СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ З СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЗГІДНО НОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ У НБУВ

ЗаявникКрещенко Лола Маноновна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіСИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ З СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЗГІДНО НОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ У НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.4:027.54(477-25)НБУВ
Крещенко Лола Маноновна,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ З СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЗГІДНО НОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ У НБУВ

Розглянуто зміни у хронології Середньовічної історії України. Показано яким чином індексуються нові надходження у НБУВ згідно нових досліджень Інституту історії НАН України.
Ключові слова: середні віки в Україні, систематизація, УДК.

«Середні віки (medium aevum) ‒ період всесвітньої історії між історією Стародавнього світу та Новою історією» [1, с. 542].
Історія Середніх віків або Середньовіччя в Україні до недавнього часу представлялася періодом з IX ст. по 1861 р., рік скасування кріпосного права. У зв'язку з новим баченням проблем даного періоду, особливо проблеми хронології та термінології, Інститутом історії НАН України були запропоновані наукові розробки, які стали основою для роботи систематизаторів НБУВ. Тому, згідно з новим варіантом рубрик, ця віха в історії українського народу відображена як:
ББК Т3(4УКР)4 Середньовічна історія України (VI-XVI ст.)
УДК: 94(477)«05/15»
Як бачимо, період Середньовіччя починається на 3 століття раніше, ніж було прийнято в науці до цього. Дискусії, які проходили між вченими, щодо загальноєвропейського контексту, в якому розвивались український народ і держава, дали можливість розглядати процеси саме з точки зору даного часу, затвердити формулювання і нові часові межі.
Відповідно ця рубрика підрозділяється на окремі блоки - підрубрики, що характеризують важливі етапи розвитку:
ББК Т3(4УКР)41 Українські землі (VI-XII ст. )
УДК: 94(477)«05/11»
Даний час визначається виникненням племінних груп, спілок, князівств. Виникає поняття - слов'яни як народ. Наприклад, міжплемінний союз дулібів на землях Прикарпаття був своєрідним прообразом Київської держави [5, с. 136-139].
ББК Т3(4УКР)414 Давньоруська держава – Київська Русь (IX‒XIIст.)
УДК: 94(477)«08/11»:321.17КР
Тема «Київської Русі» найбільш вивчена, тим не менш викликає декілька питань: 1) джерела; 2) до якого етносу належить державне об’єднання ‒ Київська Русь. Як фахівця-систематизатора мені найбільш близька думка Г. Півторака про те, що: «Історична закономірність утворення політичних об'єднань — держав (і національних, кордони яких в основному збігаються з межами відповідних етнічних територій, і імперій, до яких входять різні народи) полягає в тому, що започатковує їх один конкретний етнос, якому й належить ця держава, незважаючи на можливі розширення її території в майбутньому за рахунок земель інших етносів. Так було не тільки з національними державами (Францією, Німеччиною, Чехією та ін.), але й зі світовими імперіями (наприклад, Візантійською, Османською, Російською, де державотворчими етносами були відповідно греки, турки, росіяни» [3, с. 50].
Звичайно назва державного утворення - Київська Русь є умовним. Основою для досліджень служили і служать досі: хроніки, літописи та інші пам'ятки, значна частка яких більш пізнього часу. Поява нових артефактів змінить наші уявлення як про назву так і про процеси, ми зможемо судити про час по-іншому, а поки вони представлені в каталозі таким чином:
ББК: Т3(4УКР)414,011 Документальні джерела
УДК 94(477)«08/11»:321.17КР](093)
При складанні індексу УДК ми навмисно виділили в цифровому позначенні Київську Русь, тому що при індексуванні фіксувався лише час, а не поняття. Чим повніше висвітлено індекс УДК, тим більше інформації через числові позначення цієї системи отримає читач в майбутньому, адже «УДК - це узгоджений міжнародний стандарт – широковідомий, використовуваний та доступний. Ця схема офіційно та регулярно підтримується, видана багатьма мовами світу, у тому числі, найбільш розповсюдженими» [2, с. 27].
Наступною рубрикою показується не менш важливий момент в житті держави і народу – прийняття християнства. З ним Київська Русь набула статусу духовного і культурного центру:
ББК: Т3(4УКР)414-08 Історичне значення прийняття християнства
УДК 94(477)«08/11»:321.17КР]:27-9«988»
Як інші країни і держави – Україну епохи середньовіччя не оминув процес дроблення земель, так званий період феодальної роздробленості чи інакше удільний період. В цілому, в електронному каталозі він буде відображений під індексом:
ББК: Т3(4УКР)43 Період XII-XV ст.
УДК 94(477-056.4)«11/14»
Період роздробленості українських земель, що почався в XII ст., а з завоюванням князівств монголо-татарами в XIII столітті, фактично закріпив цей процес на довгі століття, лише Галицько-Волинське князівство зберегло при цьому відносну незалежність:
ББК: Т3(4УКР)431 Галицько-Волинська держава (XII-XIII ст.)
УДК 94(477)«11/12»:321.727ГВ
ББК: Т3(4УКР)437 Українські землі під татарським пануванням (XIII-XV ст.)
УДК 94-044.44(477)(=512.145)«12/14»
Процеси, що відбувалися на території Київської Русі, а також Золотій Орді, поступово змінювали її геополітичне положення. Вона залишалася відкритою для завоювання іншими державами. Першими такою можливістю скористалися Литовське князівство, а потім і Польща. Настала нова епоха в історії українських земель. В рубриках бібліотеки НБУВ це виглядає подібним чином:
ББК Т3(4УКР)47 Литовсько-польська доба (XV в.- 1647 г.)
УДК 94(477)«14/1647»
Необхідно відзначити, що для правильної обробки систематизаторами матеріалу що до них надходить, необхідно в кожному конкретному випадку з’ясовувати, яку саме мету переслідує автор, що конкретно він хоче показати. Дві близькі рубрики дублюють один одного, проте відображають дещо інші питання. Якщо це Литовсько-Польська доба, то ставиться вищезазначена рубрика, якщо ж для автора головне показати процеси, що характеризують утворення нової держави – Гетьманська Україна, то необхідно перенаправляти його в рубрику:
ББК: Т3(4УКР)5 Нова історія України (XVI-XIX ст.)
УДК94(477)«15/18»
Оскільки південний кордон – Кримське ханство, що утворилося в 1441 р. відігравало величезну роль в подіях, що відбувалися, його вирішено було виділити в окрему рубрику. Раніше, матеріал по історії середньовіччя Криму збирався в рубриці Т3(4УКР-6КРИ), але було прийнято рішення з приводу реорганізації рубрики і на даний момент вона прийняла такий вигляд:
ББК: Т3(4УКР)48 Кримське ханство
УДК 94(477.75)(=512.19)«1441/1783»:323.727КХ
З огляду на історичні дані, в період закріплення Козацтва як окремого суспільного стану та початку національно-визвольної боротьби починається наступний період історії України – Нова Історія України.
Бібліографічні посилання
1. Енциклопедія історії України: Т. 9. Прил – С / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2012. 944 с.
2. Лобузіна К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / К. В. Лобузіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 132 с.
3. Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». Київ: Видавничий центр «Академія», 2001. 152 с.
4. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / К.В. Лобузіна, С.В. Галицька, Н.Я. Зайченко, Т.С. Медвідь, Н.В. Орєшина ; відп. ред. К.В. Лобузіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2016. 570 c.
5. Україна крізь віки. У 15-ти тт. ‒ Т. 3: Баран В. Д. Давні слов'яни / За заг. ред. В. Смолія. НАН України. Інститут археології, Інститут історії України. Київ: Альтернативи, 1998. 336 с.

