НАУКОВО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ-ЗООЛОГІВ У 1961–1965 рр. (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ІНСТИТУТУ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАН УКРАЇНИ)

ЗаявникШихненко Ігор Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіНАУКОВО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ-ЗООЛОГІВ У 1961–1965 рр. (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ІНСТИТУТУ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАН УКРАЇНИ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

У публікації на основі звітних документів з архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, який зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, висвітлено науково-популяризаторську діяльність українських вчених-зоологів у 1961–1965 рр. З’ясовано, що вона проводилась у напрямах пропагування наукових знань із охорони природи, профілактики та лікування інфекційних захворювань тварин, ембріології, гістології, палезоології та ін.
Ключові слова: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Інститут архівознавства, науково-популяризаторська діяльність, НАН України, архівні документи.

Період 1961–1965 рр. ознаменувався у житті АН УРСР визначними подіями та науковими здобутками. Значних успіхів було досягнуто також у галузі зоології. У цей період вчені Інституту зоології АН УРСР (у 1981 р. – установі присвоєно ім’я академіка АН УРСР І. І. Шмальгаузена) вивчали проблеми фауни України, морфології, паразитології, онтогенезу та філогенезу, екології тварин та ін. Поряд з вищезазначеними пріоритетними напрямами досліджень, активізувалася і науково-популяризаторська робота вчених-зоологів. Цей напрям діяльності в Інституті зоології, як і в інших установах Академії, мав давні традиції, сприяв зміцненню зв’язків із виробництвом і громадськістю. Опрацювання наукової літератури засвідчило, що питання популяризації зоологічної науки не було предметом окремого дослідження. Інформація про науково-популярні видання Інституту зоології АН УРСР періоду 1961–1965 рр. зустрічається у двотомній «Історії Академії наук Української РСР» [9, 644]. У виданні «Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР», присвяченому науковій діяльності установи з моменту її заснування (1930 р.) і до початку 1980-х рр., міститься перелік науково-популярних видань, підготовлених його співробітниками у 1950-х – 1970-х рр. [3, 113–115]. Історія і науковий доробок Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена за 75-річний період знайшли відображення у ювілейній праці «Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. 75 років» [8]. Склад документів та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України висвітлені у наукових працях О. В. Березовської [1, 122–132; 2, 452–456]. Інформація про науково-популяризаторську діяльність українських вчених-зоологів міститься також у серії документальних наукових видань з історії Національної академії наук України за період з 1918 р. до 1960 р., підготовлених Інститутом архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [10; 11]. Це, зокрема, відомості про науково-популярні праці, що були опубліковані науковими співробітниками Інституту зоології АН УРСР та їх участь у роботі Товариства для поширення політичних і наукових знань УРСР.
Метою даного дослідження є висвітлення за допомогою звітних документів з архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (№ 258), що знаходиться на зберіганні в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, науково-популяризаторської діяльності вчених-зоологів АН УРСР у 1961–1965 рр. З’ясовано, що основними формами та напрямами популяризації наукових знань вчених-зоологів у вказаний період були: підготовка та публікація брошур і статей у періодичних виданнях, надання фахових консультацій працівникам різних установ і відомств, читання лекцій та виголошення доповідей серед трудових колективів, виступи у засобах масової інформації (на радіо та телебаченні) та ін.
Упродовж 1961–1965 рр. наукові співробітники Інституту зоології АН УРСР підготували та опублікували методичний посібник по боротьбі з паразитарними захворюваннями тварин, надавали фахові консультації з ембріології та гістології, проводили семінари з охорони навколишнього середовища, профілактики та лікування гельмінтозів (різновидів інфекційних захворювань тварин) [4, 63–64]. Заступник директора з наукової роботи Інституту зоології АН УРСР д. б. н. С. Ф. Манзій виступав на Всесоюзному радіо з доповіддю про наукові напрями та здобутки українських зоологів, заввідділу генетики, д. б. н. С. М. Гершензон читав лекції з генетики у Київському медичному інституті ім. О. О. Богомольця. Під час проведення екскурсій співробітники зоологічного музею інституту ознайомлювали відвідувачів з експонатами різних видів савців, плазунів, безхребетних, земноводних, які мешкали на території України, Північного Кавказу, Середньої Азії та Далекого Сходу [5, 79–80, 91, 98]. Вчені відділу палезоології виступали в колгоспах з доповідями про закономірності індивідуального розвитку організмів тварин. Вчений секретар інституту к. б. н. В. О. Топачевський прочитав на біологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка лекцію на тему: «Значення залишків савців для палеонтологічного обґрунтування стратиграфії неогену та антропогену». Науковий співробітник відділу палезоології к. б. н. В. І. Таращук виступив на Республіканському телебаченні у науково-популярній передачі «Примхи планети Земля» [6, 42–43]. У 1965 р. вчені Інституту зоології АН УРСР представили на Виставку передового досвіду в народному господарстві УРСР та Виставку досягнень народного господарства СРСР наукові матеріали з екології, палезоології, ембріології та ін. [7, 61]. За період 1961–1965 рр. вчені інституту підготували та опублікували у таких науково-популярних виданнях, як: «Наука та життя», «Біологія», «Орнітологія», «Мисливство та мисливське господарство», «Календар колгоспника», «Робітнича газета», «Надніпрянська правда» та ін. велику кількість праць, присвячених проблемам тваринництва, птахівництва, охорони природи, походження і розвитку життя на Землі, боротьби зі шкідниками у сільському господарстві.
Наукові співробітники Інституту зоології АН УРСР були членами Товариства для поширення політичних і наукових знань УРСР (з 1963 р. – Товариство «Знання» УРСР). Доктор біологічних наук С. Ф. Манзій працював заступником голови бюро біологічної секції товариства, к. б. н. О. Л. Короткевич – секретарем, к. б. н. А. Л. Путь – заступником голови бюро лекторської групи.
Опрацювання звітних документів з архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України показало, що у 1961–1965 рр. його співробітники, окрім основних напрямів наукової діяльності, велику увагу приділяли і науково-популяризаторській роботі. Вказаний різновид архівних документів дає уявлення як про форми та напрями популяризації наукових знань із зоології, так і про індивідуальний внесок в дану справу вчених інституту.

