ВИДАННЯ З КНИГОЗБІРНІ П. П. ПОТОЦЬКОГО У ФОНДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ПОШУК ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

ЗаявникСмирнова Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 2. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам'яток як складова наукових досліджень
Назва доповідіВИДАННЯ З КНИГОЗБІРНІ П. П. ПОТОЦЬКОГО У ФОНДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ПОШУК ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.1:097-051Потоцький:027.54(477.411)НІБУ
Смирнова Світлана Миколаївна,
завідувач НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань, Національна історична бібліотека України,
Київ, Україна
ВИДАННЯ З КНИГОЗБІРНІ П. П. ПОТОЦЬКОГО У ФОНДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ПОШУК ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Висвітлено методику пошуку за власницькими ознаками видань з книжкового зібрання П. П. Потоцького у фонді Національної історичної бібліотеки України.
Ключові слова: Павло Платонович Потоцький, книжковий знак, екслібрис, суперекслібрис, штамп, власницький запис, книжкове зібрання, Національна історична бібліотека України.
Національна історична бібліотека України відзначає цьогоріч своє 80 ліття. Під час її утворення у 1939 році, однією зі складових книжкового фонду стала книгозбірня Павла Платоновича Потоцького (1857 1938) – видатного українця, військового, генерала від артилерії, громадського і культурного діяча, історика, музеєзнавця, бібліофіла.
Більш як 50років П. Потоцький збирав і вивчав унікальну науково-художню колекцію українських старожитностей, яку у 1926 році передав в дар Україні [1,с. 108-109]. Під назвою «Музей України. Збірка Потоцького» зібрання з 1927 року розміщувалось у 6-му корпусі Всеукраїнського музейного городка (територія Києво-Печерської лаври).
Найбільшою за кількістю частиною колекції була бібліотека, яка за різними даними [4, с. 181; 1, с. 149; 3, с. 21] нараховувала від 14 до 20тис. томів на десяти мовах світу (5424 назви). Це, переважно, книги та періодичні видання з військово-історичної тематики (763 назви – 5699 томів) та історії України (4419 томів), 408 видань фігурували як особливо цінні та рідкісні [1, с. 149].
Сумнозвісні 1930-ті роки трагічно позначились на долі як самого збирача, так і його колекції: зібрання, у тому числі фонди бібліотеки, було розпорошено.
Сьогодні окремі примірники видань з книгозбірні Потоцького наявні у фондах різних установ, організацій та приватних колекціях [3, с. 23].
З метою виявлення книг П. П. Потоцького у фонді Національної історичної бібліотеки України, здійснення, принаймні, часткової реконструкції зібрання, в НІБУ започатковано дослідження «Бібліотека Павла Платоновича Потоцького», в якому беруть участь усі відділи-фондоутримувачі Бібліотеки. Дослідження складається з декількох етапів: виявлення та опрацювання наукових розвідок та бібліографічних джерел, що висвітлюють історію формування, наповненість книжкового зібрання, особливості власницьких ознак, за якими можлива ідентифікація документів [1, 2]; розробка методики дослідження: окреслення тематики та визначення хронологічних рамок бібліотеки Потоцького; перегляд фонду de visu; зібрання виявлених документів в окрему колекцію; створення електронної бази даних з детальним описом книжкових знаків кожного окремого примірника; складання друкованого каталогу видань колекції.
Як найбільш оптимальний, обрано метод суцільного перегляду книг, продовжуваних та періодичних видань, що вийшли друком упродовж XVII – першої третини XXст. з таких галузей знань: історія, історичні науки (джерелознавство, археографія, генеалогія, геральдика, нумізматика, фалеристика, сфрагістика); історія військової справи; археологія; музеєзнавство; мистецтвознавство; літературознавство (особлива увага - Шевченкіані). Ідентифікації сприяють провенієнції, які в тому чи іншому обсязі присутні на книгах: власницький напис «ПОТОЦКИЙ» або «П. ПОТОЦКИЙ» (як правило, на форзаці видань); вензель П. П. Потоцького (дві схрещені латинські літери «P» (у більшості випадків - на титульній сторінці, під вихідними даними видання); шрифтовий екслібрис «Павелъ Платоновичъ ПОТОЦКІЙ. Екатеринг. пр., д. №8» (може розміщуватись на форзаці, титульній сторінці, на перших сторінках видань); шрифтовий екслібрис – «ППП» (зустрічається на титульній сторінці); екслібрис, виконаний конгревним тисненням у формі кола з написом «Потоцкій» і двома зірками (п’ятикінцева та шестикінцева) (як правило, на титульній сторінці, над заголовком видання); тиснений золотом суперекслібрис «П. П. П.»; суперекслібрис блінтового тиснення «П. П. Потоцкий» (обидва – у нижній частині корінця оправи). На більшості примірників колекціонер зазначив вартість книги (фіолетовим олівцем, над вихідними даними), на деяких є написи «ценная», «редка», «рд», «ред», «редк.», «б. ред.» або «б. редкость».
