НАУКОВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникКулаковська Тетяна Леонтіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіНАУКОВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 027.54(477-25)НБУВ:001.89:025
Кулаковська Тетяна Леонтіївна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна

НАУКОВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Розглянуто основні наукові напрями, найвагоміші здобутки та окреслено перспективи подальшого розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як науково-дослідного інституту НАН України.

Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, науково-дослідна робота, пріоритетні напрями наукової діяльності.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є масштабною, унікальною за складом фондів, статутними завданнями, структурою та науковими напрямами установою НАН України, яка здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл; є лідером у багатьох наукових напрямах, зокрема у книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографознавстві, археографії, кодикології та кодикографії, архівознавстві та документознавстві, наукометрії, соціальних комунікаціях та інформаційно-комунікаційних технологіях, біографістиці, збереженні, консервації та реставрації документів; має стратегічне значення для розвитку вітчизняної науки.
Від часу заснування у 1918 р. Бібліотека формувала окремий профіль наукової діяльності як головного центру книгознавчих, бібліотекознавчих та бібліографознавчих досліджень, розвивалась як комплексна науково-дослідна установа та бібліотечно-інформаційний центр України, що забезпечує сьогодні постійне накопичення інформаційних ресурсів, їх опрацювання, введення в науковий і культурний обіг, збереження, дослідження і організацію знання.
Пріоритетні напрями досліджень НБУВ та найвизначніші їх результати, які мають виняткове значення для розвитку соціогуманітаристики (за матеріалами Звітів про наукову діяльність НБУВ у 2014–2018 рр.):
1. Досліджено рукописні джерела національної духовної спадщини України, що зберігаються в бібліотечних фондах. Накопичено інтегровану інформацію в системі спеціальних баз даних та зведених ресурсах рукописних і книжкових фондів. Розроблено засади наукового опису рукописних пам’яток, архівних документів та документів особового походження. Здійснено комплекс взаємопов’язаних робіт щодо залучення історико-книжкового спадку до наукового та соціокультурного обігу (член-кор. НАН України Л. А. Дубровіна, д-р іст. наук, проф. Г. І. Ковальчук)..
2. Історико-джерелознавче дослідження складу та змісту документів Архівного фонду НАН України (акад. НАН України О.С. Онищенко, канд. іст. наук. Л. М.Яременко). Сформовано та залучено до наукового і електронного інформаційного простору тематичні комплекси архівних документів, що репрезентують історичні процеси, які відбувалися в системі Академії наук за 100 років її діяльності.
3. Досліджено нові технології збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів (канд. іст. наук Л. В. Муха): фізичного збереження документів на папері, в умовах погіршення екологічної ситуації; якість матеріальної основи та використання новітніх носіїв інформації.
4. Розроблено теоретико-методологічні питання бібліографознавства, методики та організації національної ретроспективної бібліографії (д-р іст. наук, проф. В. Ю. Омельчук, д-р філол. наук, проф. С. С. Кіраль). Створено джерелознавчу базу Шевченкіани. Підготовлено унікальні багатотомні науково-довідкові видання та бібліографічний електронний ресурс.
5. Реалізується електронний науково-інформаційний проект «Український національний біографічний архів» як фундаментальний національний історико-біографічний звід, що відображає людський потенціал України (член.-кор. НАН України В.І. Попик).
6. Досліджено процеси трансформації бібліотечної діяльності відповідно до вимог інформаційного суспільства, розвитку в нових умовах системи соціальних інформаційних комунікацій, організації національної інформаційної безпеки (д-р іст. наук, проф. В. М. Горовий).
7. Розроблено теоретико-методологічні засади формування знаннєвих бібліотечно-інформаційних ресурсів на основі використання сучасних інтелектуальних бібліотечних та веб-технологій. Досліджено питання формування цифрових колекцій як складової електронної дослідницької інфраструктури; бібліотечних баз знань. Формуються інноваційний портал «Наука України: доступ до знань» та електронна бібліотека «Україніка» (д-р наук із соц. ком. К.В. Лобузіна).
8. Досліджено інноваційні напрями розвитку бібліотечної справи України в сучасних умовах; питання охорони інтелектуальної власності бібліотечно-інформаційних установ, науково-методичного забезпечення діяльності бібліотек наукових установ НАН України (канд. іст. наук О. М. Василенко).
Науковий доробок учених та фахівців НБУВ відповідає міжнародним стандартам і не має аналогів у світі, відображає передові розробки та популяризує унікальні фонди, що вперше залучаються до наукового обігу для широкого кола користувачів на засадах нових технологій. Наукові результати широко оприлюднюються у вітчизняних та зарубіжних фахових періодичних виданнях, редагованих наукових збірниках та матеріалах конференцій, монографіях, енциклопедично-довідкових виданнях, наукових каталогах, науково-бібліографічних покажчиках, у електронних публікаціях баз даних (текстової частини), що мають наукову новизну (публікації, оприлюднені на фахових модерованих інтернет-ресурсах, що їх активно використовує наукова спільнота). Зазначені досягнення багато в чому стали можливими завдяки роботі з формування оптимальної структури наукових підрозділів, з добору і підготовки наукових кадрів в аспірантурі (з 1993 р.) та в докторантурі (з 2013 р.). НБУВ здійснює науково-експертну (в тому числі міжнародну) та консультаційну діяльність, надає консалтингові послуги державним та науковим структурам, бібліотекам, архівам, музеям, проводить міжнародні та загальноукраїнські наукові заходи, активно популяризує наукові досягнення.
Таким чином, науково-дослідна стратегія НБУВ і у подальшому спрямовуватиметься на розвиток міждисциплінарних досліджень з теоретичних, методичних та інформаційно-технологічних проблем управління знаннями в бібліотеках, формування фондів, наукових баз знань, інтеграції та використання наукових, соціокультурних та інформаційних ресурсів; на вивчення, збереження і видання рукописної, книжкової та документальної спадщини України як національного надбання. Особлива увага приділятиметься участі Бібліотеки у міжнародних наукових програмах, грантовій політиці та фандрайзингу, що сприятиме фінансовій підтримці науково-дослідної, науково-освітньої та бібліотечно-інформаційної діяльності. Відбуватиметься подальша оптимізації структури Бібліотеки, яка забезпечить більш ефективне використання резервних можливостей наукового потенціалу кадрового складу НБУВ відповідно до розвитку нових стратегічних наукових напрямів, орієнтованих на інтеграцію до ЄС та подальше створення загальнонаціональних наукових та історико-культурних ресурсів.

UDC: 027.54(477-25)НБУВ:001.89:025
Kulakovska Tetiana
senior research fellow, cand. of historical sciences
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine

SCIENTIFIC COMPONENT OF ACTIVITY OF V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
Chief scientific directions, major achievements and the prospects for further development of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine activity as a scientific research institution of National academy of sciences of Ukraine are studied.
Keywords: V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, scientific research work, priority directions of scientific activity.