Картографічний фонд як компонент інтегрованого цифрового ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ЗаявникОсталецька Олена Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіКартографічний фонд як компонент інтегрованого цифрового ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 528.912(942):913.1/913.8
Осталецька Олена Іванівна,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

КАРТОГРАФІЧНИЙ ФОНД ЯК КОМПОНЕНТ ІНТЕГРОВАНОГО ЦИФРОВОГО РЕСУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Обґрунтовано необхідність та можливості використання фондового картографічного зібрання у рамках формування цифрових проектів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, зокрема, цифрової бібліотеки історико-культурної спадщини та електронної бібліотеки «Україніка». Розкрито комплекс електронних ресурсів (тематичні бази даних, електронні колекції та віртуальні виставки), створених на основі спеціалізованого підрозділу бібліотеки – залу картографічних видань для забезпечення інтерактивного віддаленого доступу до даного інформаційного продукту.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, фонд картографічних видань, тематичні бази даних картографічних документів, електронна колекція карт, цифрова бібліотека історико-культурної спадщини, електронна бібліотека «Україніка», віртуальні виставки.

Зміна читацьких пріоритетів по відношенню до друкованої продукції, їх переорієнтація на використання електронних ресурсів із можливістю дистанційного обслуговування зумовлює поширення таких форм бібліотечної роботи, які пов’язані з упровадженням сучасних інформаційних технологій. В положенні Концепції розвитку Національної академії наук на 2014–2023 роки ставиться завдання з активізації використання наявних можливостей мережевого доступу до електронних баз інформації зі створенням відповідної інфраструктури для забезпечення інтеграції різних видів наукових інформаційних ресурсів [2, С. 30–31]. Такий підхід сприятиме подальшому розширенню віртуального доступу до наукових об’єктів, їх ефективному використанню, виготовленню електронних копій документів.
Невід’ємним складником інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), що володіє такими рисами, як об’єктивність, актуальність, відповідність відображеної інформації існуючим реаліям, є картографічні документи. Фондове зібрання картографічних творів НБУВ з рукописними та друкованими першоджерелами, є основою для аргументованого науково-історичного сприйняття та представлення зафіксованих подій суспільної діяльності. Це зумовлює використання картографічних видань у комплексі електронних ресурсів та цифрових колекцій бібліотеки для вирішення наукових і прикладних завдань.
Актуальним питанням сьогодення є цифрова конверсія паперового, зокрема, картографічного документального фонду, створення бібліотечних електронних колекцій та страхових копій. Переведення друкованих видань в електронну форму вирішує нагальну проблему збереження культурного надбання, адже в першу чергу оцифровуються джерела, що мають особливу культурно-історичну цінність.
Багаторічна робота з формування тематичних баз даних («Картографічні видання», «Рукописні карти», «Стародруковані карти») та їх онлайнова публікація на сторінках інформаційного ресурсу «Історико-культурні фонди НБУВ» дає можливість віртуальним та реальним читачам орієнтуватись у картографічній інформації, отримувати тематичні добірки за географічними рубриками. Додаткові пошукові словники створюють точки доступу до необхідних елементів опису карт: тип карти, масштаб, географічна рубрика, країна, регіон, населений пункт, тип географічного об’єкту, техніка виготовлення, колекція.
Сервісні можливості пошукової системи дають змогу за одним запитом шукати інформацію у всіх базах одночасно, що забезпечує користувачам зручні інструменти навігації та значно економить час на здійснення пошукових операцій. Усі бази даних оновлюються на сайті НБУВ автоматично після введення записів каталогізаторами. На веб-сторінках підрозділу для користувачів представлена інформація про картографічний фонд, каталоги і бази даних, електронні виставки і колекції.
Наразі віддалені користувачі електронних ресурсів НБУВ мають можливість користуватись новим форматом «Цифрової бібліотеки історико-культурної спадщини» з налаштованою навігаційною панеллю пошуку матеріалів за типом ресурсів: книги, карти, газети, журнали, стародруки, рукописи, ноти тощо. Забезпечено багатоаспектний пошук інформації: за ключовими словами, іменами, назвами, датами та комбінацією цих параметрів. Картографічний масив у цифровій бібліотеці представлений переважно археологічними картами України і світу, а також рукописними і друкованими планами міста Києва XIX – початку XX ст.
Карти є одним з джерел для наповнення фундаментальної електронної колекції «Україніка» – найбільшого тематичного зібрання «Цифрової бібліотеки» НБУВ. Цей новий проект акумулює у цифровому форматі різнопланові документи українознавчої тематики до 1945 р.: матеріали про природне, географічне середовище, демографічний, економічний, соціальний, освітній, науковий потенціал України, здобутки української нації, її місце у світовому цивілізаційному розвитку.
Опрацьовані професійними бібліографами описи картографічних документів стали основою для створення сучасних інформаційних продуктів бібліотеки – електронних виставок і колекцій, які розкривають зміст фондового зібрання карт і вводять у суспільний обіг інформацію про цей пласт історико-культурного надбання України. Тематика електронних виставок відповідає актуальним подіям сьогодення, відображає історичні і культурні реалії України та світу («Екологічні дослідження в Україні»; «Київ на стародавніх та сучасних картах»; «Китай – країна великої культури (до року Китаю в Україні)»; «Туристична Туреччина: від сакральності до буденності» та ін.).
Отже, формування цифрових колекцій та електронних ресурсів на основі історико-культурних фондів НБУВ, в т. ч. і картографічного, що здійснюється відповідно до завдань сучасної бібліотечної науки і практики, є важливою умовою для удосконалення та підвищення ефективності науково-дослідної роботи співробітників спеціалізованих підрозділів бібліотеки; розширення дистанційного доступу до оцифрованих документів та розвитку сучасних форм обслуговування читачів; забезпечення збереження раритетних бібліотечних фондів в електронному вигляді та запобігання фізичному зношенню рідкісних друкованих пам’яток; поширення електронних копій документів новітніми носіями інформації.
Бібліографічні посилання:
1. Дубровіна Л. Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук. Бібл. вісн. 2016. № 1 (231). С. 3–11.
2. Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/68742.
3. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності / К. Лобузіна; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського. Київ, 2012. 252 с.

