АКТУАЛІЗАЦІЯ РУБРИК СКОРОЧЕНОГО ВІ‎АРІАНТА РУБРИКАТОРА НБУВ

ЗаявникОрєшина Наталія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіАКТУАЛІЗАЦІЯ РУБРИК СКОРОЧЕНОГО ВІ‎АРІАНТА РУБРИКАТОРА НБУВ
Інформація про співдоповідачівГалицька С. В.
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Зростає значення лінгвістичних засобів тематичного пошуку, які застосовують для орієнтування на бібліотечних сайтах. Основні засоби навігації мають надавати користувачу усі можливості усвідомленого пошуку документальних джерел інформації найзручнішим для нього, доцільним і оптимальним способом: за бібліотечною ієрархією, предметними рубриками, ключовими словами, комплексом різних пошукових елементів тощо.
Основою створення і ефективного функціонування тематичного навігатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, розробленого відділами комплексного опрацювання документів та інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ, є база даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки», призначена для систематизації документів, організації систематичних каталогів тощо.
Саме у цій базі формується лінгвістичне забезпечення тематичного навігатора. Лінгвістичні засоби здатні забезпечити багатоаспектний інтелектуальний пошук в електронному каталозі бібліотеки, але потребують постійної актуалізації, удосконалення своїх параметрів: складу, структури, тематичного наповнення.
Основним елементом скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ є рубрика (класифікаційний поділ), оснащена методичним апаратом і необхідними навігаційними інструментами, серед яких – класифікаційні індекси і заголовки рубрик УДК, які визначають повний або частковий збіг змісту рубрик двох класифікацій і забезпечують взаємозв’язок між різними класифікаційними системами. Наявність індексів і заголовків рубрик УДК в описі рубрики створює додаткові умови для реалізації інтелектуального пошуку в електронному каталозі бібліотеки. Ефективність пошуку підвищується завдяки інтеграції двох незалежних класифікацій, основою якої є зіставлення класифікаційних рядів і визначення семантичних зв’язків понять.
Тематичний навігатор НБУВ надає відомості щодо кількості документів, зібраних під певною рубрикою. Велика кількість наявних документів свідчить про необхідність подальшої деталізації рубрики скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ з відповідним ретельним опрацюванням кожної підрубрики. Глибина деталізації рубрик не обмежується. Вже деталізовано деякі рубрики розділів і підрозділів «З97 Інформаційна та обчислювальна техніка», «Т3 Історія», зокрема «Т3(4УКР) Історія України», «Х8(4УКР) Держава і право України» тощо.
Так, наприклад, підрозділ «Т3(4УКР) Історія України» у скороченому варіанті Рубрикатора НБУВ, виданого 2016 р., налічував 50 рубрик. Після доопрацювання підрозділ містить 105 рубрик і підрубрик.
Під час деталізації рубрики скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ обов’язково отримують відповідні індекси УДК:

Т3(4УКР)414-4 Соціально-економічні рухи та боротьба
94(477):323.1]"05/11" Історія національного руху в Україні VI-XII ст.
94(477):325.8]"05/11" Рух за незалежність в Україні VI-XII ст.

Також рубрики оснащують відповідним методичним апаратом (методичні вказівки, додаткові заголовки, посилання):

З970.40 Захист інформації
Під індексом З970.40 збирається література загального характеру з питань захисту інформації та комп'ютерної безпеки.
Література з окремих питань захисту інформації та комп'ютерної безпеки збирається під рубриками підрозділу З97 відповідно до призначенних систем мереж, комп'ютерів.
Інформаційна безпека ; захист системи ; комп'ютерна безпека.
Безпека комп'ютерних мереж див. З970.31-016.8.
Захист баз даних див. З970.61-016.8
УДК 004.056.5 Захист

