Страткоми як складова сучасного комплексу інструментів і засобів національної сили

ЗаявникЗакіров Марат Борисович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіСтраткоми як складова сучасного комплексу інструментів і засобів національної сили
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Закіров Марат Борисович
доктор політ. наук, доцент, зав. відділом,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4897-4325

Страткоми як складова сучасного комплексу інструментів і засобів національної сили

Проведено аналіз сучасного арсеналу комунікаційних інструментів і методів, які використовується провідними державами у процесі реалізації стратегічних комунікацій. Встановлено, що стратегічні комунікації мають на меті створення ефективної системи попередження і протидії деструктивним інформаційним впливам.
Ключові слова: стратегічні комунікації, інформаційний обмін, Інтернет

Вивчення стратегічних комунікацій є однім із найбільш перспективних напрямів наукового пошуку оскільки інформаційний обмін є необхідною і обов’язковою умовою ефективного функціонування суспільства. У процесі соціально-політичного розвитку, людство постійно удосконалювало засоби збереження і передачі інформації, розширювало інструментарій і методи інформаційного впливу. Справжнім фундатором теорії використання інформаційних стратегій у минулому можна вважати давньокитайського філософа Сунь Цзи (VI – V ст. до н.е.). І сьогодні визначені філософом тридцять шість стратагем залишаються важливою основою загального військового мистецтва. Причому частина з них спрямована саме на організацію інформаційної роботи серед населення [2, с. 23].
Сучасні підходи до вироблення стратегії державної політики передбачають застосування, поряд із традиційними методами впливу, новітніх методів боротьби за уми і почуття людей, що здатне принести більшої користі за значно менших матеріальних затрат. Наприклад, тактика «ненасильницької» зміни політичного режиму пов’язана з активним використанням соціальних мереж, як засобу культурно-ідеологічної експансії, здатного створювати передумови соціальної і політичної дестабілізації і розколу цивілізаційних підвалин держави [3, с. 11].
В Україні яка опинилася на вістрі глобального протистояння, інформаційна проблематика саме у контексті стратегічних комунікацій як у науковому, так і у суспільному вітчизняному дискурсі актуалізувалася відносно недавно. Натомість у західних країнах стратегічні комунікації є об’єктом активного вивчення і впровадження у практику. Згідно з національною доктриною, опублікованою Міністерством оборони Великобританії у 2011 році стратегічні комунікації спрямовані на просування національних інтересів шляхом впливу на поведінку цільових аудиторій. Стратегічні комунікації також активно вивчаються і розробляються в країнах ЄС, Китаї, Росії і ряді країн Латинської Америки [1].
У березні 2015 року європейськими країнами була організована «Оперативна група зі стратегічних комунікацій на Сході (East StratCom Task Force)» [4]. East StratCom займається створенням матеріалів, які роз’яснюють політику ЄС у колишніх радянських республіках Закавказзя, а також Білорусі, Молдові й Україні, але основна робота групи все ж пов’язана з протидією російській пропаганді, спрямованої на Захід. East StrarCom щотижня випускає бюлетені «Огляд дезінформації» і «Дайджест дезінформації». В огляді представлені яскраві приклади репортажів і заміток з російських провладних ЗМІ, у дайджесті – аналіз інформаційної картини. Крім того, фахівці групи запустили російськомовний сайт відомства EEAS з новинами і офіційними коментарями Єврокомісії як «позитивний» приклад боротьби з пропагандою. Крім того, оперативна група співпрацює з більш ніж 400 експертами, а також журналістами, які допомагають з моніторингом російськомовної преси. Левова частка зусиль зазначеної групи спрямовується на забезпечення ефективного інформаційного супроводу і відстоювання позицій ЄС з питань пов’язаних із анексією Криму, протистоянням на Сході України, проблемами навколо Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії [5].
Не менш важливим напрямком інформаційної діяльності країн ЄС, на якому активно використовується саме формат стратегічних комунікацій є країни Арабського світу. Країнами ЄС була розроблена програма «Південно-сусідський регіон 2014–2020», бюджет якої становить близько 9,2 мільярда євро. Кошти спрямовуються на розвиток медіа-співпраці, громадянського суспільства, молодіжних обмінів, програм міжкультурного діалогу. Для протидії радикалізації арабського світу була створена міжвідомча група Arab StratCom Task Force. Дана група працює над розвитком діалогу і поваги між європейським і арабським спільнотами, бере участь у проведенні інформаційно-пропагандистських заходів і програм з надання підтримки журналістам та блогерам. Діяльність групи Task Force доповнює ряд інших програм, таких як MENA «Посилення стійкості спільноти до радикалізації і вербування». Як засіб контрпропаганди ісламізації Європейський Союз також планує використовувати міжконфесійний діалог [4].
Отже, стратегічні комунікації посіли важливе місце у комплексі інструментів національної сили провідних держав світу, що використовують широкий спектр сучасних засобів інформаційного впливу з метою захисту національного простору і просування своїх інтересів.

