НАУКОВІ ПЕРЕТИНИ А. Д. КОВАЛЕНКА З М. М. І О. М. БОГОЛЮБОВИМИ (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)

ЗаявникБулгаков Юрій Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіНАУКОВІ ПЕРЕТИНИ А. Д. КОВАЛЕНКА З М. М. І О. М. БОГОЛЮБОВИМИ (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253(477)(Коваленко А. Д., Боголюбов О. М., Боголюбов М. М.)
Булгаков Юрій Володимирович
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

НАУКОВІ ПЕРЕТИНИ А. Д. КОВАЛЕНКА
З М. М. І О. М. БОГОЛЮБОВИМИ (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)

На основі аналізу архівних документів досліджено перетини у науковій діяльності видатного вченого-механіка академіка НАН України Анатолія Дмитровича Коваленка з вченим у галузі математичної фізики академіком НАН України Миколою Миколайовичем Боголюбовим та механіком, істориком науки, членом-кореспондентом НАН України Олексієм Миколайовичем Боголюбовим. Встановлено, що професійні контакти вчених сприяли їхньому творчому зростанню і мали подальший вплив на їхній науковий шлях та діяльність.
Ключові слова: А. Д. Коваленко, М. М. Боголюбов, О. М. Боголюбов, архівний документ, механіка, Інститут архівознавства НБУВ, НАН України.

