АРХІВНИЙ ФОНД АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. І. ГРИЩЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО З ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО КОНСУЛЬТАНТОМ ВCЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЗаявникКоломієць Марина Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіАРХІВНИЙ ФОНД АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. І. ГРИЩЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО З ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО КОНСУЛЬТАНТОМ ВCЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253 (477) (Грищенко)
Коломієць Марина Сергіївна,
молодший науковий співробітник Інституту архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

АРХІВНИЙ ФОНД АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. І. ГРИЩЕНКА
ЯК ДЖЕРЕЛО З ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО КОНСУЛЬТАНТОМ ВCЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Проаналізовано видовий склад джерел та ступінь інформативності документів особового архівного фонду відомого вченого у галузі акушерства, гінекології та кріобіології академіка НАН України В. І. Грищенка, що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Висвітлено його діяльність як консультанта з питань материнської смертності Всесвітньої організації охорони здоров’я під час роботи у Демократичній Республіці Афганістан та Монгольській Народній Республіці.
Ключові слова: Всесвітня організація охорони здоров’я, Інститут архівознавства, НАН України, особовий архівний фонд, охорона здоров’я матері та дитини.

У 2018 р. в Інституті архівознавства НБУВ здійснено наукове описування особового фонду академіка НАН України В. І. Грищенка (1928–2011). У фонді репрезентовано наукові праці, біографічні документи, документи про вченого, з діяльності, фотодокументи, епістолярну спадщину та документи, зібрані вченим, що згруповані у 164 справи. У документах архівного фонду, крім іншого, відображено діяльність вченого під час наукових відряджень до Демократичної Республіки Афганістан (далі – ДРА) у грудні 1981 р. та до Монгольської Народної Республіки (далі – МНР) протягом березня –квітня 1984 р. У цій науковій розвідці ми ставимо за мету проаналізувати видовий склад джерел та ступінь інформативності документів особового фонду академіка НАН України В. І. Грищенка та висвітлити його діяльність як консультанта з питань материнської смертності Всесвітньої організації охорони здоров’я під час роботи у ДРА 2–17 грудня 1981 р. та МНР 1 березня–13 квітня 1984 р.
Уперше консультантом з материнської смертності Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ) у ДРА В. І. Грищенка було призначено на нараді робочої групи ВООЗ 3–7 листопада 1980 р. [1, арк. 7 зв.; 2, арк. 44; 6, с. 35]. Метою його наукового візиту до ДРА стало проведення досліджень щодо функціонування служби Охорони здоров’я матері та дитини (далі – ОЗМД) та надання рекомендацій для покращення ситуації у галузі акушерства й гінекології, спрямованих на зниження материнської смертності у країні.
В архівному фонді В. І. Грищенка відклалися документи про його наукове відрядження до ДРА: листування, запрошення, щоденник та звіт.
Протягом наукового відрядження В. І. Грищенко здійснив моніторинг медичних установ, працював у статистичному відділі МОЗ ДРА. Згідно із записами вченого, протягом 8–14 грудня він відвідав Малалаї-госпіталь та провів огляд приміщень акушерського і гінекологічного відділень, склав звіт про рівень надання стаціонарної допомоги породіллям та жінкам з гінекологічними патологіями. Науковець зауважив, що у госпіталі були відсутні медична апаратура, асептики, недостатніми були запаси донорської крові тощо [2, арк. 27, 80].
Упродовж 12–15 грудня В. І. Грищенко відвідав клініки материнства та дитинства Аладін і Мірвейс й центр планування родини у Кабуліх. 13 грудня він прочитав лекцію для студентів акушерського відділення Державної вищої медичної школи у Кабулі [2, арк. 30–31зв., 80].
Учений підготував ґрунтовний звіт для ВООЗ, у якому наголосив на необхідності будівництва нових пологових будинків у Кабулі і Джалалабаді, склав список медичних інструментів, необхідних для медичних установ ДРА [2, арк. 42–61].
Взимку 1984 р. науковець отримав інструкції від В. Візі – директора регіонального відділення ВООЗ у Південно-Східній Азії, згідно з якими його направили до МНР для участі в проекті «Епідеміологічне вивчення приросту населення та зміцнення служби ОЗМД» [1, арк. 72; 2, арк. 90].
В особовому фонді вченого відклались листи, довідки, звіт, почесна грамота і фотодокументи, що характеризують наукове відрядження до МНР [2, арк. 69–74].
Зі звіту дізнаємося, що перебування В. І. Грищенка у МНР викликало у науковому світі особливе зацікавлення його професійною діяльністю. Протягом 14 березня – 5 квітня він виступив з низкою лекцій у лікарнях Баян-Улгійського та Центрального аймаків [2, арк. 83–84, 96–97].
Вчений брав участь у роботі 1, 2-го та 3-го пологових будинків Улан-Батора, акушерських та гінекологічних відділень лікарень Баян-Улгійського та Центрального аймаку, де він проводив хірургічні операції [2, арк. 97; 3, арк. 1].
В. І. Грищенко впровадив нові методи лікування у роботу акушерських відділень лікарень, підготував методичні рекомендації щодо профілактики пологового травматизму плоду, склав список обладнання та апаратури, які є необхідними для акушерсько-гінекологічних закладів МНР на найближчі 3 роки. 12 квітня 1984 р. вчений був нагороджений почесною грамотою МОЗ МНР за значний внесок у справу вдосконалення системи ОЗМД [2, арк. 97, 102].
Протягом наступних років В. І. Грищенко продовжував підтримувати контакти з монгольськими вченими. Так, його листування зі співробітниками НДІ ОЗМД МОЗ МНР Ш. Содномілом та Б. Жавом восени 1984 р. – навесні 1985 р. свідчить про те, що він продовжував здійснювати наукове консультування з написання ними дисертаційних досліджень з проблем материнської смертності у МНР [4, арк. 1–5; 5, арк. 7].
Проаналізувавши документи особового архівного фонду В. І. Грищенка, можна стверджувати, що діяльність вченого як консультанта з питань материнської смертності ВООЗ протягом 1981–1984 рр. посприяла популяризації наукових здобутків вітчизняної медицини та налагодженню співпраці вченого з науковцями світу.

