УКРАЇНСЬКА ВИДОВА ПОШТОВА ЛИСТІВКА КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: АТРИБУЦІЯ ТА НАУКОВИЙ ОПИС

ЗаявникГутник Людмила Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 2. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам'яток як складова наукових досліджень
Назва доповідіУКРАЇНСЬКА ВИДОВА ПОШТОВА ЛИСТІВКА КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: АТРИБУЦІЯ ТА НАУКОВИЙ ОПИС
Інформація про співдоповідачівГутник Людмила Миколаївна, науковий співробітник, Галькевич Тетяна Анатоліївна, молодший науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.32:[025.172(477) "18-19"]
Гутник Людмила Миколаївна,
науковий співробітник,
Галькевич Тетяна Анатоліївна,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

УКРАЇНСЬКА ВИДОВА ПОШТОВА ЛИСТІВКА КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: АТРИБУЦІЯ ТА НАУКОВИЙ ОПИС

На основі зібрання українських видових поштових карток з фондів Відділу образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які репрезентують архітектурне, містобудівне, ландшафтне середовище окремих міст та місцевостей кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., розглянуто проблеми атрибуції та особливості наукового опису даного різновиду аркушевих образотворчих документів, а також презентовано ілюстровану ББД «Українська образотворча поштова картка» як базовий ресурс для подальших історико-краєзнавчих та культурологічних досліджень.
Ключові слова: видова поштова листівка, архітектура України, атрибуція, науковий опис, бібліографічна база даних (ББД), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Українська видова поштова листівка останнім часом неодноразово стає об’єктом вивчення для широкого кола фахівців – краєзнавців, істориків, архітекторів, мистецтвознавців, культурологів. Предметом даного дослідження є вивчення, атрибуція, науковий опис поштових листівок, які репрезентують архітектурне, містобудівне, ландшафтне середовище окремих українських міст та місцевостей кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Джерельною базою дослідження стала частина зібрання українських образотворчих поштових карток з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), яка налічує більш як 1200 од. зб. Здебільшого це фотонатурні зображення архітектурних об`єктів, скульптурних пам`яток, розмаїтих ландшафтів та панорам тощо. Даний документальний пласт являє собою потужний науково-дослідницький ресурс, адже в одних випадках, виключно на поштових картках збереглися види окремих місцевостей, споруд чи об`єктів, в інших – вони є цінним джерелом для відновлення втрачених та реставрації пошкоджених пам`яток. Ми маємо унікальну можливість прослідкувати побутування та видозміни окремих споруд протягом певного періоду, а також простежити організацію видавництва листівок, особливості тогочасної поштової справи, окреслити коло фотографів, видавців, редакторів тощо. Поєднання візуальної та вербальної інформації, притаманне поштівці, а також наявність сформованого у бібліотечних фондах такого роду зібрання, науковий підхід у його вивченні, уможливлює комплексне дослідження даного різновиду аркушевих образотворчих видань, яке є на сьогодні актуальним і своєчасним напрямком сучасної гуманітарної науки. З метою розкриття інформаційного потенціалу зібрання українських видових листівок, введення їх до наукового обігу та забезпечення мобільного пошуку потрібних даних, було прийнято рішення про створення та наповнення бібліографічної бази даних (ББД), розробленої на основі системи автоматизації бібліотек «ІРБІС64». Ця робота здійснювалася фахівцями Відділу образотворчих мистецтв НБУВ за участю та постійною технічною підтримкою співробітників Інституту інформаційних технологій. Для ведення ББД було розроблено робочий лист-завдання, який враховував як стандартний бібліографічний опис аркушевих образотворчих видань[1], так і особливості опису, притаманні видовій поштовій листівці, що відображаються здебільшого у зоні приміток. ББД містить поля: Інформаційна примітка, та Додаткові відомості, які вміщують різноманітні дані, що відсутні на виданні, але є вкрай важлими для потенційних дослідників (розвідка про зображення, відомості про авторів, видавництва, видавців, типографії, допущені неточності та друкарські помилки на листівках, наявність марок, поштових та інших штемпелів чи печаток тощо); Географічна рубрика, в якій подано інформацію про зміну назв міст, сіл, селищ; Бібліографія, яка відображає перелік використаних для атрибуції та наукового опису поштівки документальних джерел; Файли, які містять цифрове зображення лицевого та зворотнього боків кожної поштової листівки.
Наповнення означених полів ББД вимагає пошуку та уточнення додаткової інформації в достовірних спеціальних наукових джерелах. Разом з тим при дослідженні масиву видових поштових листівок вибудовуються шляхи їх атрибуції, що є надзвичайно важливою і кропіткою роботою науковців. Вона вимагає багато часу, зусиль та знань з різних галузей наук, поштової справи, а також філокартії. Атрибуція базується на комплексному дослідженні зображальної частини документа (історичні факти виникнення чи функціонування об’єктів), а також на аналізі всіх наявних елементів типографського і поштового оформлення, Так в процесі атрибуції вивчаються, розшифровуються та описуються видавничі марки, логотипи видавництв, монограми видавців, авторів листівок, а також поштові штемпелі, рукописні тексти дописувачів, досліджується візуальне зображення.
Особлива увага приділяється питанням визначення часу видання поштівок, оскільки у більшості випадків на листівках даного періоду не зазначено рік їх виходу. З метою визначення дати випуску враховуються всі особливості зовнішнього оформлення поштового бланку, виходячи з його поступової еволюції: поява вертикальної розподільної смуги (1904 зворотний бік п. л. розділено на 2 частини – для адреси та тексту); варіанти позначення виду документа («Открытое письмо», «Поштова картка»(від 1909 р.)); час функціонування видавництва чи типографії; види, форма та особливості поштових штемпелів, а також дат, проставлених на них; аналіз змісту та датування письмового сповіщення дописувачів; зображення, подане на лицевому боці листівки (відомості стосовно відтворених на листівках об`єктів частково можуть слугувати орієнтовною датою випуску чи визначення крайніх хронологічних меж, оскільки видавці могли використовувати одні й ті ж світлини неодноразово).
Встановлення авторства фотографій, які лежать в основі листівок, також потребує особливих зусиль, оскільки імена багатьох з них не зазначено. Одним із методів атрибуції в окремих випадках слугує порівняльний аналіз ідентичних світлин на поштівках.
Визначення видавництва та видавців, які випускали листівки здійснюється шляхом вивчення та аналізу їх логотипів, а також розшифруванням абревіатур прізвищ видавців.

