ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ГАЗЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СВІТЛІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕФОРМУ ДЕРЖАВНИХ КОМУНАЛЬНИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

ЗаявникДригайло Сергій Васильович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 7. Інтеграція друкованих та електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики
Назва доповідіПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ГАЗЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СВІТЛІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕФОРМУ ДЕРЖАВНИХ КОМУНАЛЬНИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
Інформація про співдоповідачівНоскіна Наталія Миколаївна Носкіна Наталія Миколаївна завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(4УКР–25)НБУВ:025.719:070(477):[07:005.591]
Дригайло Сергій Васильович,
канд. іст. наук, молодший науковий cпівробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
Носкіна Наталія Миколаївна
завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ГАЗЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СВІТЛІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РЕФОРМУ ДЕРЖАВНИХ КОМУНАЛЬНИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Розглянуто питання формування газетного фонду Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського у період незалежності України. Висвітлено проблеми пов’язані з надходженням обов’язкового примірника документів (газет) до відділу формування та використання газетних фондів, обумовлені соціально-економічними проблемами видавців, та іншими чинниками. Окреслено проблеми, котрі постали перед друкованими ЗМІ у зв’язку з вступом у дію Закону України «Про реформу державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
Ключові слова: газетні фонди, електронні ЗМІ, Закон України, обов’язковий примірник документів, періодичні видання, реформування друкованих ЗМІ.

