АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СВІТІ В МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСАХ

ЗаявникФедорчук Артур Григорович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіАКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СВІТІ В МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСАХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.042:070 + 32.019.5 + 311.2:930.25
Федорчук Артур Григорович,
науковий співробітник відділу організації та використання документального фонду,
Фонд Президентів України,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,
Київ, Україна

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СВІТІ В МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСАХ

В доповіді розглянуті питання актуальності та загальних принципів організації моніторингу інформації про інститут президентства в матеріалах закордонних ресурсів всесвітньої мережі. Представлено результати досліджень загальних принципів та технології моніторингу іноземних інформаційних ресурсів мережі Інтернет: електронних варіантів засобів масової інформації, інформаційно-аналітичних та новинних порталів, агенцій новин тощо. Коротко окреслено методологію та результати тестової роботи з базою даних «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ» у програмному середовищі «ІРБІС64», яка створюється в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського для збереження та обробки результатів моніторингу матеріалів закордонних інформаційних ресурсів, що стосуються діяльності та іміджу інституту президентства в світі.
Ключові слова: база даних, моніторинг Інтернету, ЗМІ, інститут президентства, посада президента, інформаційні ресурси мережі Інтернет.

Постановка проблеми
Визначення місця та розуміння суспільством ролі інституту президентства сьогодні є важливими, а іноді й визначальними питаннями державного будівництва в Україні. Використання досвіду різних країн світу, де інститут президентства має достатньо тривалу історію та різноманітні практики функціонування, може бути дуже корисним для визначення структури управління державою та створення системи противаг між гілками влади у нашій країні.
У сучасному світі інститут президентства існує у 150 країнах світу. Приклади розвинених країн Заходу та багатьох країн світу, що розвиваються, демонструють достатньо високу ефективність цього владного інституту. Проте у різних країнах президенти та їх команди мають різні обсяги функціональних повноважень та функціонують в різних правових і соціально-економічних умовах. Таким чином, актуальність дослідження інституту президентства в світі на основі моніторингу інформаційних ресурсів (перш за все – світових засобів масової інформації у мережі Інтернет) зумовлена потребою наукового осмислення ролі інституту президентства та дієвого і оперативного використання світового досвіду в процесі становлення та розвитку інституту президентства в Україні.
Виклад основних матеріалів дослідження
В ході підготовки до створення дієвих інструментів дослідження інституту президентства в світі були визначені цілі, загальна структура та принципи цього дослідження.
Методом дослідження інституту президентства в світі був обраний моніторинг ресурсів Інтернету. Основою технології моніторингу виступає контент-аналіз. В нашому випадку процес моніторингу включає аналіз аналітиками змісту публікацій в мережі Інтернет, прийняття рішення про доцільність включення відібраних проблемно відповідних дослідженню матеріалів, індексація публікації за ієрархічним тематичним класифікатором, внесення відібраної інформації до бази даних та подальша інформаційно-аналітична обробка матеріалів з можливістю створення інформаційно-аналітичних та статистичних продуктів (бюлетенів, оглядів, інфографіки тощо).
Відділ організації та використання документального фонду Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського має значний досвід організації широкомасштабного моніторингу вітчизняних та закордонних ЗМІ, створення інформаційно-аналітичних систем для накопичення, аналізу інформаційних потоків соціально-політичної тематики та створення на їх базі різноманітних оглядів, бюлетенів та аналітичних матеріалів. Проте інформація ресурсів мережі Інтернет про інститут президентів має низку особливостей, які необхідно було враховувати в процесі організації моніторингу всесвітньої мережі. Перш за все, це стосувалось відбору кола джерел та визначення жанрів публікації мережі, які доцільно включати в моніторинг.
База даних «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ», розробка та дослідна експлуатація прототипу якої була розпочата у відділі, призначена для збереження результатів моніторингу публікацій ЗМІ у вигляді бібліографічної, реферативної та повнотекстової інформації та надання доступу до неї користувачам. До бази даних вносяться матеріали, опубліковані на сторінках найбільш відомих та впливових електронних ресурсів у всесвітній мережі, в яких висвітлюється інститут президентів у різних країнах світу та подається аналіз процесів, що відбуваються в плані розвитку цього владного інституту. Також до БД вносяться публікації про самих президентів, їх взаємодію з іншими державними інститутами, діяльність на посаді, міжнародну та внутрішню політику президентів та особистий імідж. Публікації зібрані з електронних ресурсів зарубіжних періодичних видань країн Європи, Азії, Америки та Австралії. На сьогодні бібліографічні записи та реферати публікацій вносяться до БД державною мовою. В перспективі передбачається можливість внесення також повних текстів мовою оригіналу зі збереженням особливостей подання матеріалів закордонними ресурсами.
Висновки
Тестовий моніторинг інституту президентів на основі матеріалів ресурсів мережі Інтернет показав корисність таких досліджень для осмислення ролі інституту президентства в світі та значення світового досвіду в питаннях становлення цього інституту. Дослідники на основі матеріалів моніторингу мають можливість якісно та кількісно визначити світові тенденції функціонування інституту президентів та особливості висвітлення інституту президентства у зарубіжних засобах масової інформації. На допомогу аналітикам можуть бути надані статистичні таблиці, графіки, стислі реферативні матеріали, структуровані за тематикою або за іншими вимогами аналітика, а також можливість оперативного доступу до першоджерел та/або повних текстів публікацій в мережі.
Створення бази даних «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ» створить можливості організації дієвого моніторингу інформаційних потоків світової мережі стосовно проблем та особливостей функціонування інституту президентства. Матеріали такої бази даних можуть слугувати основою для проведення різноманітних досліджень як оперативного, так і глобального характеру, в тому числі ретроспективних та історичних аналітичних досліджень.

Fedorchuk Arthur,
Research follower,
Ukraine Presidents Foundation,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

ACTUALITY AND PRINCIPLES OF MONITORING INFORMATION ABOUT THE INSTITUTE OF THE PRESIDENT IN THE WORLD IN NETWORK RESOURCES

The report considers issues of relevance and general principles of monitoring information on the institution of presidency in the materials of the foreign resources of the World Wide Web. The results of research of general principles and technology of monitoring of foreign information resources of the Internet are presented: electronic versions of the mass media, information-analytical and news portals, news agencies, etc. The methodology and results of the test work with the database "Institute for Presidency in Foreign Media" in the program environment "IRBIS64", which is being created in the VI National Library of Ukraine, is briefly outlined. Vernadsky to preserve and process the results of monitoring the materials of foreign information resources related to the activities and image of the Institute of Presidency in the world.
Keywords: database, Internet monitoring service, media, the іnstitutе of the рresidency, presidential office, information resources of the Internet.