Дослідження змістового наповнення зарубіжних ЗМІ з питань інституту президентства

ЗаявникПольовик Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіДослідження змістового наповнення зарубіжних ЗМІ з питань інституту президентства
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 023.5:17
Польовик Світлана Миколаївна,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ З ПИТАНЬ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА

Автором проведене контент-аналітичне дослідження матеріалів зарубіжних інтернет-ЗМІ щодо проблем інституту президентства як джерел формування інформаційно-реферативного бюлетеня «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ», продукованого Фондом Президентів України. Визначена тематика та тональність повідомлень про окремі аспекти функціонування інституту президентства в структурі органів державної влади країн світу в якісно-кількісних характеристиках.
Ключові слова: інститут президентства, інформаційно-реферативний бюлетень, Фонд Президентів України, зарубіжні інтернет-ЗМІ, контент-аналіз

У сучасних інформаційних умовах бібліотека встає перед необхідністю позбавлятися від стихійних стереотипів, типових форм і шукати нові способи адаптаційної поведінки. Найбільш яскраві адаптаційні процеси проявляються в сфері бібліотечного обслуговування, що призводить до адекватного реагування на сучасні суспільні виклики, які формуються під впливом економічних, політичних, соціокультурних та інших факторів. Наразі зростає попит на незалежні інформаційні та аналітичні дані й оцінки, розробки, висновки та пропозиції, які «в умовах переходу до інформаційного етапу розвитку суспільства мають бути якісними, оперативними і відповідати потребам.
У «сфері політико-правового інформування» значну роль відіграє Фонд Президентів України, як структурний підрозділ Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [1, c. 153]. У першу чергу, діяльність даної інституції спрямована на інформування громадськості щодо досягнень людства в політичній сфері, сприяючи тим самим формуванню і розвитку політичної культури суспільства.
Зокрема, Фонд Президентів України розпочав підготовку інформаційно-реферативного бюлетеня «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ», метою якого є аналіз «вітчизняного та зарубіжного досвіду про функціонування інституту президентства та президентських структур, відображення їхньої діяльності в системі сучасних електронних комунікацій» [2]. Даний інформаційний продукт є тематично згрупованою добіркою найбільш актуальних та резонансних подій щодо інституту президента, які відібрані на основі систематичного моніторингу понад 50-ти зарубіжних інтернет-ЗМІ та впливових інформаційних порталів, серед яких «Reuters», «ВВС», «The Associated Press», «Euronews», «Deutsche Welle», «Xinhua», «Zerkalo», «Trend», «Delfi», «El Mundo», «Le Parisien», «Rzeczpospolita» та ін.
На основі проведеного контент-аналізу стало відомо, що протягом оглядового періоду зарубіжні інтернет-видання, впливові інформаційні сайти та портали приділяли значної уваги проблемам функціонування інституту президентства у світі, зокрема 25,6% своїх матеріалів вони присвятили аналізу даної проблематики. Найбільш широко вона висвітлена інтернет-джерелами Великобританії, зокрема такими інформаційними порталами як «Reuters» і «ВВС». На частку цих двох джерел інформації припадає майже 30% всіх повідомлень, що свідчить про те, що саме ці ЗМІ намагаються оперативно та всеохоплююче інформувати про всі суспільно значущі події у світі, пов’язані з інститутом президентської влади.
Тематика матеріалів, які підлягали контент-аналізу, переважно стосувалася внутрішньополітичної діяльності президентів, що склало 58% всіх відібраних повідомлень. Наразі зафіксовано лише 24% інформаційних текстів, які коментували міжнародну діяльність президентів. Найменше уваги медійники надавали оцінці іміджу президентів (18%).
Стосовно модальності інформаційних повідомлень констатовано, що вони здебільшого мають критичний зміст, що свідчить про позицію журналістів, які висвітлюють ті чи інші резонансні світові події через призму національних інтересів країни, яку вони представляють. Зокрема, критика функціонування інституту президентства наразі належить країнам, які не мають такої інституції – Великобританії та Німеччині.
Результатом проведеного контент-аналітичного дослідження став висновок про те, що інформаційні продукти, які генерують бібліотеки, зокрема на прикладі матеріалів інформаційно-реферативного бюлетеня «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ», акумулюючи та аналізуючи інформацію щодо діяльності окремих владних структур, сприяють поінформованості громадськості щодо політичного життя суспільства, формують позицію бачення подій у світовій політиці і цим зумовлюють свою значущість та затребуваність.

Бібліографічні посилання
1. Гранчак Т. Ю. Библиотека как компонент системы политической коммуникаци / Т. Ю. Гранчак. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2011. Вып. 9. С. 147–158.
2. Інститут президентства у зарубіжних ЗМІ : Інформаційно-реферативний бюлетень. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4084&Itemid=516 (дата звернення: 02.06.2019).
3. Каращук О. Бібліотечні інформаційно-аналітичні центри в забезпеченні ухвалення управлінських рішень (на прикладі СІАЗ НБУВ) / О. Каращук. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2017. Вип. 48. С. 351–361.

References
1. Granchak, T. Iu. (2011). Biblioteka kak komponent sistemy politicheskoi kommunikatci [Library like a component of political communication system]. Biblioteki natcionalnykh akademii nauk: problemy funktcionirovaniia, tendentcii razvitiia – The Libraries of National Academies of Sciences: functioning problems, development trends, no. 9, pp. 147–158. [in Russian].
2. Instytut prezydentstva u zarubizhnykh ZMI: Informatsiino-referatyvnyi biuleten [The institute of presidency in foreign media: the informational-abstract bulletin]. Retrieved from https: //nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_ content&view=article&id=4084&Itemid=516 (accessed 02.06.2019). [in Ukrainian].
3. Karashchuk, O. (2017). Bibliotechni informatsiino-analitychni tsentry v zabezpechenni ukhvalennia upravlinskykh rishen (na prykladi SIAZ NBUV) [Library centers for information and analysis in providing with making administrative decisions (by the example of SIAS NBUV)]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. no. 48, pp. 351–361. [in Ukrainian].

УДК 023.5:17
Polovyk Svitlana,
Cand. Sci. (Social Communications), Head of Department,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

STUDYING THE CONTENT OF FURTHER SUPPLY OF FOREIGN MEDIA ON THE PRESIDENT'S INSTITUTE
The article provides a content analysis of materials from foreign online media resources and influential web-portals about the functioning of the institution of the presidency as sources of an informational-abstract bulletin «The institute of presidency in foreign media» by the Fund of the Presidents of Ukraine of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.
Keywords: the institute of presidency, informational-abstract bulletin, the Fund of the Presidents of Ukraine, Internet-media, content analysis.