ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

ЗаявникКомова Марія Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 5. Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія
Назва доповідіЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 28.071:78.3:81 (4 Укр)
Комова Марія,
канд. філол. наук, доцент, доцент,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Київ, Україна

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

Розглянуто питання розвитку лексикографії у сфері бібліотекознавства, акцентовано на значенні історичних і загальномовних словників для кодифікації та уніфікації фахової термінології. Сучасну лексикографію з бібліотекознавства та суміжних галузей проаналізовано на основі державної статистики видання словників та енциклопедичних праць. Бібліотекознавство потребує розширення спектру перекладних словників, актуалізації термінології на лексичному та семантичному рівні в контексті поширення інформаційних та комунікаційних технологій у сфері бібліотечної справи.
Ключові слова: термінологія, лексикографія, словник, довідник, енциклопедія.

В українському бібліотекознавстві питання термінотворення і терміновживання реалізуються рівні функціювання (наукова та начальна література, ділові документи) і на рівні фіксації (словники, енциклопедії, термінологічні стандарти). Бібліотекознавча термінологія входить до кола найбільш давньо лексикографічно опрацьованих терміносистем, що зумовлюється органічним зв’язком розвитку лексики, писемності, книгописання. Лексикографічні джерела сучасної бібліотечно-бібліографічної термінології налажать до кількох груп.
1. Перші українські загальномовні словники ХVІ-ХVІІІ ст. Давність бібліотечних термінів, що з певними морфологічними змінами входять у сучасну терміносистему, засвідчують такі історичні словники П. Беринди, Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського, Є. Тимченка, словник староукраїнської мови за редакцією Л. Гумецької [2; 3; 4; 7]. Історичні словники відтворюють використання в пам’ятках писемності сукупності бібліотечних, книгознавчих термінів, що вже формували розгалужені лексико-тематичні групи. Це свідчить про їх наявність в народнорозмовному варіанті уже в більш ранні століття на час завершення формування української мови.
2. Словники діячів українських наукових товариств в XIX - на початку XX століття. «Словарь російсько-український» основоположника української бібліографії, лексикографа Михайла Комарова поряд із загальновживаною українською лексикою відтворює базові бібліотечно-бібліографічні, книгознавчі терміни. Кодифікуючи бібліотечну термінологію, словник сприяв уніфікації термінологічних лексем [8]. Перший словник фахової термінології уклала комісія Української секції Одеського бібліотечного об'єднання на чолі із Борисом Комаровим [1]. Словник засвідчує прагнення до гармонійного поєднання української національної термінології і міжнародної.
Про стан лексикографії з бібліотекознавства на сучасному етапі свідчить державна статистика друку в «Літописі книг» Книжкової палати України (табл.). Для повноти аргументації надаємо відомості і щодо суміжних галузей, які мають спільний термінологічний фонд та використовують терміни, уніфіковані на міжгалузевому рівні на основі термінологічних стандартів.
Таблиця
Типологія довідкових видань у сфері соціальних комунікацій
Перекладні словники Видання енцикл.-довідкового типу
Галузь Роки видання УР-РУ УА-АУ УН УАР Тлум., слов.-довід. Тлум.-перекл. Енцик., енцикл.слов. Разом
Інформаційна, бібліотечна, архівна справа 1948-1990 – – – – 1 – – 1
з 1991 2 – – – 20 2 (АУ) 1 25
Видавнича справа 1948-1990 1 – – – – – – 1
з 1991 – 2 – – 12 4 (АУ-2, РУ-2) 1 19
Журналістика 1948-1990 – 1 1 – – – – 2
з 1991 – 1 2 17 – 6 26
Музеєзнавство 1948-1990 – – – – – – – –
з 1991 – – – – 6 – 4 10

Репертуар довідкових видань з бібліотекознавства в поєднанні з інформатикою та архівною справою (за навчальною спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа») доволі скромний. Найбільш активно досліджується поняттєвий апарат бібліотечної науки, що представлено у 20 тлумачних словниках (довідниках), зокрема укладених Г. М. Швецовою-Водкою [9; 10]. На грант міжнародного фонду «Відродження» в НТБ Львівської політехніки було укладено і видано перекладний російсько-український словник бібліотечно-бібліографічної термінології [5]. В англо-українському словнику-довіднику бібліотечно-інформаційної термінології авторства Н. Стрішенець втілено цілу низку переваг: поєднуючи ознаки перекладних і тлумачних словників, він є актуальним інформаційним ресурсом, необхідним під час опанування здобутками світового інформаційного простору [6].
Бібліотекознавство потребує розширення спектру перекладних словників, актуалізації термінології на лексичному та семантичному рівні в контексті поширення інформаційних та комунікаційних технологій в сферу бібліотечної справи.