Бібліографічні посилання

1. Березовська О. В. Склад та інформативність архівного фонду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (2006–2010) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. 534 с.
2. Березовська О. В. Документи українських заповідників у складі архівних фондів Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек. Матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 3–5 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. 639 с.
3. Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена АН УССР. Киев : Наукова думка, 1981. 117 с.
4. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ). Ф. 258. Оп. 1. Спр. 459. 108 арк.
5. ІА НБУВ. Ф. 258. Оп. 1. Спр. 482. 110 арк.
6. ІА НБУВ. Ф. 258. Оп. 1. Спр. 502. 69 арк.
7. ІА НБУВ. Ф. 258. Оп. 1. Спр. 547. 108 арк.
8. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. 75 років. Київ, 2005. 103 с.
9. Історія Академії наук Української РСР : у 2-х кн. Київ, 1967. Кн. 1. 835 с.
10. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 1. Документи і матеріали. Київ, 2016. 872 с.
11. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 2. Додатки. Київ, 2016. 1064 с.

References

1. Berezovska O. V. (2016). Sklad ta informatyvnist arkhivnoho fondu Instytutu zoolohii im. I. I. Shmalhauzena NAN Ukrainy (2006–2010) [The composition and informational contents of the archival fond of I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine (2006–2010)]. In Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy. [Manuscript and book heritage of Ukraine] № 20. 534 pages. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
2. Berezovska O. V. (2017). Dokumenty ukrainskykh zapovidnykiv u skladi arkhivnykh fondiv Instytutu zoolohii im. I. I. Shmalhauzena NAN Ukrainy ta Instytutu botaniky im. M. H. Kholodnoho NAN Ukrainy [Documents of Ukrainian Reserves in the Archives of the Institute of Zoology named after. I. I. Shmalgauzen of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Institute of Botany named after. M.G. Kholodny of the National Academy of Sciences of Ukraine]. In Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Stratehichni zavdannia rozvytku naukovykh bibliotek. Materialy Mizhnar. nauk. konf. (m. Kyiv, 3–5 zhovtnia 2017 r.) [Library. Science. Communication. Strategic objectives of Research Libraries. Materials of International Research Conference]. 639 pages. Kyiv, Ukraine, Vernadsky National Library, 3–5 October 2017. [In Ukrainian].
3. Institut zoologii im. I. I. Shmalgauzena AN USSR. (1981). [Institute of Zoology named after. I. I. Schmalhausen of AS of the USSR]. 117 pages. Kiev : Scientific Though, Ukraine. [In Russian].
4. Fund 258, Inventory 1, Unit 459. 108 folios. The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine (farther – VNLU), Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
5. Fund 258, Inventory 1, Unit 482. 110 folios. The Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
6. Fund 258, Inventory 1, Unit 502. 69 folios. The Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
7. Fund 258, Inventory 1, Unit 547. 108 folios. The Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
8. Instytut zoolohii im. I. I. Shmalhauzena. 75 rokiv (2005). [I. I. Schmalhausen Institute of Zoology. 75 th anniversary]. 103 pages. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
9. Istoriia Akademii nauk Ukrainskoi RSR : u 2-kh. Kn. 1. (1967). [History of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR: In 2 books]. Book 1. 835 pages. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
10. Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1956–1960: Chastyna 1. Dokumenty i materialy. (2016). [History of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1956–1960: Part 1. Documents and files.]. 872 pages. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
11. Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1956–1960: Chastyna 2. Dodatky. (2016). [History of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1956–1960: Part 2. Applications.]. 1064 pages. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 001.32 (477)«1961–1965» :930.25
Shykhnenko Igor,
Candidate of Historical Sciences (Ph. D), Researcher,
Institute of Archival Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
SCIENTIFICALLY-POPULARIZATION ACTIVITY OF UKRAINIAN ZOOLOGISTS IN 1961–1965 (BY ARCHIVE DOCUMENTS OF SCHMALHAUSEN INSTITUTE OF ZOOLOGY OF THE NAS OF UKRAINE)
On the base of accounting documents of the fond I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine, which is kept at the Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine, shown scientifically-popularization activity of Ukrainian zoologists from 1961–1965. It is proven that it was conducted in the areas of promotion of scientific knowledge on the protection of nature, prevention and treatment of infectious diseases of animals, embryology, histology, paleosology and others.
Keywords: I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, Institute of Archival Studies, scientifically-popularization activity, NAS of Ukraine, archival documents.