ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ВЧЕНОГО-ГЕОЛОГА В. К. ГАВРИША ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

ЗаявникКіржаєва Ірина Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСемінар: Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання
Назва доповідіТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ВЧЕНОГО-ГЕОЛОГА В. К. ГАВРИША ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Розглянуто проблему використання рукописних джерел з особових фондів українських вчених для вивчення індивідуального стилю роботи під час написання наукових праць на прикладі документів члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «геологія нафти і газу» В. К. Гавриша. Численні правки і дописи власною рукою, багатоваріантність рукописів, склад робочих матеріалів дає уявлення про манеру автора. Порушено питання про нівелювання індивідуальної манери роботи сучасних науковців при комп’ютерному наборі тексту.
Ключові слова: В. К. Гавриш, Інститут геологічних наук НАН України, авторські рукописи, науковий стиль роботи.

Документи особових фондів являють собою багатовекторний інтерес для дослідників. Це і вивчення біографії вчених, їхнього наукового спадку, зв’язків української науки із зовнішнім світом. Можна вивчати канцелярське приладдя, що існувало у певний час, папір та ін. Особливу цінність серед архівних документів представляють автографи праць вчених. За численними правками і дописами, зробленими власною рукою автора, простежуємо багатоваріантність наукової роботи. Отже, можна досліджувати як саме працював вчений, як відточував свій індивідуальний науковий стиль, точність думки тощо.
На жаль, з часом на зміну рукописам приходить комп’ютерний набір тексту й цей процес закономірний. У цій публікації ми звернемося до документів вченого, найактивніший творчий період якого припав ще на докомп’ютерні часи. Мова піде про джерела, за якими можна досліджувати процес роботи над науковими працями Володимира Костянтиновича Гавриша (1925–2004) – українського вченого у галузі загальної та нафтової геології, доктора геолого-мінералогічних наук (1970), професора (1981), члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «геологія нафти і газу» (1982), академіка Української нафтогазової академії (1992).
Свій практичний досвід, що дозволив йому накопичити матеріали для написання наукових праць, В. К. Гавриш набував у численних геологічно-пошукових експедиціях Україною. Зворотним боком цього досвіду стали травми та хронічні захворювання, що були нажиті у сурових, навіть шкідливих умовах пошуків і розвідок родовищ корисних копалин [1]. Такий шлях багатьох некабінетних вчених. В. К. Гавриш став одним з першовідкривачів Західно-Хрестищенського і Шебелинського гігантських газових родовищ України, автором та редактором вперше складеної палеоструктурно-геологічної карти докам’яновугільних відкладів від підошви девонського структурно-геофізичного комплексу та карти розломів і нафтогазоносності Дніпровсько-Донецького рифтогену. Це дозволило вченому виділити та обґрунтувати найбільш перспективні в нафтогазоносносному відношенні глибокозалягаючі зони в Україні. Він зробив великий теоретичний та прикладний внесок у методику пошуків та прогнозу нафтогазоносних структур і родовищ.
Цікавим блоком документів у фонді вченого є матеріали про участь В. К. Гавриша в експедиції на острів Сахалін у 1972 р. [2]. Українські вчені зацікавилися поєднанням нафтоносності з вулканізмом на Сахаліні через аналогічність ситуації у регіоні Доно-Дніпровської западини, де провадив розвідку Інститут геологічних наук АН УРСР.
Більшу частину життя В. К. Гавриш працював в Інституті геологічних наук НАН України спочатку старшим науковим співробітником, а згодом – завідувачем відділу (1962–2004).
В особовому фонді В. К. Гавриша, що зберігається в Інституті архівознавства НБУВ, найбільш детально і об’ємно представлено розділ наукових праць вченого та робочих матеріалів до них. Саме робочі матеріали дають уявлення про те, як Володимир Костянтинович писав свої монографії, статті та доповіді.
Справи, які сформовані з підготовчих матеріалів до наукових праць, мають великі обсяги: від 56 до 339 аркушів [3]. Вражає працездатність В. К. Гавриша, який власноручно прореферував численну кількість наукових праць різних авторів, не обходив увагою дослідження молодих вчених. Усе життя Володимир Костянтинович зберігав колекцію власноручних виписів з наукових джерел, найбільш ранні з яких датовані 1933 р., які були зроблені ще у студентські роки майбутнього вченого. У процесі наукової діяльності В. К. Гавриш накопичив велику кількість скопійованих карт, схем, таблиць, фотознімків та інше і використав їх під час написання та ілюстрування власних наукових праць.
Сучасні молоді науковці, мабуть, вже не уявляють, як можна ручкою або олівцем робити виписи з об’ємних монографій чи статей, через кальку перемальовувати абриси карт. Зараз це швидка операція клавішами «Ctrl+C» та «Ctrl+V».
В особовому фонді В. К. Гавриша є справи з дарчими написами вченому від вітчизняних та іноземних авторів статей та авторефератів [4]. Такі справи є майже у всіх особових фондах, але у більшості вони лежать рівненькі, непом’яті на згадку про приємне спілкування і взаємоповагу з колегами. Різниця в тім, що серед подарованих В. К. Гавришу праць переважають перечитані ним з підкреслюваннями, схвальними або дискусійними помітками на полях. Це свідчить про небайдужість вченого до своєї професії, постійне поглинання та аналіз фахової інформації.
У фонді маємо витяги зі статті [А.] Люблинської «Про дитячі проступки» [5]. В. К. Гавриш мав сина, і, мабуть, як і кожному з нас, у нього періодично виникала потреба порадитися щодо проблем виховання дітей. І він, як справжній науковець, звертався до першоджерел, до авторитетів. Вищеназвана стаття, як годиться, записана з усіма вихідними даними. Навіть у сімейних стосунках він виявляв науковий підхід.
Все, що сказано вище про роботу В. К. Гавриша над написанням наукових праць можна віднести з тими чи іншими відмінностями до багатьох вчених середини ХХ ст. Це копітке реферування, яке супроводжується аналізом інформації, накопичення у папках ілюстративного та іншого допоміжного матеріалу, переписування у декількох варіантах розділів монографій, статей, тез, доповідей тощо.
Сучасні засоби в технічному плані спрощують та пришвидшують процес роботи над науковими працями. Але вони й нівелюють індивідуальну манеру роботи науковця або вуалюють її. На щастя, архіви укомплектовані достатньо великою кількістю рукописів видатних вчених України, які ще чекають на своїх дослідників.

