СПЕЦИФІКА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПРЕДМЕТНИМИ РУБРИКАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ «УКРАЇНІКА»

ЗаявникПеренесієнко Ігор Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіСПЕЦИФІКА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПРЕДМЕТНИМИ РУБРИКАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ «УКРАЇНІКА»
Інформація про співдоповідачівВощенко Олена Іванівна, молодший науковий співробітник НБУВ
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.4:004.65:005.94
Вощенко Олена Іванівна
молодший науковий співробітник
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
Перенесієнко Ігор Петрович
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна

СПЕЦИФІКА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПРЕДМЕТНИМИ РУБРИКАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ «УКРАЇНІКА»
У тексті тез йдеться про тематичне представлення електронних документів. На прикладі досвіду роботи з ведення електронної бібліотеки «Україніка» НБУВ висвітлено особливості встановлення тематичних зв’язків між предметними рубриками. Продемонстровано виокремленні категорії предметних рубрик, обґрунтовано логіку представлення тематичної області за допомогою окремих тематично близьких рубрик-довідок.
Ключові слова: предметні рубрики, тематичний пошук, електронна бібліотека «Україніка»

Одним із аспектів тематичного представлення документів в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ є встановлення зв’язків між різними предметними рубриками (довідками), поєднання окремих понять з однієї тематичної області. Таким чином забезпечується опція звуження пошуку шляхом звернення користувача до конкретного вузького поняття з певної тематики замість широкого пошукового запиту. Читач отримує інструмент розширення наукового пошуку звернувшись до тематично пов’язаних з первинним пошуковим запитом предметних рубрик які доповнюють його аспекти.
Серед предметних рубрик електронної бібліотеки «Україніка» виокремлено наступні категорії: «Історичні події», «Історична Україна», «Географічні об’єкти», «Держави», «Мистецтво», «Мови», «Населені пункти», «Організації», «Пам’ятники культури», «Пам’ятки природи», «Персоналії», «Суспільно-політичні рухи», «Установи» та ін. [1]. Отже, пропонуємо розглянути специфіку встановлення тематичних зв’язків між предметними рубриками.
Предметна рубрика «Канада» відноситься до категорії «Держави». Метою створення цієї предметної довідки є організація та представлення документів у котрих йдеться про українців Канади, взаємини Канади та України. Також до цього переліку входять видання української канадської діаспори. Представництво останніх у фондах НБУВ доволі широке – при упорядкуванні покажчика видань з фонду Відділу зарубіжної україніки НБУВ «Українська Канадіана» було опрацьовано близько 2000 тисяч документів [3, С.23].
Наразі встановлено її зв’язки з 76 предметними рубриками. Безпосередньо в самій предметній рубриці до «Пов’язаних рубрик» віднесено предметні довідки «Англійська мова», «Французька мова», «Північна Америка» та «НАТО». Англійська та французька – офіційні мови цієї держави. Звернення до кожної з цих довідок дає можливість користувацького пошуку документів у двох категоріях: «Література» та «Мова тексту». В свою чергу пов’язаними рубриками для них є довідки про держави, у котрих ці мови є офіційними. Для англійської це довідки «Велика Британія», «Сполучені Штати Америки», «Австралія» «Індія», для французької – «Франція», «Бельгія», «Швейцарія». Кожна з предметних рубрик категорії «Держави» за аналогічним алгоритмом організовує та представляє документи, у котрих йдеться про діаспору українців, відносини цих держав з Україною, видання української діаспори.
Предметна довідка «Північна Америка» репрезентує відповідну частину світу і відображає географічне розміщення Канади та сусідні держави. За подібною логікою здійснюється атрибутування кожного разу, відповідно до частини світу де знаходиться: «Німеччина» – «Європа», «Китай» – «Азія», Єгипет – «Африка», «Бразилія» – «Південна Америка».
Канада є учасницею Організації Північноатлантичного договору, цим обґрунтовано наявність пов’язаної рубрики «НАТО». Цією рубрикою атрибутовано довідки про держави-учасниці цього об’єднання. Україна наразі не є членом НАТО, проте активно співпрацює з цієї організацією, що становить важливу складову державної політики. Взаємини з альянсом знайшли відображення у низці монографій та посібників, ефективна організація та представлення електронних повнотекстових версій котрих у електронній бібліотеці «Українка» потребує відповідної предметної рубрики.
Також у категорії «Діаспора» відзначено установи української діаспори, культурно-мистецькі об’єднання, видавництва, газети, наукові інституції: «ОУП «Слово»», «Канадійсько-Українська видавнича спілка», «Новий шлях», «Українська Могилянсько-Мазепинська академія наук», «Союз українок Канади», «Українсько-Канадський Дослідно-Документаційний Центр», «Канадійський фармер» та інші.
Найбільш представницьким блоком пов’язаних рубрик можна виокремити предметні довідки, котрі репрезентують персоналії, інформацію про авторів документів та історичних діячів (науковці, митці, державні та військові діячі). Варто відзначити, що категорія «Персоналії» є найбільшою за наповненням в електронній бібліотеці «Україніка», в ній наразі створено 5077 довідок, тоді як інших предметних рубрик разом – 1896. Тематично пов’язаними з рубрикою «Канада» рубрики про персоналії представлено у межах двох блоків «Пов’язані персоналії» та «Діаспора». Ідеологія наповнення останньої очевидна з назви, у ній йдеться про представників української діаспори Канади. Наразі в ній представлено інформацію про 64 діячів. До категорії «Пов’язані персоналії» віднесено канадців, котрі досліджували українознавчі аспекти: «Марплз Дейвид», «Кірконелл Уотсон», «Сімпсон Джордж Вільфрід» та інші.
Пропонуємо розглянути на прикладі предметної довідки «Рудницький Ярослав-Богдан Антонович» особливості встановлення тематичних звязків для предметних довідок про персоналії. Вона створена для організації документів про Рудницького Я.-Б.А., українського канадського славіста, мовознавця, наукового і громадського діяча, літературознавця та фольклориста [2, С.115]. «Пов’язаними рубриками» для довідки є «Український вільний університет» (у 1940 р. Рудницького Я.-Б.А. стає доцентом, а кілька років потому і професором УВУ), «Наукове товариство імені Шевченка (НТШ)» (науковець був дійсним членом НТШ з 1947 р.), «Українська вільна академія наук» (він був членом-засновником цієї наукової інституції у Канаді та її президентом у 1955–1969 рр.), «Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук» (ініціатор відновлення та президент цієї установи). Таким чином, встановлені з предметною рубрикою персоналії зв’язки з іншими предметними рубриками повинні відображати професійну діяльність особи.

