ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТИ: 20 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗаявникСелецький Андрій Васильович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТИ: 20 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інформація про співдоповідачівНемає
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 026:37](477.411)ДНПБУ
Селецький Андрій Васильович,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної
інформації у сфері освіти
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського,
Київ, Україна

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТИ: 20 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Висвітлено мету, завдання, пріоритети й головні напрями сучасної науково-інформаційної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Розглянуто основні наукові здобутки установи та окреслено стратегію її подальшого розвитку для досягнення якісних змін.
Ключові слова: науково-інформаційний супровід освіти, науково-педагогічна бібліотека, наукові дослідження, освіта, педагогіка, психологія.

В умовах реформування освітньої сфери зростає роль педагогічних бібліотек в науково-інформаційному супроводі модернізації та реформування освіти. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) зустрічає свої 20-річчя як потужна наукова установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та історії освіти; національне галузеве книгосховище, центр з питань бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти; головний координаційний, науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. ДНПБ на засадах системної взаємодії та координації діяльності з іншими освітянськими бібліотеками обслуговує наукові, науково-педагогічні установи, заклади освіти, наукових і науково-педагогічних працівників, управлінців у сфері освіти, учителів, вихователів передшкільних і позашкільних навчальних закладів, учнів, студентів вищих навчальних закладів, здобувачів освіти, а також спеціалістів суміжних галузей.
Святкуючи 20-річчя своєї бібліотечної і наукової діяльності колектив співробітників ДНПБ пишається позитивними зрушеннями, які відбулися останніми роками в бібліотечно-інформаційному забезпеченні української освіти. Адже серед основних здобутків є те, що вперше в Україні на базі ДНПБ створено інтегрований галузевий інформаційний ресурс на різних носіях інформації; розроблено й упроваджено теоретико-методологічні та організаційні засади системи науково-інформаційного забезпечення освіти України; здійснено науково-інформаційний супровід низки державних цільових програм; створено й упроваджено цілісну систему бібліографічних видань у традиційній та електронній формі; розроблено й частково упроваджено Концепцію інформатизації мережі освітянських бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів; сформовано галузевий сегмент у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело»; створено веб-портал ДНПБ та сайти провідних бібліотек мережі; створено Науково-педагогічну електронну бібліотеку ДНПБ, віртуальний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу»; забезпечено надання доступу до інтегрованого інформаційного ресурсу через «Зведену базу даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології», «Зведену базу даних збірників наукових праць з питань освіти, педагогіки та психології», «Зведену базу даних періодичних видань»; створено читальну залу фонду В. О. Сухомлинського як наукову лабораторію з вивчення педагогічної спадщини видатного педагога, кімнату-музей рідкісної книги; розроблено систему науково-інформаційних і культурно-освітніх заходів; розроблено комплекс заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні, формування стійкого інтересу до вивчення й розуміння національної історії та культури засобами бібліотеки; забезпечено надання дистантним користувачам різноманітних інформаційних послуг; налагоджено співробітництво на засадах кооперування між ДНПБ, науковими установами, вищими навчальними закладами, провідними освітянськими бібліотеками, громадськими організаціями; започатковано електронні наукові періодичні видання: «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», «Науково-педагогічні студії», довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки»; здійснено науково-методичний та інформаційний супровід діяльності мережі освітянських бібліотек для їх адаптації до вимог сучасного суспільства та розроблено нормативно-інструктивну базу для забезпечення їх діяльності тощо.
Як підвідомча наукова установа НАПН України ДНПБ бере активну участь у здійсненні наукових досліджень в галузі науково-інформаційного супроводу української освіти. Керуючись у своїй роботі пріоритетними напрямами наукових досліджень НАПН України на 2018-2022 рр. з філософії освіти, педагогіки і психології [1], Стратегією розвитку НАПН України на 2016-2022 рр. [2], «Положенням про порядок формування, проведення і контролю виконання наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у Національній академії педагогічних наук України», колектив наукових співробітників бібліотеки здійснив низку фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
Серед них: «Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки України» (2000), «Створення, становлення і розвиток мережі освітянських бібліотек України (Х–ХХ ст.)» (2001-2005), «Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України» (2003-2007), «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (2006-2010), «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (2008-2011), «Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського» (2011-2013), «Наукова організація інформаційної діяльності галузевого бібліотечного комплексу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського» (2012-2014), «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» (2014-2016), «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища» (2017-2019), «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (2017-2019), «Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях» (2017-2019).
На початку 2019 р. науковцями установи підготовлено запити та пройдено конкурсну процедуру щодо виконання трьох прикладних наукових досліджень у 2020-2022 рр. Ними стали такі теми: «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії» (науковий керівник – Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ), «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (науковий керівник – Селецький А. В., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ); «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти» (науковий керівник – Пономаренко Л. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків ДНПБ).
Результати наукової роботи ДНПБ упроваджено у практичну роботу провідних освітянських бібліотек України, а кінцевою науковою продукцією досліджень є численні монографії, посібники, науково-методичні розробки, бібліографічні, біобібліографічні та інформаційні видання, електронні реферативні й аналітичні матеріали на порталі ДНПБ та у електронній бібліотеці НАПН України, статті у зарубіжних і фахових наукових журналах. Оприлюднення результатів наукових здобутків здійснюється шляхом виголошення доповідей та виступів в рамках міжнародних та всеукраїнських масових заходів, розширенням міжнародної співпраці та зв’язків з громадськістю.

Бібліографічні посилання
1. Пріоритетні напрями наукових досліджень НАПН України на 2018–2022 рр. : схвалено заг. зборами НАПН України від 17 листоп. 2017 р. // НАПН України : [офіц. портал]. Текст. дані. Київ, 2019. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/ (дата звернення: 20.06.19).
2. Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016–2022 роки : схвалено заг. зборами НАПН України від 26 берез. 2016 р. // НАПН України : [офіц. портал]. Текст. дані. Київ, 2019. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/ (дата звернення: 20.06.19).

References
1. Priorytetni napriamy naukovykh doslidzhen NAPN Ukrainy na 2018–2022 rr. : skhvaleno zah. zboramy NAPN Ukrainy vid 17 lystop. 2017 r. // NAPN Ukrainy : [ofits. portal]. Tekst. dani. Kyiv, 2019. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/ (data zvernennia: 20.06.19).
2. Stratehiia rozvytku Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy na 2016–2022 roky : skhvaleno zah. zboramy NAPN Ukrainy vid 26 berez. 2016 r. // NAPN Ukrainy : [ofits. portal]. Tekst. dani. Kyiv, 2019. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/ (data zvernennia: 20.06.19).

UDK 026:37](477.411) SSPLU
Seletskyi Andrii
PhD in Historical Sciences, Senior Researcher,
Head of the department of Scientific abstract and analytical information in the education sphere
V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
V. O. SUKHOMLYNSKYI STATE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LIBRARY OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF LIBRARY AND INFORMATIONAL SUPPORT OF EDUCATION: 20 YEARS OF SCIENTIFIC ACTIVITY
The purpose, tasks, priorities and the main directions of modern scientific and information activities of the V. O. Sukhomlinsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine are covered. The main scientific achievements of the library are considered and the strategy of its further development for achieving qualitative changes is outlined.
Keywords: scientific and information support of education, scientific and pedagogical library, scientific research, education, pedagogy, psychology.