Бібліографічні посилання
1. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ), ф. 343, оп. 1, спр. 122, арк. 1–2.
2. ІА НБУВ, ф. 343, оп. 1, спр. 139, арк. 1–18.
3. ІА НБУВ, ф. 343, оп. 1, спр. 99, арк. 1–256; спр. 100, арк. 1–339; спр. 101, арк. 1–56; спр. 102, арк. 1–97; спр. 103, арк. 1–123.
4. ІА НБУВ, ф. 343, оп. 1, спр. 221, арк. 1–192; спр. 222, арк. 1–294; спр. 223, арк. 1–268; спр. 224, арк. 1–292; спр. 225, арк. 1–221; спр. 226, арк. 1–130; спр. 230, арк. 1–525; спр. 231, арк. 1–345; спр. 235, арк. 1–13.
5. ІА НБУВ, ф. 343, оп. 1, спр. 220, арк. 1.


References
1. Fond 343, Inventory 1, Unit 122, Folio 1-2. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukranian].
2. Fond 343, Inventory 1, Unit 139, Folio 1-18. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukranian].
3. Fond 343, Inventory 1, Unit 99, Folio 1-256; Unit 100, Folio 1-339; Unit 101, Folio 1-56; Unit 102, Folio 1-97; Unit 103, Folio 1-123. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukranian].
4. Fond 343, Inventory 1, Unit 221, Folio 1-192; Unit 222, Folio 1-294; Unit 223, Folio 1-268; Unit 224, Folio 1-292; Unit 225, Folio 1-221; Unit 226, Folio 1-130; Unit 230, Folio 1-525; Unit 231, Folio 1-345; Unit 235, Folio 1-13. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukranian].
5. Fond 343, Inventory 1, Unit 220, Folio 1. Institute of Archival Studies of VNLU, Kyiv, Ukraine. [In Ukranian].

Iryna H. Kirzhaieva,
junior research fellow of Archeography Department of Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine

CREATIVE LABORATORY OF GEOLOGICAL SCIENTIST V. K. HAVRYSH BASED ON ARCHIVAL DOCUMENTS

The abstract focuses on the use of handwritten sources from personal funds of Ukrainian scientists for studying their individual style of writing research papers as illustrated by V. K. Havrysh - an associate member of the National Academy of Sciences of Ukraine, with a specialization in geology of oil and gas. Numerous edits and inscriptions made by his own hand, variations of manuscripts, and composition of working materials – all give an idea of the author’s style. The abstract tackles the issue of leveling out the individual styles of work of modern scholars due to computer typing.
Key words: V. K. Havrysh, the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, author's manuscripts, style of scientific work.