Бібліографічні посилання
1. Лобузіна К. Фундаментальна електронна бібліотека Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація». 2015, 6 жовтня. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/656.
2. Перенесієнко І. Бібліотечна систематизація в площині книгознавчих досліджень: вивчення колекції Я. Б. Рудницького у фондах Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери. Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції молодих учених (16 травня 2013 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 115–118.
3. Солонська Н. Українська Канадіана: анотований покажчик видань з фонду Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Н. Солонська, Г. Борисович ; [наук. ред. проф. Г. І. Ковальчук ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 171 с.

References
1. Lobuzina K. (2015) Fundamentalna elektronna biblioteka «Ukrainika»: tekhnolohichna orhanizatsiia ta osnovni pryntsypy upravlinnia informatsiinymy resursamy // Mizhnarodna naukova konferentsiia «Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia». [In Ukrainian] Retrieved from: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/656.
2. Perenesienko I. (2013) Bibliotechna systematyzatsiia v ploshchyni knyhoznavchykh doslidzhen: vyvchennia kolektsii Ya. B. Rudnytskoho u fondakh Natsionalnoi Biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho // Naukova molod v umovakh rozvytku sotsiokomunikatsiinoi sfery. Zbirnyk materialiv Chetvertoi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. [In Ukrainian] – Kyiv, 115–118.
3. Solonska N., Borysovych H. (2017) Ukrainska kanadiana: anot. pokazhch. vydan z fondu Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. [nauk. red. prof. H. I. Kovalchuk ; kompiuter. tekhnolohiia K.V. Lobuzina] ; NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. [In Ukrainian] – Kyiv, 171.

UDC 025.4:004.65:005.94
Voshchenko Olena,
junior researcher,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
Perenesienko Igor,
junior researcher,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
SPECIFICATION OF THEMATIC COMMUNICATIONS BETWEEN SUBJECT RUBRICS OF THE ELECTRONIC LIBRARY «Ukrainica»
The text of the theses focuses on the thematic representation of electronic documents. On the example of the experience of running the electronic library «Ukrainica» VNLU, the peculiarities of the establishment of thematic links between the subject headings are highlighted. The division of the categories of subject headings is demonstrated, the logic of presentation of the thematic area is substantiated by means of separate thematic-close headings.
Keywords: subject headings, thematic search, electronic library «Ukrainica».