У зв’язку з відзначенням 110-річчя від дня народження видатного вченого у галузі математичної фізики академіка НАН України М. М. Боголюбова актуальними стають питання співпраці та ділових контактів вченого з іншими представниками української наукової спільноти. Не є винятком і особа вченого-механіка академіка НАН України Анатолія Дмитровича Коваленка. Цікаві факти контактування А. Д. Коваленка з М. М. Боголюбовим та його братом членом-кореспондентом НАН України О. М. Боголюбовим було віднайдено підчас відбору документів з архівної спадщини М. М. Боголюбова в Інституті архівознавства НБУВ, аналізу документів, опублікованих у збірниках документів і матеріалів із серії «Джерела з історії науки в Україні», а також наукових статей таких авторів, як М. Граб, В. Самойленко та І. Зубова [2; 3]. З’ясуванню точок перетину у науковій діяльності А. Д. Коваленка, М. М. Боголюбова та О. М. Боголюбова і присвячена дана наукова розвідка.
А. Д. Коваленко та М. М. Боголюбов упродовж тривалого часу працювали разом в Інституті будівельної механіки АН УРСР й у раді цього інституту із захисту дисертацій, на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, а пізніше взаємно цікавились науковою діяльністю один одного.
Першим науковим колективом, у якому довелось співпрацювати А. Д. Коваленку та М. М. Боголюбову протягом 1936–1950 рр., був Інститут будівельної механіки АН УРСР. М. М. Боголюбов працював в інституті з 1934 р. до 1950 р. Згідно з особовим листком з обліку кадрів, він упродовж 1928–1939 рр. працював на посаді наукового співробітника кафедри математичної фізики АН УРСР [15, арк. 3зв.], яку у 1934 р. було приєднано до Інституту будівельної механіки [9, с. 873]. У біографічних довідках про вченого вказано, що він був старшим науковим співробітником (1935–1941, 1948–1950), завідувачем групи (1941–1942), завідувачем відділу математичної фізики (1944–1947) [9, с. 557; 11, с. 213; 12, с. 272].
А. Д. Коваленко прийшов працювати до інституту у 1936 р. За витягом з трудової книжки, вчений працював на посадах інженера-конструктора (1936–1937), інженера-механіка ІІ сектору (1937), наукового співробітника (1937–1939), в. о. старшого наукового співробітника (1939–1940) та старшого наукового співробітника (1940–1941) [7, арк. 18]. З вересня 1939 р. він входив до складу групи динамічної міцності, очолюваної директором інституту академіком АН УРСР С. В. Серенсеном [1, с. 5], а із серпня 1941 р. групи динамічної міцності Інституту будівельної механіки АН УРСР, евакуйованого до Уфи [7, арк. 2зв.–3]. Після повернення з евакуації у лютому 1944 р. він працював на посаді старшого наукового співробітника до 1946 р., коли його призначили в. о. завідувача відділу міцності і динаміки деталей машин, а у 1948 р. А. Д. Коваленка затвердили на цій посаді за атестацією [5, арк. 1; 8, арк. 72зв.–73; 14, арк. 32].
Прізвища вчених фігурують у звітах інституту про роботу у 1940 р. та в евакуації [9, с. 302, 304; 10, с. 272–273]. У протоколах засідань Президії АН УРСР зафіксовано їх включення до складу вченої ради інституту та надання їм дозволу працювати за сумісництвом у вищих навчальних закладах [11, с. 135, 140; 12, с. 14]. У 1953 р. А. Д. Коваленко та М. М. Боголюбов увійшли до складу розширеної вченої ради із захисту дисертацій Інституту будівельної механіки АН УРСР [13, с. 274].
Як бачимо, обидва вчених займали посади старших наукових співробітників та завідувачів відділів, очевидно спільно брали участь у засіданнях колективу інституту, вченої ради й ради із захисту дисертацій та інших науково-організаційних заходах.
У 1949–1951 рр. А. Д. Коваленко та М. М. Боголюбов спільно працювали на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У трудовому списку А. Д. Коваленка вказано, що він із 1949 р. очолював кафедру теорії пружності [7, арк. 5зв.–6]. У той же час за документами з архіву університету М. М. Боголюбов був завідувачем кафедри математичної фізики (до жовтня 1951 р.) [2, с. 58].
Протягом 1950-х – 1960-х рр. А. Д. Коваленко підготував 4 монографії та 20 статей, які склали його цикл праць з термопружності. У 1971 р. він був висунутий на здобуття Державної премії УРСР у галузі науки і техніки [6, арк. 13]. На підтримку цього циклу досліджень надійшла низка схвальних відгуків від провідних наукових установ і вчених, зокрема й від М. М. Боголюбова, який відзначив великий внесок А. Д. Коваленка у розробку теорії гіпергеометричних функцій. М. М. Боголюбов підкреслив, що дослідження А. Д. Коваленка істотно випередили рівень аналогічних досліджень за кордоном й вітав поєднання у працях застосування сучасного математичного апарату спеціальних функцій, інтегральних перетворень із розробкою обчислювальних прийомів і засобів, зручних для використання отриманих рішень в інженерній практиці [6, арк. 118–119а].
Наприкінці 1960-х рр. відбулися наукові контакти А. Д. Коваленка з молодшим братом М. М. Боголюбова – істориком науки О. М. Боголюбовим. У 1969 р. А. Д. Коваленко разом із академіками АН СРСР І. І. Артоболевським, В. І. Смірновим та П. С. Александровим, академіком АН УРСР Й. З. Штокалом висунув О. М. Боголюбова на вибори до складу членів-кореспондентів АН УРСР [3, с. 97]. В особовому архівному фонді А. Д. Коваленка, що зберігається в Іституті архівознавства НБУВ відклався його відгук на брошуру О. М. Боголюбова «Механика машин» (1970). Анатолій Дмитрович характеризував Олексія Миколайовича як відомого вченого, автора фундаментальних монографій з історії механіки, відзначивши, що у брошурі О. М. Боголюбова відображено всі етапи розвитку машин й підкреслено прогресивну роль вітчизняних вчених на кожному з них та розглянуто перспективи подальшого розвитку механіки машин [4, арк. 18–19].
Таким чином, аналіз архівних документів та наукових публікацій дозволив виявити цілу низку фактів про перетини у науковій діяльності А. Д. Коваленка та М. М. і О. М. Боголюбових у період 1936–1971 рр., що сприяли розвитку наукової діяльності вчених та їхньому творчому зростанню.

Бібліографічні посилання
1. Анатолий Дмитриевич Коваленко / вступ. ст. и указ. печат. раб. Ю. Н. Шевченко. Киев: Наукова думка, 1980. 41 с.
2. Граб М., Самойленко В. Про науково-організаційну діяльність академіка М. М. Боголюбова в Київському університеті. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Математика. Механіка. 2010. Вип. 24. С. 54–59.
3. Зубова И. К. Алексей Николаевич Боголюбов (к 100-летию со дня рождения). Математика в высшем образовании. 2011. № 9. С. 91–98.
4. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ). Ф. 102. Оп. 1. Спр. 23.
5. ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 10.
6. ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 30.
7. ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 21.
8. ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а.
9. Історія Національної академії наук України. 1938–1941: документи і матеріали. Київ, 2003. 919 с.
10. Історія Національної академії наук України. 1941–1945. Ч. 1: Документи і матеріали. Київ, 2007. 808 с.
11. Історія Національної академії наук України. 1941–1945. Ч. 2: Додатки. Київ, 2007. 576 с.
12. Історія Національної академії наук України. 1946–1950. Ч. 2: Додатки. Київ, 2008. 716 с.
13. Історія Національної академії наук України. 1951–1955. Ч. 2: Додатки. Київ, 2012. 916 с.
14. Поточний Архів Президії НАН України. Особова справа А. Д. Коваленка Т. 1.
15. Поточний Архів Президії НАН України. Особова справа М. М. Боголюбова.

