Інтегративний підхід до вивчення архівної спадщини на прикладі документів вченої-онколога К. П. Ганіної

ЗаявникШеремета Лілія Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіІнтегративний підхід до вивчення архівної спадщини на прикладі документів вченої-онколога К. П. Ганіної
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.25:929:616-006-057.4Ганіна К.
Шеремета Лілія Олександрівна
молодший науковий співробітник
Інститут архівознавства
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ
НА ПРИКЛАДІ ДОКУМЕНТІВ ВЧЕНОЇ-ОНКОЛОГА К. П. ГАНІНОЇ

Розглянуто проблему розпорошеності документів учених в різних архівах м. Києва на прикладі вченої-онколога Калерії Павлівни Ганіної, і потребу в їхньому оцифруванні та збереженні в одному місці. Подано коротку інформацію про вчену, яка працювала над розвитком онкологічної науки як в Україні зокрема, так і світі загалом. Висвітлено та проаналізовано документальну спадщину К. П. Ганіної, яка зберігається у трьох архівах м. Києва (в архіві Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України, Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).
Ключові слова: архів, документи, Національна академія наук України, Калерія Павлівна Ганіна, онкологія.

Великою незручністю у пошуковій роботі дослідника є розпорошеність потрібної інформації, коли, наприклад, для певного дослідження треба опрацьовувати джерела у різних місцях. З цим ми безпосередньо зіткнулися під час дослідження життєвого та наукового шляху вченої-онколога Калерії Павлівни Ганіної, документи якої зберігаються у трьох різних архівах м. Києва. Проблема полягає в тому, що дослідник може і не здогадуватися про те, що потрібні документи можуть зберігатися у декількох місцях. Зарадити цьому може оцифрування матеріалів, які знаходяться у бібліотеках та архівах, і виставлення їх на своїх ресурсах для вільного доступу у будь-який час.
Калерія Павлівна Ганіна (20.05.1926 – 05.04.2001) – вчена-онколог, доктор медичних наук (1964), професор (1966), заслужений діяч науки УРСР (1986), лауреат премії ім. О. О. Богомольця НАН України (1995), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998). Вона визнана учена-онколог у галузі онкоморфології і цитогенетики; автор оригінального наукового напряму – цитогенетичної діагностики передпухлинних і пухлинних процесів, який сформувався в окремий розділ онкології – онкогенетику; дослідниця стояла біля витоків створення української школи «генетики раку». Крім роботи в інших установах, майже 40 років пропрацювала в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Була експертом ВООЗ з гістологічної класифікації пухлин яєчка. К. П. Ганіна є автором понад 400 праць, у тому числі 11 монографій, співавтором 6 колективних монографій та 3 винаходів.
Для встановлення достовірних та маловідомих фактів із життя і діяльності вченої було виявлено і опрацьовано документи у трьох архівах м. Києва: в архіві ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького, ЦДАВО України, ІА НБУВ.
В архіві ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького зберігається особова справа вченої та документи, які висвітлюють її наукову діяльність. Це, зокрема, проміжні та річні звіти за розробленими темами; індивідуальні робочі плани та звіти; протоколи науково-виробничих нарад співробітників відділу; листування з установами медичного профілю з тематики відділу; статті і доповіді на симпозіуми та конференції тощо. Серед важливих наукових тем, над якими працювала К. П. Ганіна, можна виділити такі: «Морфолого-гистохимическое и цитогенетическое исследование процессов, предшествующих развитию злокачественной опухоли в эндометрии, желудке и пигментной ткани»; «Сравнительное изучение цитогенетических показателей и гормонального обмена у больных с раком молочной железы, тела матки и злокачественной меланомой»; «Сопоставление комплекса морфологических, гистохимических и цитогенетических показателей, с клиническим течением рака молочной железы, тела матки, желудка и злокачественной меланомы»; «Генетические особенности опухолевых клеток человека»; «Разработка и усовершенствование методов цитоморфологической диагностики опухолевых и предопухолевых заболеваний»; «Вивчення генетичних та цитоморфологічних маркерів пухлинного процесу органів репродуктивної системи у жінок з сімейною обтяженістю по онкопатології»; «Изучение генетических особенностей клеток при пигментных новообразованиях кожи человека» та ін.
Також в архіві зберігаються свідоцтва К. П. Ганіної на власні винаходи та винаходи у співавторстві. Це, зокрема, авторське свідоцтво на винахід №1681186 «Способ диагностики атипической гиперплазии эндометрия на гистологическом препарате»; заявка на авторське свідоцтво № 4396854/14 «Способ диагностики атипической гиперплазии эндометрия»; свідоцтво на винахід у співавтростві: № 1374919 «Способ диагностики меланомы» (співавтор Ю. Ю. Савченко) та інформаційний лист-рекомендація «Цитогенетические изменения в лимфоцитах периферической крови больных раком эндометрия» (співавтор Л. З. Поліщук).
Серед інших вагомих праць вченої в архіві також зберігаються автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Морфология и гистогенез опухолей яичка» та дві монографії «Морфология, гистохимия и цитогенетика пигментных новообразований»; «Цитогенетическая диагностика в онкологии».