Відділ формування та використання газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (надалі ВФВГФ НБУВ) має найбільший в Україні фонд газет, котрий активно використовується як безпосередньо у спеціалізованому читальному залі бібліотеки, так і on-line в електронній бібліотеці «Україніка». Інформація про газетні фонди НБУВ доступна широкому загалу користувачів через електронний каталог «Газети України 1816–2016 рр.», базу даних «Газети. Нові надходження» та низку друкованих каталогів, підготовлених і опублікованих науковим підрозділом НБУВ – відділом пресознавства, що надає користувачам можливість отримувати оперативну інформацію про фонди відділу та сприяє інтеграції друкованих та електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики.
Формування фонду відділу з 1991 р. по 2009 р. включно, відбувалося, головним чином, за рахунок передплати і надходження обов’язкового примірника згідно з Законом України «Про обов’язковий примірник документів» від 09.04.1999 р. 595-ХIV (зі змінами і доповненнями). Газети Росії, країн СНД та Балтії надходили до відділу за передплатою. Для забезпечення оперативного інформаційного обслуговування користувачів здійснювалася також передплата обласних і центральних газет України. Видання західної Європи, Австралії, Америки, Канади та інших країн надходили через документообмін або як дари.
З 2009 р. основним джерелом формування фонду відділу є обов’язковий примірник документів, котрий надходив до бібліотеки через безоплатну пересилку Укрпоштою. З 2002 р. плата за поштові послуги покладена на виробників періодичних видань. Необхідність сплачувати поштові послуги відразу відбилася на кількості надходжень видань до відділу. Так, у 2001 р. фонд відділу поповнився на 3 765 річних комплектів (видання України), у 2002 р. – 3 717, у 2003 р. – 3 311, у 2004 р. – 3 228, 2005 р. – 3 093…, у 2018 р. відповідно – 2 958.
Значну частину надходжень обов’язкового примірника періодичних видань завжди складали державні та комунальні друковані ЗМІ. За даними Держтелерадіокомітету (на грудень 2018 р.) в Україні зареєстровано 760 комунальних ЗМІ. Питання про реформування друкованих ЗМІ постало ще у 1999 р., однак, проект закону «Про роздержавлення ЗМІ» був підготовлений Міністерством юстиції України у червні 2006 р., а набув чинності через 10 років – у січні 2016 р.
Законом України «Про реформу державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» на реформування преси відведено три роки (2016–2018 рр.). Реформування мало відбуватися чотирма способами у 2 етапи. Переважна кількість редакцій обрала 2-й спосіб реформування, котрий передбачає вихід органів державної влади та органів місцевого самоврядування з складу засновників друкованих ЗМІ та редакцій із збереженням його назви, цільового призначення і тематики. Дія Закону «Про реформу державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» не поширюється на газети «Голос України» і «Урядовий кур’єр».
На першому етапі роздержавлення у 2016 р. прийняли рішення про зміну форми власності 244 трудових колективи редакцій друкованих ЗМІ та їхніх співзасновників. Однак, у 2016 р. лише 5 газет отримали нове реєстраційне свідоцтво. Переважна кількість видань реформувалася на останньому етапі – у 2018 р. Всього станом на 02.05.2019 р. реформовано 593 видання. Наразі не виходять 72 газети.
Слід зазначити, що процес імплементації Закону «Про реформу державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» відбувається надто складно. У процесі реформування трудові колективи редакцій фактично позбавлено фінансової підтримки з боку держави, передбаченої Законом України. Тож, головні проблеми роздержавлення полягають у матеріальній площині. Значна кількість трудових колективів редакцій залишилася без приміщень і вимушені орендувати їх на загальних умовах, незважаючи на те, що Законом для них передбачено пільги.
2016–2018 рр. стали випробувальними роками для української преси. Закриття сільських поштових відділень, кіосків продажу газет, постійне підвищення тарифів, скорочення листонош зробило газети залежними від пошти, а не від читача. Щоденні видання практично зникли, а щотижневики потрапляють до читача через несвоєчасну доставку, раз на 2–3 тижні. Вчасне надходження свіжого номера газети до бібліотеки з регіонів України теж стало майже неможливим. Газети надходять до ВФВГФ НБУВ партіями раз на місяць, квартал, або навіть 1 раз на півроку, а то й рік, що унеможливлює надання оперативної інформації користувачам бібліотеки.
Несвоєчасна доставка періодики, зростання цін на друкарські послуги і папір, постійно зростаючі розцінки на послуги Укрпошти впливають на функціонування всіх існуючих друкованих ‎ЗМІ. Тому все більше газет відмовляються від друкованої форми і переходять на електронну. Зокрема, газета «Вечірній Київ», з історією видання понад 70 років, перетворилася на Інтернет-видання. Серед газет загальнодержавного розповсюдження в Інтернеті представлені аналоги друкованих газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Дзеркало тижня», «Сегодня» та ін., а також майже всі головні обласні видання з архівом номерів у форматі PDF за різні періоди. Останнім часом до відділу ФВГФ надходять пропозиції від редакцій газет щодо надання видань у PDF форматі. На жаль, НБУВ поки що не має технічної можливості зберігати газети у такому форматі, однак у майбутньому саме такий спосіб зберігання може стати пріоритетним, адже перевагою електронних ЗМІ є оперативність, відсутність необхідності тиражування видання, різноманітні пошукові можливості, а також створення електронного архіву видання, котрий не потребує великих площ для розташування.
Метою Закону «Про реформу державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» є забезпечення незалежності преси і формування в медійному середовищі цивілізованих засад конкуренції. Однак, світова тенденція переходу аудиторії друкованих ЗМІ до електронних інформаційних ресурсів та фінансові проблеми призводять до скорочення їх кількості. Разом з тим, друковані засоби масової інформації ще не втратили своєї соціально-комунікативної та інформаційної функції. Тому, ВФВГФ НБУВ і надалі спрямовує свої зусилля на наповнення бібліотечно-інформаційного ресурсу друкованими газетними виданнями.

UDC 027.54(4UKR–25)NLUV:025.719:070 (477):[07:005.591]
Dryhailo Serhii,
Candidate of Historical Sciences, Junior Research Fellow,
V. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Noskina Nataliia,
Head of Department, V. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

PROBLEMS OF FORMING A NEWSPAPER FUND OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT OF THE LAW OF UKRAINE “ON THE REFORM OF THE STATE COMMUNAL PRINTED MEDIA”

The issue of formation of the newspaper fund of the Vernadsky National Library of Ukraine during the period of independence of Ukraine was considered. The problems connected with the receipt of a mandatory copy of documents (newspapers) to the Newspaper Funds Formation and Use Department due to socio-economic problems of publishers and other factors are discussed. The article outlines the problems that appeared before print media in connection with the entry into force of the Law of Ukraine “On the reform of the state communal printed media”
Key words: newspaper funds, electronic media, Law of Ukraine, mandatory copy of documents, periodicals, reforming print media.