Вагому частину дослідження займає атрибуція та аналіз візуальної інформації, що сприяє доповненню і поглибленню відомостей про зображений об`єкт. До наукового обігу уводиться не лише масив унікальних фотодокументальних джерел, а й подається грунтовна історична довідка стосовно побутування зображеного на поштівках об`єктів у часовому просторі.
Таким чином, у кінцевому результаті багатоетапного процесу атрибуції та комплексного джерелознавчого аналізу видових поштових листівок, ми отримуємо розгорнутий опис документів, який містить елементи музейного наукового опрацювання, а створена на основі зібрання українських образотворчих поштових карток з фондів НБУВ ілюстрована ББД являє собою грунтовний базовий інформаційний ресурс для подальших історико-краєзнавчих та культурологічних досліджень.

Список використаних джерел
1.Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Опис аркушевих образотворчих документів. Київ : НБУВ, 2000. 66 с.
References
1.Tsynkovska I. I., Yukhymets H. M. (2000). Opys arkushevykh obrazotvorchykh dokumentiv [Description of sheet art documents]. Kyiv, Ukraine : NBUV. [In Ukrainian].

UDC 027.54 (477-25) VNLU: 025.32: [025.172 (477)] "18-19"]
Liudmila Hutnyk,
Researcher,
Tetiana Galkevich
jounger Research,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
UKRAINIAN POSTCARDS VIEWS THE END OF THE 19 OF THE FIRST 20 TH CENTURY FROM V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE: ATTRIBUTION AND SCIENTIFIC DESCRIPTION
On the basis of a collection of Ukrainian postcards views from the funds of the Department of Fine Arts of the V.I.Vernadsky National Library of Ukraine, representing the architectural, urban, landscape environment of individual cities and localities of the end of the 19th – the first third of the 20th century, the problems of attribution and the peculiarities of the scientific description of this type of sheet art documents are considered. An illustrative database «Ukrainian graphic postсard» is presented as a basic resource for cultural.
Keywords: postcard views, architecture of Ukraine, attribution, scientific description, bibliographic database (BDB), V. I. Vernadsky National Library of Ukraine