References
1. Entsyklopedia istorii Ukrainy (2012): T. 9 [Encyclopedia of Ukrainian History: V.7] Pryl – S / Redkol.: A. Smoliy (holova) ta in. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
2. Lobuzina, K. V. (2010). Bibliotechni klasyfikatsii v suchasnykh informatsiinykh servisakh [Library classification of modern information services]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
3. Pivtorak, H. P. (2001). Pokhodzhennya ukrayintsiv, rosiyan, bilorusiv ta yikhnikh mov. Mify ta pravda pro triokh brativ zi «spilno yi kolysky» [The origin of Ukrainian, Russian, Belarusians and their languages / Myths and truth about the three Slavic brothers from the "common cradle"] Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
4. Lobuzina, K. V. , Halytska, S. V., Zaichenko, N. Ya., Medvid, T. S., Orieshyna, N. V. (2016). Rubrykator Natsionalnoi bibloteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Skorochenyi variant [The Rubricator of The Vernadsky National Library of Ukraine. Short version]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
5. Ukrayina kriz viky. (1998) U 15-ty tt. ‒ T. 3: Baran V. D. Davni slovyany [Ukraine through the ages. In 15 t. - T. 3: Baran VD Ancient Slavs]/ Za zah. red. A. Smoliy NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 025.4:027.54(477-25)НБУВ
Kreschenko Lola,
Junior Researcher,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
SYSTEMATIZATION OF LITERATURE FROM MEDIEVAL HISTORY ACCORDING TO NEW PERIODIZATION IN VNLU
The changes in the chronology of the medieval history of Ukraine are considered. It is shown how new receipts in the VNLU are indexed according to the new research of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Keywords: middle ages in Ukraine, systematization, UDC.