Терміни алфавітно-предметного покажчика до певної рубрики також отримують індекси УДК. Наприклад, терміни покажчика для рубрики «З970.40 Захист інформації»:
Захисні системи
Захисні системи
004.056.52 Обмежений доступ
Комп’ютерні віруси
004.056.57 Захист від комп’ютерних вірусів
Криптографія
003.26 Секретні системи письма. Тайнопис. Криптографія
004.056.55 Шифрування

Згідно з тематикою надходжень АПП поповнюється: додаються терміни з відповідними індексами УДК, які уточнюють змістове наповнення рубрик, окреслюють нові, а також пріоритетні напрямки наукових досліджень і технологій тощо.
Скористаємося тематичним навігатором для визначення кількості наявних документів з питань вирощування зернових культур:
книжкові видання – 2038;
періодичні видання – 215;
реферативна інформація – 2057.
Зазначену кількість документів бажано поділити за тематикою. У зв’язку з тим, що серед надходжень переважають документи, які розглядають питання вирощування пшениці, виокремимо їх в рубрику «П212.1 Пшениця».
Заповнюємо поле «Індекс УДК»: «633.11 Пшениця. Triticum». Це рубрика, яка повністю відповідає рубриці «П212.1 Пшениця». Для заповнення полів АПП використано терміни «пшениця озима» і «пшениця ярова», які раніше знаходилися у рубриці «П212 Зернові культури» (633.1 Хлібні злаки. Зернові культури), а також внесено терміни з агротехніки, селекції та генетики пшениці з утвореними індексами УДК.
У деяких випадках, з метою уніфікації індексів, актуальним є фіксування за допомогою відповідних термінів АПП в описі рубрики прийнятих класифікаційних рішень. Саме такі індекси будуть надані новим документам відповідної тематики у подальшому опрацюванні. Наприклад,
008:316.346.32-053.6 Молодіжна культура
94(477:37-11):327]"05/11" Історія відносин України VI-XII ст. з Візантією
004.087:37.091.64 Електронні навчальні посібники
У результаті наповнення рубрик скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ термінами, які найчастіше зустрічаються під час аналітико-синтетичного опрацювання надходжень, з відповідними індексами УДК, у тематичному навігаторі автоматично поповнюються переліки понять, зібраних під його рубриками, а також формуються переліки відповідних індексів УДК, що, безумовно, допомагає користувачам усвідомити основні принципи розподілу документів за темами і оволодіти навичками тематичного пошуку.
Ще один напрям роботи з систематичною частиною скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ – доопрацювання рубрик, зокрема, оснащення їх належним методичним апаратом. Першою чергою це стосується досить нового розділу «А Загальнонаукове і міждисциплінарне знання», який перебуває в стадії розробки. Так, для рубрики «А4 Системні дослідження» внесено перелік додаткових заголовків, які уточнюють тематичний зміст рубрики, а також посилання до галузевих розділів, під якими збираються документи галузевого характеру, що висвітлюють певний аспект розглядання теми або предмету:
А4 Системні дослідження
безпека систем; види та типи систем; загальна теорія систем; синергетика; систематика; системний аналіз; системотехніка; спеціалізовані теорії систем; теорія великих систем; теорія самоорганізації
Теорія систем, системотехніка, системологія, теорія складних систем див. З813 Системний аналіз. Автоматичні системи регулювання, контролю, керування див. З965 Автоматика. Типи автоматичних систем див. З965.1/9. Телемеханічні системи див. З968 Телемеханіка. Обчислювальні системи див. З970.2 Обчислювальні системи (ОС). Інформаційні системи див. З970.4 Інформаційні системи та технології. Інтелектуальні системи див. З970.5. Системи оброблення даних див. З970.6. Спеціалізовані обчислювальні системи див. З970.7.
УДК 001.8 Методологія
Таким чином, актуалізація рубрик скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ, який є методично-лінгвістичною основою тематичного навігатора НБУВ, їх постійне удосконалення і доповнення поширюють межі використання бібліотечної ієрархії, за якою упорядковано інформаційний ресурс бібліотеки, для наукового опрацювання документів та тематичного пошуку в електронному каталозі НБУВ.