Бібліографічні посилання
1. Архів Президії НАН України. Особова справа академіка В. І. Грищенка. 81 aрк.
2. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ). Ф. 439. Оп. 1. Спр. 79. 102 арк.
3. ІА НБУВ. Ф. 439. Оп. 1. Спр. 130. 4 арк.
4. ІА НБУВ. Ф. 439. Оп. 1. Спр. 98. 5 арк.
5. ІА НБУВ. Ф. 439. Оп. 1. Спр. 109. 7 арк.
6. Палій В. М., Храмов Ю. О., Богданов В. Л. (ред.). Національна академія наук України. Персональний склад, 1918–2013. Київ, 2013. 444 с.

References
1. Current archive of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine. Personal fund of acad. V. I. Gryshchenko. Folio 81 [In Ukrainian and Russian].
2. Fond 439, Inventory 1, Unit 79, Folio 102. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Russian, in English and in Mongolian].
3. Fond 439, Inventory 1, Unit 130, Folio 4. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Russian].
4. Fond 439, Inventory 1, Unit 98, Folio 5. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Russian].
5. Fond 439, Inventory 1, Unit 109, Folio 7. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Russian and in English].
6. Palii, V. M., Khramov, Yu. O. Bohdanov, V. L. (Eds.) (2013). Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Personalnyi sklad. 1918–2013 [National Academy of Sciences of Ukraine. Personal composition. 1918–2013]. 444 p. [In Ukrainian].

UDC 930.253 (477) (Grishchenko)
Kolomiec Marina Sergiyivna,
Junior Researcher Fellow of the Institute of Archival Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ARCHIVE FOND OF THE ACADEMICIAN OF THE NAS OF UKRAINE V. I. GRISHCHENKO AS A CONSULTANT AT THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
The types composition of the sources and the degree of informativeness of the documents of the personal archival found of the famous scientist in the field of obstetrics, gynecology and cryobiology, academician of the NAS of Ukraine V. I. Gryshchenko, which are kept at the Institute of Archival Studies of the Vernadsky National Library of Ukraine, are analyzed as a consultant on maternal mortality of the World Health Organization while working in the Democratic Republic of Afghanistan and the Mongolian People's Republic.
Keywords: World Health Organization, Institute of Archival Studies, NAS of Ukraine, Personal Archive Fond, Mother and Сhild protection system.