Під час пошуку книг траплялись особливо цікаві знахідки. Наприклад, на форзаці книги «История лейб-гвардии Преображенского полка. 1683-1883 г. Т. 2 (СПб, 1883)» з колекції Потоцького виявлено запис відомого книгознавця Я. Бердичевського про те, що він придбав її у 1960 році у київському книжковому магазині №18. На титульній сторінці «Краткого путеводителя по Храму-музею сооруженному Е. С. Рахлиным-Румянцевым, в Новгородской губ., Валдайского уезда, близ села Рютина» (Петербург, 1922) - дарчий напис автора - історика архітектури, відомого колекціонера М. П. Романченка (1869-1923): «Глубокоуважаемому Павлу Платоновичу Потоцкому от [признательного] [підпис Романченка]. 22.IX.1922». В середині книги зберігся навіть листок-запрошення на відкриття Музею.
Ще одна незвичайна знахідка–збірка «Известия Императорского Русского Археологического Общества. Т. Х. Вып. 1-2 (СПб., 1881)». В оправі, окрім «Известий» виявили частину книги, автора і назву якої потрібно було з’ясувати, адже обкладинка, титульний аркуш, закінчення відсутні. Дослідивши видання, ми з’ясували, що це – 2-ий том фундаментальної праці відомого нумізмата, дослідника медальєрного мистецтва Ю. Б. Іверсена (1823-1900) «Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц (СПб., 1883)».
І ще багато-багато цікавих раритетів було виявлено під час пошуку, у тому числі книги з колекції П. Потоцького, вивезені штабом А. Розенберга під час німецької окупації Києва 1941-1943 рр., які, судячи зі штампу «Zentralbibliothek der Hohen Schule», призначались для бібліотеки Вищої партійної школи НСДАП.
Загалом, на сьогодні знайдено і опрацьовано 152 примірники книг, періодичних та продовжуваних видань з зібрання П. П. Потоцького, з них –26 рідкісних (як їх визначив сам колекціонер).
Робота по виявленню документів з бібліотеки П. П. Потоцького продовжується.
Список літератури:
1. Білокінь, Сергій. Музей України (Збірка П. Потоцького). Дослідження, матеріали / Сергій Білокінь ; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник ; НАН України, Ін-т історії України, Центр культурол. студій. – Київ, 2006. – 474 с. : іл.
2. Музей Украины (Собрание П. П. Потоцкого). Ч. 1 : указатель архивных материалов и библиографии / сост. Екатерина Климова ; НАН Украины, Ин-т укр. археогр. и источниковедения им. М. С. Грушевского, Нац. музей ист. Украины. – Киев, 1995. – 137 с. - (Научно-справочные издания по истории Украины ; вып. 32).
3. Климова, Катерина. Бібліотека Павла Потоцького / Катерина Климова // Бібліотечний вісник. – 1994. - №5-6. – С. 21-23.
4. Стеллецький, Г. Українська збірка П. Потоцького / Гн. Стеллецький // Червоний шлях. – 1927. - №3 (48). – С. 180-182.
UDK 027.1:097-051Pototsky:027.54(477.411)NHLU
Smyrnova Svitlana Mykolaivna,
The Head of the SRD old prints, valuable and rare editions, The National Historical Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Publications from The Library P. P. Pototsky In The Fund Of The National Historical Library Of Ukraine: Search And Intification.
The method of searching for proprietary features of publications from the book collection by P. P. Pototsky in the fund of the National Historical Library of Ukraine is presented.
Keywords: Pavlo Platonovych Pototsky, bookmark, bookplate, super bookplate, stamp, personal record, book collection, the National Historical Library of Ukraine.