References
1. Dubrovina L. (2016). Rozvytok elektronnykh informacijnykh resursiv rukopysnoyi ta knyzhkovoyi spadshhyny v Nacionalnij biblioteci Ukrayiny imeni V. I. Vernadskogo [Development of Electronic Information Resources of Manuscript and Book Heritage in the V. I. Vernadsky’s National Library of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk – Library Bulletin, 1 (231), 3–11. Kyiv [In Ukrainian].
2. Koncepciya rozvytku Nacionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny na 2014–2023 roky. [Concept of development of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2014–2023 years]. Retrived from: dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68742. [In Ukrainian].
3. Lobuzina K. (2012) Texnologii organizaciyi znannyevykh resursiv u bibliotechno-informacijnij diyalnosti [Technologies of organization of knowledge resources in library and information activity]. Kyiv [In Ukrainian].

Olena Ostaletska,
Scientific Researcher,
V. I. Vernadsky’s National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
CARTOGRAPHIC FUND AS A COMPONENT OF INTEGRATED DIGITAL RESOURCES OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
The necessity and possibilities of using the stock map collection in the framework of digital projects of the V. I. Vernadsky’s National Library of Ukraine, in particular, the digital library of historical and cultural heritage and the electronic library "Ukrainica", were substantiated. The complex of electronic resources (thematic databases, electronic collections and virtual exhibitions), created on the basis of a specialized division of the library – the hall of cartographic editions, is provided for providing interactive remote access to this information product and solving scientific and applied tasks in the interests of many users.
Keywords: V. I. Vernadsky’s National Library of Ukraine, fund of cartographic editions, thematic databases of cartographic documents, electronic collection of maps, digital library of historical and cultural heritage, electronic library "Ukrainica", electronic exhibitions