельова В. Г., Сендик В. В. До питання оптимізації складу Архівного фонду Академії наук УРСР (1992); Путро О. І. Архівний фонд Національної академії наук України як складова частина НАФ: історія та сучасні проблеми (1996); Кучмаренко В. А., Яременко Л. М. Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів (2000); Кучмаренко В. А. До історії Архівного фонду Національної академії наук України (19181933): формування, склад, зміст (2002); Яременко Л. М. Архівний фонд Національної академії наук України – національний архів української науки (2007); Яременко Л. М. Архівний фонд Національної академії наук України (2008); Січової О. В. Архівний фонд Національної академії наук України: формування та структура (2013).
Теоретично-прикладні дослідження, присвячені аналізу процесу і принципів фондування докуменів наукових установ та особливостям формування довідкового апарату, проведені та висвітлені в роботах: Січової О. В. Фондування документів науково-дослідної установи НАН України (2015); Принципи організації документів НАФ в архівах установ НАН України (2015); Класифікація документації наукових установ НАН України в контексті формування їх архівних фондів (2015); Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України (2011); Забезпечення інтелектуального доступу до архівних фондів наукових установ НАН України в умовах електронного інформаційного середовища (2013); Информационные ресурсы архивных фондов научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Украины (2013); Інформаційні ресурси архівів установ НАН України та можливі шляхи їх використання в умовах електронного інформаційного середовища (2014); Класифікація документів як підґрунтя формування інформаційних ресурсів архіву науково-дослідної установи НАН України (2014); Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України (2016); та Березовської О. В., Яременко Л. М. Особенности проведения экспертизы ценности научно-организационной документации в учреждениях Национальной академии наук Украины (2017).
Великий масив досліджень присвячено вивченню структури, складу інформаційного наповнення архівних фондів окремих наукових установ. Це роботи: Січової О. В. Інститут технічної механіки Національної академії наук України – особливості формування архівного фонду (2005); Інститут будівельної механіки АН УРСР: науково-організаційна та управлінська документація періоду Великої Вітчизняної війни (2005); Джерела з історії науки і техніки в архівних фондах наукових установ Національної академії наук України (2007); Документальний фонд науково-дослідної установи НАН України (2014); Фондування документів державної організації з координаційно-організаційними функціями на прикладі архівного фонду Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» (2015); Формування архівного фонду науково-дослідного інституту в сучасних умовах (на прикладі архівного фонду Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) (2016). Березовської О. В. Документальний фонд академічного видавництва «Наукова думка»: історико-культурний та джерелознавчий аспект (2013); Архівна документація Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України як джерело з історії біологічної науки (2015); Документний склад архівних фондів установ Відділення загальної біології НАН України (2015); Інформативні ресурси архівних документів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України як джерела з історії української академічної науки (2015); Архівні документи Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України як джерело з історії його діяльності в 2006–2010 рр. (2016); Наукова діяльність Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України у 1956 – 1960 рр. (за архівними документами установи) (2016). Бойко Ю. О., Березовської О. В., Шарабанової І. В. Створення та діяльність Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України через призму архівних документів (2015); Бойко Ю. О. Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України: огляд архівного фонду (2016). Принь М. О. Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК: історія становлення (за документами фонду установи) (2015). Воловник Л. С. Документний склад архівного фонду Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: загальний огляд та інформаційна наповненість (2017); Воловник Л. С. Особливості формування та інформаційна наповненість архівного фонду Інституту географії НАН України (2017); Шарабанової І.В. Архівний фонд Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: інформаційний потенціал та особливості формування (2017).
Також є окремі дослідження присвячені архівним фондам спеціалізованим установам які крім науково-дослідної роботи виконують функції бібліотек, музеїв, заповідників. Такі дослідження проводилися Степченко О. П. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1934) (2008); Дубровіною Л. А. Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань (2009); Січовою О. В. Співпраця бібліотек і архівів науково-дослідних установ НАН України (2011); Особливості обліку та використання документів НАФ, що зберігаються в музеях науково-дослідних установ НАН України (2018); Березовською О. В. Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України (2012); Документи з історії українських заповідників в архівних фондах установ НАН України (2017). Воловник Л. С. Документний склад архівного фонду Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України: загальний огляд (2015).
Окремо слід відмітити інформаційне наповнення путівників, які є частиною довідкового апарату архівів, але містять детальні аналізи документного складу та інформацію про обсяги, крайні дати документів архівних фондів наукових установ НАН України. До таких путівників відносяться: Архівні фонди установ Національної академії наук України: Путівник (2008) та Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник (2015).

Oksana Sichova,
Researcher,
V. Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
ARCHIVAL FONDS OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM

The article analyzes scientific publications of different authors about the key element of the academic archival system Archive Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine as a complex of archival funds containing documents reflecting the activities of the National Academy of Sciences of Ukraine, its contribution to the development of Ukrainian and world science, which are an important component of the National Archival Fund. Separately presented works are devoted to the study of the process to assigning documents to archival fonds and the structure of archival funds and the creation of finding aids of archives of research institutions.

Keywords: archival fond, scientific publication, research institution, the National Academy of Sciences of Ukraine.