У ЦДАВО України зберігається сімейний фонд І. Т. Шевченка та К. П. Ганіної № 4777 «Шевченко Iван Теодосович – український радянський хiрург-онколог, заслужений дiяч науки УРСР, доктор медичних наук, професор; його дружина – Ганiна Калерiя Павлiвна – український цитогенетик – онколог, доктор медичних наук», який налічує 467 справ за 1940–1986 рр. Цей фонд має два описи, перший опис складається із документів І. Т. Шевченка, другий (184 справи) – К. П. Ганіної. У фонді представлені документи із творчої та наукової діяльності вченої. Це, зокрема, курсова робота «Патолого-анатомические изменения скелетной мускулатуры при кахексии»; кандидатська дисертація «Изменения дыхательной мускулатуры при туберкулезе легких»; докторська дисертація «Морфология и гистогенез опухолей яичка»; 5 монографій; 72 статті (є також у співавторстві); 10 доповідей (є також у співавторстві). У фонді зберігається багато відгуків та рецензій К. П. Ганіної на праці інших науковців, матеріали конференцій (майже 400); документи із службової та суспільно-наукової діяльності, це здебільшого звіти із досліджених тем та ін. Серед представлених документів важливими є ті, що відображають діяльність К. П. Ганіної як експерта ВООЗ з гістологічної класифікації пухлин яєчка. Сюди входять і звіти з виконаної роботи і листування із представниками ВООЗ. Цінними є матеріали І Республіканської науково-практичної конференції з онкогенетики у м. Тернополі, яка дала початок розвитку клінічної онкогенетики в Україні; та ІІ Республіканської наукової конференції з онкогенетики у м. Полтаві.
Також є біографічні документи, серед яких копії дипломів, грамоти і атестати; фотографії; автобіографія вченої та подорожні замітки «Путешествие по Италии и Сицилии» (1966), «Путешествие в Индию» (1967), «Путевые заметки об Армении» (1967). Значним є розділ «Листування», у якому представлені листи К. П. Ганіній від радянських науковців; листи вченої до матері; листи та вітальні листівки К. П. Ганіній та її чоловікові І. Т. Шевченку.
Частина документів вченої зберігається в ІА НБУВ. Документи надійшли від самої вченої разом із документами інших відомих вчених-онкологів із Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького АН України. В ІА НБУВ формується фонд № 252 «Колекція документів вчених-онкологів Української РСР». Документи К. П. Ганіної увійшли до опису 1 під назвою «Ганіна Калерія Павлівна (20.05.1926 – 05.04.2001) – вчений-онколог, доктор медичних наук (1964), професор (1966), заслужений діяч науки УРСР (1986), лауреат премії ім. О. О. Богомольця НАН України (1995)». Документи опису (18 справ, 36 документів) сформовані у два розділи: Розділ І. Документи К. П. Ганіної; Розділ ІІ. Документи, зібрані К. П. Ганіною. Крайніми датами документів є 1946–1978 рр.
У першому розділі представлені документи біографічного характеру, це, зокрема, автобіографія; документи про присвоєння К. П. Ганіній звання професора; дві записні книжки з нотатками соціально-побутового характеру. Серед наукових праць є резюме статті К. П. Ганіної, написане у співавторстві з О. А. Хвилею; стаття вченої «Итоги изучения наследственности гормонозависимых опухолей». Серед документів з діяльності є лист від академіка АН СРСР М. М. Емануеля; документи про участь К. П. Ганіної у роботі Комісії АН УРСР з комплексної перевірки діяльності сектора молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР; відгук та рецензії вченої на доповіді, надіслані на І Республіканську наукову конференцію «Онкологічна генетика»; список кандидатських і докторських дисертацій, захищених під керівництвом та за консультування вченої; список наукових праць; лист від завідувачки кафедри патології Харківського медичного університету А. Ф. Яковцової; лист від співробітника патологоанатомічної лабораторії Інституту онкології ім. проф. М. М. Петрова МОЗ СРСР С. Ф. Сєрова.
Другий розділ представлений документами, зібраними К. П. Ганіною. Це, зокрема, наукові праці таких вчених, як І. Г. Чернєцов, П. Ф. Марчук, Б. С. Ручковський. Також у цьому розділі є лист завідувача лабораторії гістології і електронної мікроскопії Онкологічного наукового центру АМН СРСР Н. Т. Райхліна, надісланий члену-кореспонденту В. Г. Пінчуку.
Таким чином, у процесі дослідження біографічного шляху К. П. Ганіної було встановлено, що документи вченої розпорошені та зберігаються у трьох різних архівах м. Києва. В архіві ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького зберігається особова справа вченої та документи, пов’язані з її діяльністю у цьому інституті. У ЦДАВО України зберігається найбільший масив документів вченої. Вони висвітлюють як її науковий шлях, так і життєвий. Також частину документів К. П. Ганіна передала на зберігання в ІА НБУВ. Тільки опрацювання усіх документів вченої, які зберігаються у зазначених вище архівах, дає змогу повноцінно представити світу таку визначну особистість як Калерія Павлівна Ганіна.

УДК 930.25:929:616-006-057.4Ganina К.
Sheremeta Liliya Oleksandrivna
Junior Research Fellow
Institute of Archival Studies
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine

INTEGRATED APPROACH TO STUDY OF ARCHIVE HERITAGE
ON THE EXAMPLE OF DOCUMENTS OF THE SCIENTIST-ONCOLOGIST
K. P. GANINA

The problem of distribution of documents in various archives of Kyiv on the example of scientist-oncologist K. P. Ganinas and needs their digitization and preservation in one place is considered. A brief information about scientist who worked on the development of oncological science in Ukraine and throughout the world was provided. The documentary heritage of K. P. Ganina which is stored in three archives of Kyiv (at the archive of the R. E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Central State Archives of Public Organization of Ukraine, the Institute of Archival Studies of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine is analyzed).
Keywords: archives, documents, National Academy of Sciences of Ukraine, Kalerya Pavlivna Ganina.