АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ З СУСПІЛЬНИХ НАУК

ЗаявникКостиря Борис Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ З СУСПІЛЬНИХ НАУК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.4
Костиря Борис Миколайович,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ З СУСПІЛЬНИХ НАУК

У роботі розкриваються актуальні проблеми систематизації документів із гуманітарних наук, індексування за допомогою УДК і Рубрикатора НБУВ. Систематизатор опиняється в безкінечній системі завдань, із яких він може виконати невелику частину. Зараз бібліотека робить більший акцент на електронні ресурси. Створення тематичного навігатора ставить за мету допомогти користувачеві орієнтуватися в бурхливому морі інформації.
Ключові слова: систематизація, індексація, класифікація.

Із упровадженням УДК в роботі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського внесло зміни у процес систематизації документів із гуманітарних наук. УДК дає більше можливостей у плані літературних жанрів і менше — у філософських науках, бо в останніх здійснений перекіс, зумовлений суб’єктивним баченням. Чому виділені одні проблеми і відсунуті інші, не завжди вмотивовано. Рубрикатор НБУВ є відкритим, бо в нього можна вносити нові елементи, які відкрилися в ході систематизації. В УДК правки вносити не можна. Вони повинні бути узгодженими з Консорціумом УДК. Тому в плані гнучкості Рубрикатор НБУВ є більш зручним для роботи. Логоцентричність УДК уводить систематизатора в певні рамки.
Розглянемо відмінності класифікаційних систем на прикладі історії філософії. В УДК історія філософія представлено більш загально, у ній виокремлені платонізм, раціоналізм, об’єктивний ідеалізм, спіритуалізм, волюнтаризм, динамізм тощо. Часто таблиця звертає увагу на малозначущі та маргінальні явища у філософії. У Рубрикаторі НБУВ історія філософської думки представлена значно ширше, у ній висвітлені її національні особливості різних країн. Наприклад, у філософії Німеччини представлені фіхтеанство, філософія романтики, шеллінгіанство, гегельянство, марксизм, позитивізм, монізм, філософія життя, екзистенціалізм і багато іншого. Тут виділені справді ключові напрями науки.
Може виникнути питання: наскільки потрібна подвійна індексація одночасно за Рубрикатором НБУВ та УДК? Чи не забирає вона зайвий час? Я вважаю більш доцільним проводити індексацією за однією класифікаційною системою. В умовах подвійної систематизації працівник повинен тримати в розумі велику кількість індексів УДК і Рубрикатора НБУВ, він повинен завчати значну їхню частину, як таблицю множення, і постійно повторювати таблиці. Це може призвести до великої психологічної напруги та перевтоми. Він може піти шляхом спрощення індексування, зведення складного індексу до простого. Але в такому разі можуть утрачатися нюанси класифікації. У цьому плані думки систематизаторів розходяться. Одні вважають, що потрібне глибше висвітлення змісту документа, інші виступають за поверхове. Різноманітність і багатоплановість роботи систематизатора робить процес лавиноподібним, із яким не може впоратися наявна кількість співробітників. Систематизатор опиняється в безкінечній системі завдань, із яких він може виконати невелику частину. Різноманітність завдань створює ситуацію білки в колесі.
Зараз бібліотека робить більший акцент на електронні ресурси. Створення тематичного навігатора ставить за мету допомогти користувачеві орієнтуватися в бурхливому морі інформації. Таким чином бібліотека відходить від звичного уявлення про неї, від своїх класичних функцій. І вона вступає в змагання з інформаційними центрами в Інтернеті. У постмодерному світі багато прийнятих уявлень розпадаються. Особливо активно відбувається зростання обсягів інформації в гуманітарних науках. Тому на сайті НБУВ широко представлена електронна бібліотека «Україніка», де можна знайти праці з філософії, історії, етнології тощо. Потрібно дослідити, які категорії населення користуються пошуковими базами. Як правило, науковці знають коло дослідників, які займаються тими чи іншими проблемами, бо воно досить вузьке. Скоріше, пошукові системи потрібні для студентів. Бібліотека знайомить із доробками вітчизняних учених, для чого створюються їхні персональні дані. Надалі розвиток нових технологій в бібліотечній галузі може піти несподіваними шляхами. Він є так само непередбачуваним, як розвиток науки і суспільства. Але важко сказати, чи будуть широкі верстви суспільства інтелектуально розвиватися, чи підуть шляхом спрощення і масової культури.

UDC 025.4
Kostyria Borys,
Junior Researcher,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ACTUAL PROBLEMS OF SISTEMATIZATION OF LITERATURE FROM SOCIAL SCIENCES
The paper reveals the actual problems of systematization of documents from the humanities, indexing with the help of UDC and the Rubricator. The systematic is in the infinite system of tasks, from which he can execute a small part. The library is now focusing more on electronic resources. Creating a thematic navigator aims to help the user navigate in the turbulent sea of information.
Keywords: systematization, indexation, classification.