Бібліографічні посилання
1. Виноградова Е. Роль стратегической коммуникации в международных отношениях. Международная жизнь URL https://interaffairs.ru/jauthor/material/1085 (дата обращения: 05.05.2019).
2. Закірова С. Полемологічні виміри інформаційних стратегій минулого. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2018. Вип. 49. С. 17–28. URL: http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2018_49_4 (дата звернення: 05.05.2019).
3. Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікативні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2017. Вип. 46. С. 7–20. https://doi.org/10.15407/np.46.011 (дата звернення: 05.05.2019).
4. Зиновьев С. Н. «Стратегические коммуникации» в практике публичной дипломатии Европейского Союза. Молодой ученый. 2017. №21. С. 375-377. URL https://moluch.ru/archive/155/43685/ (дата обращения: 22.02.2019).
5. Макаренко Г. Лекарство от пропаганды: как Европа будет противостоять российским СМИ. 2016. URL: https://www.rbc.ru/politics/12/10/2016/57fe258f9a79476b5722edd9 (дата обращения: 05.05.2019)

References
1. Vinogradova, E. Rol' strategicheskoj kommunikacii v mezhdunarodnyh otnoshenijah. Mezhdunarodnaja zhizn' [The role of strategic communication in international relations. International life]. Retrieved from https://interaffairs.ru/jauthor/material/1085 [in Russian].
2. Zakirovа, S. (2018). Полемологічні виміри інформаційних стратегій минулого [Polymological Measurements of Information Strategies of the Past] Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Academic Papers of The Vernadsky National Library of Ukraine. Vol. 49, рр. 17 – 28. Retrieved from http://np.nbuv.gov.ua/doc/npnbuimviv_2018_49_4 [in Ukrainian].
3. Zakirov, M. (2017). Suchasni informatsiino-komunikatyvni tekhnolohii yak faktor evoliutsii sotsialno-politychnykh vidnosyn [Modern Information and Communication Technologies as a Factor of Sociopolitical Relations Evolution]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Academic Papers of The Vernadsky National Library of Ukraine. Vol. 46, рр. 7 – 20. https://doi.org/10.15407/np.46.011 [in Ukrainian].
4. Zinov'ev, S. N. (2017). «Strategicheskie kommunikacii» v praktike publichnoj diplomatii Evropejskogo Sojuza [«Strategic Communications» in the practice of public diplomacy of the European Union.]. Molodoj uchenyj – Young scientist. Issue 21, pp. 375–377. Retrieved from https://moluch.ru/archive/155/43685/ [in Russian].
4. Makarenko, G. (2016). Lekarstvo ot propagandy: kak Evropa budet protivostojat' rossijskim SMI [Medication from propaganda: how Europe will resist the Russian media]. Retrieved from https://www.rbc.ru/politics/12/10/2016/57fe258f9a79476b5722edd9 [in Russian].

УДК
Zakirov Marat Borisovich
Doktor of Political Sciences, Associate Professor, Head of Department,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine

Strategic communications as a component of a modern set of tools and resources of national strength

The report analyzes the current arsenal of communication tools and methods used by leading countries in the implementation of strategic communications. Strategic communications primarily aim at creating an effective system for preventing and counteracting destructive information influences.
Keywords: strategic communications, information exchange, social networks