References
1. [Shevchenko, Yu. N.] (1980). Anatolii Dmitriievich Kovalenko. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian].
2. Hrab, M., Samoilenko, V. (2010). Pro naukovo-orhanizatsiinu diialnist akademika M. M. Boholiubova v Kyivskomu universyteti [About scientific and organizational activity of academician M. M. Boholiubov at the Kiev University]. In Visn. Kyiv. nats. un–tu im. Tarasa Shevchenka. Matematyka. Mekhanika [Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Mathematics. Mechanics], 24, pp. 54–59. [In Ukrainian].
3. Zubova, I. K. (2011). Aleksei Nikolaevich Bogoliubov (k 100-letiiu so dnia rozhdeniia) [Alexey Nikolaevich Bogolyubov (on the 100th anniversary of his birth)]. In Matematika v vysshem obrazovanii [Mathematics in higher education], 9, pp. 91–98. [In Russian].
4. Fund 102, Inventory 1, Unit 23. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
5. Fund 102, Inventory 2, Unit 10. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
6. Fund 102, Inventory 2, Unit 30. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
7. Fund 102, Inventory 4, Unit 21. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
8. Fund 102, Inventory 4, Unit 46a. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
9. [Kuchmarenko, V. A., Papakina, T. P., Strelska, L. I. et al.]. (2003). Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1938–1941: dokumenty i materialy [History of The National Academy of Sciences of Ukraine. 1938–1941: documents and materials] (O. S. Onyshchenko, Ed.). Kyiv. [In Ukrainian].
10. [Yaremenko, L. M., Kuchmarenko, V. A., Strelska, L. I. et al.]. (2007). Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1941–1945. Pt. 1: Dokumenty i materialy [History of The National Academy of Sciences of Ukraine. 1941–1945. Part 1: Documents and materials] (O. S. Onyshchenko, Ed.). Kyiv. [In Ukrainian].
11. [Yaremenko, L. M., Kuchmarenko, V. A., Starovoit, S. V. et al.]. (2007). Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1941–1945. Pt. 2: Dodatky [History of The National Academy of Sciences of Ukraine. 1941–1945. Part 2: Additions] (O. S. Onyshchenko, Ed.). Kyiv. [In Ukrainian].
12. [Yaremenko, L. M., Starovoit, S. V., Berezovskyi, O. M. et al.]. (2008). Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1946–1950. Pt. 2: Dodatky [History of The National Academy of Sciences of Ukraine. 1946–1950. Part 2: Additions] (O. S. Onyshchenko, Ed.). Kyiv. [In Ukrainian].
13. [Yaremenko, L. M., Starovoit, S. V., Indychenko, H. V. et al.]. (2012). Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1951–1955. Pt. 2: Dodatky [History of The National Academy of Sciences of Ukraine. 1951–1955. Part 2: Additions] (O. S. Onyshchenko, Ed.). Kyiv. [In Ukrainian].
14. Personal unit A. D. Kovalenko. Vol. 1. Current Archive of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
15. Personal unit M. M. Boholiubov. Current Archive of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 930.253 (477) (Kovalenko A. D., Boholiubov O. М., Boholiubov М. М.)
Bulhakov Yurii Volodymyrovych,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow of the Archaeography Department of the Institute of Archival Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

SCIENTIFIC INTERSECTIONS A. D. KOVALENKO WITH M. M. AND O. M. BOGOLIUBOV (FOR ARCHIVED DOCUMENTS)
On the basis of archival documents, the intersections of the scientific activities of the distinguished mechanic scientist, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Anatoly Dmytrovych Kovalenko with the scientist in the field of mathematical physics, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Mykola Mykolayovych Boholiubov and the mechanic, historian of science, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine Olexiy Mykolayovych Boholiubov were investigated. It was established that professional contacts and mutual peer review by scientists contributed to their creative growth and had a further influence on the scientific way of scientists and their professional activities.
Keywords: A. D. Kovalenko, O. М. Boholiubov, М. М. Boholiubov, archival document, mechanics, Institute of Archival Studies VNLU, NAS of Ukraine.