Бібліографічні посилання
1. Короткий словник бібліотечних термінів // Бібліотечний вісник. 1995. № 4. С. 16-19.
2. Лексикон славено-латинський Е.Славинецького та А.Корецького-Сатановського. Київ : Наук. думка, 1973. 540 с.
3. Німчук В. Памво Беринда і його «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє». URL : http://litopys.org.ua/berlex/be01.htm
4. Словник староукраїнської мови ХІV-ХV ст.: в 2-х т. Київ: Наук.думка, 1977-1978.
5. Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів: 6700 термінів / Держ. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 1996. 200 с.
6. Стрішенець Н.В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології. Київ : НБУВ, 2004. 328 с.
7. Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної мови 15-18 ст.: в 2-х кн. Київ, 2002-2003.
8. Уманець М., Спілка А. Словарь росийсько-український: в 4 т. Львів: Друкарня товариства ім. Шевченка, 1893-1898.
9. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять. Київ : Знання, 2012. 319 с.
10. Швецова-Водка Г. М. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. Київ, 1999. 115 с.
References
1. Korotkyi slovnyk bibliotechnykh terminiv [Short dictionary of librarian terms]. (1995). Bibliotechnyi visnyk. № 4. P. 16-19. [In Ukrainian]
2. Leksykon slaveno-latynskyi E.Slavynetskoho ta A.Koretskoho-Satanovskoho [The Lexicon of Slavic-Latin by E.Slavinetsky and A.Koretsky-Satanovsky]. (1973). Kyiv, Ukraine : Nauk.dumka. [In Ukrainian]
3. Nimchuk, V. Pamvo Berynda i yoho «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє» [Pamó Berynda and his «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє»]. URL : http://litopys.org.ua/berlex/be01.htm [In Ukrainian]
4. Slovnyk staroukrainskoi movy ХIV-ХV st. [Dictionary of the Old Ukrainian language of the ХІV-ХV centuries]. (1977-1978). Kyiv, Ukraine : Nauk.dumka. [In Ukrainian]
5. Stashko, M.V. (1996). Rosiisko-ukrainskyi slovnyk bibliotechno-bibliohrafichnykh terminiv [Russian-Ukrainian dictionary of library and bibliographic terms] Lviv, Ukraine. [In Ukrainian]
6. Strishenets, N.V. (2004). Anhlo-ukrainskyi slovnyk-dovidnyk bibliotechno-informatsiinoi terminolohii [English-ukrainian dictionary of library and information science]. Kyiv : NBUV. [In Ukrainian]
7. Tymchenko, Ye. (2002-2003). Materialy do slovnyka pysemnoi ta knyzhnoi movy 15-18 st. [Materials for the dictionary of written and book language 15-18 centuries.] Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian]
8. Umanets, M., Spilka, A. (1893-1898). Slovar rosyisko-ukrainskyi [Dictionary Russian-Ukrainian].Lviv, Ukraine : Drukarnia tovarystva im. Shevchenka. [In Ukrainian]
9. Shvetsova-Vodka, H. M. (2012). Dokumentoznavstvo : slovnyk-dovidnyk terminiv i poniat [Document science: dictionary-reference book of terms and concepts]. Kyiv, Ukraine: Znannia. [In Ukrainian]
10. Shvetsova-Vodka, H. M. (1999). Korotkyi terminolohichnyi slovnyk iz bibliohrafoznavstva ta sotsialnoi informatyky [Short terminology dictionary on bibliography and social information science]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian]

Мaria Komova,
Candidate of Philological Sciences, Associate professor,
Department of Social Communication and Information Science
Lviv Polytechnic National University
Kyiv, Ukraine

LEXICOGRAPHIC SOURCES OF LIBRARY SCIENCE

The article deals with the development of lexicography in the field of library science. Research focuses on the meaning of historical and general dictionaries for the codification and unification of professional terminology. Modern lexicography in library science and related fields is analyzed based on state publication statistics of dictionaries and encyclopedic works. Library science needs to expand the range of translating dictionaries and to actualize terminology at the lexical and semantic level in the context of disseminating information and communication technologies in the field of library affair.
Keywords: terminology, lexicography, dictionary, reference book, encyclopedia.