Використання запозичень у реферативних текстах РБД «Україніка наукова»: дискусійні аспекти

ЗаявникЕйсмонт Юлія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіВикористання запозичень у реферативних текстах РБД «Україніка наукова»: дискусійні аспекти
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 81’373,45+81’373.613]:[004.65:014.3]:070(477)
Ейсмонт Юлія Володимирівна
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
м. Київ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У РЕФЕРАТИВНИХ ТЕКСТАХ РБД «УКРАЇНІКА НАУКОВА»: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

Виявлено співвідношення найпоширеніших вітчизняних термінів і запозичень у текстах РБД «Україніка наукова». З’ясовано яким термінам, українським чи іншомовним, віддають перевагу науковці. Наведено окремі українські відповідники до іншомовних термінів із економіки, медицини, культури, науки й освіти. Досліджено динаміку частотності використання українських термінів і запозичень з різних галузей знання в РБД «Україніка наукова» за період 2015 – 2017 рр.
Ключові слова: запозичення, термін, частотність, реферативний текст, РБД «Україніка наукова».

Розвиток ринкових відносин, наявність культурних, суспільних, політичних зв’язків України з іншими державами в кінці XX – на початку XXI ст. сприяли інтенсивному процесу запозичень іншомовної лексики. З’ясування доцільності чи недоцільності використання запозичень, проблеми збагачення чи надуживання іншомовними словами в українській мові, питання адаптації лексичних запозичень є особливо актуальними на сучасному етапі. Надмірне використання запозичень в економічній, інформаційній, медичній, культурній сферах викликають занепокоєння і дискусії серед мовознавців і всіх небайдужих до розвитку рідної мови українців.
Наукові дослідження зазначених проблем проводили багато учених. Етапи і ступені адаптації іншомовних лексичних запозичень в українській мові вивчала Л. Архипенко [1]; структуру та семантику лексичних запозичень з англійської в українську мову новітнього періоду досліджувала Н. Попова [5]; проблеми освоєння іншомовних запозичень у наукових терміносистемах привернули увагу О. Лисенко [3]. Питання запозичення досліджували також А. Олійник [4]; П. Селігей [6]; І. Вакулик [2] та ін.
Мета дослідження – аналіз частоти використання в Реферативній базі даних «Україніка наукова» (далі – РБД «Україніка наукова»), що є вагомим електронним ресурсом Бібліотеки, поширених українських термінів і запозичень з різних галузей знання для з’ясування яким термінам, вітчизняним чи запозиченим, надають перевагу українські науковці.
Результати дослідження відображають Табл. 1, 2.
Табл. 1. Загальна кількість записів з різних галузей знання в РБД «Україніка наукова» за 2015 – 2017 рр., опрацьованих для визначення частоти використання запозичень і їх українських відповідників.
Галузь знання К-сть реферативних записів за 2015 р. К-сть реферативних записів за 2016 р. К-сть реферативних записів за 2017 р.
Економіка 6 421 4 742 3 672
Медицина 8 825 6 732 4 671
Культура, наука, освіта 2 777 1 711 900

Табл. 2. Динаміка частотності використання українських термінів і запозичень з різних галузей знання в РБД «Україніка наукова» за 2015 – 2017 рр.
№ Терміни Галузь знання У текстах документів за 2015 р. У текстах документів за 2016 р. У текстах документів за 2017 р.
1. запровадження
імплементація економіка 78
0 44
4 5
0
2. відшкодування
компенсація економіка 10
0 4
0 1
0
3. управління
менеджмент економіка 1 131
234 521
118 44
11
4. показник
маркер медицина 462
118 270
66 30
12
5. прихований
латентний медицина 6
4 2
8 1
0
6. виявляти
маніфестувати медицина 4
0 3
0 1
0
7. щеплення
вакцинація медицина 1
1 1
0 0
0
8. творчий
креативний культура, наука, освіта 145
17 72
7 1
0
9. мовний
лінгвальний культура, наука, освіта 22
0 13
0 0
0
10. покоління
генерація культура, наука, освіта 10
0 5
1 0
0
11. категорія
концепт культура, наука, освіта 0
102 1
55 0
0

Дослідження реферативних наукових текстів РБД «Україніка наукова» доводить незаперечний факт: вітчизняні науковці віддають перевагу питомим українським термінам, а не запозиченням. Співвідношення національного та іншомовного явно свідчить на користь першого. Надходження запозичень з різних галузей знання, зокрема економічної, інформаційної, медичної та ін., не становлять загрозу для української мови. Дискусії з приводу перенасичення вітчизняної термінології іноземними елементами дещо перебільшені, адже, як свідчать дані проведеного дослідження наукової продукції, більшість українських науковців не вживають запозичень у випадках, коли можна скористатися вдалим українським відповідником. Результати проведеного дослідження можуть слугувати основою для подальшого вивчення використання запозичень у наукових реферативних текстах; спонукатимуть науковців не зловживати іноземними термінами, якщо в мові є вдалі питомі відповідники; сприятимуть зразковому науковому викладу, в якому питома лексика переважає над запозиченою.

Бібліографічні посилання
1. Архипенко Л. Етапи і ступені адаптації іншомовних лексичних запозичень в українській мові (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця XX – початку XXI ст.): монографія. Харків : ХНЕУ, 2008. 168 с.
2. Вакулик І. Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов): автореф. дис. … канд.. філол. наук / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філогії. Київ, 2004. 20 с.
3. Лисенко О. Освоєння німецькомовних запозичень в українській науково-технічній термінології: дис. … канд. філол. наук. Харків: Харків держ. ун-т, 1999. 179 с.
4. Олійник А. Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології: автореф. дис. … канд.. філол. наук: 10.02.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2002. 20 с.
5. Попова Н. Структура та семантика лексичних запозичень з англійської в українську мову новітнього періоду: монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків: ХНАДУ, 2007. 220 с.
6. Селігей П. Чужого навчаємося, а свого не цураємося… Дивослово. 2008. № 7. С. 36 – 40.
7. Симонок В. Адаптація іншомовних елементів у системі української мови. Вест. Междунар. слав. ун-та: Серія: Філологія. Харків: МСУ, 2001. Т. IV. С. 29 – 31.

References
1. Arkhypenko, L. (2008). Etapy i stupeni adaptatsii inshomovnykh leksychnykh zapozychen v ukrainskii movi (na materiali anhlitsyzmiv u presi kintsia XX – pochatku XXI st.): monohrafia. Kharkiv: KHNEU, 168 s. [In Ukrainian].
2. Vakulyk, I. (2004). Zapozychennia z klasychnykh mov u naukovii terminolohii suchasnykh yevropeiskykh mov (na materiali yurydychnykh ta ekonomichnykh terminiv ukrainskoi, rosiiskoi, nimetskoi, frantsuzkoi, anhliiskoi mov): avtoref. dys. … kand.. filol. nauk. Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka, In-t filohii. Kyiv, 20 s. [In Ukrainian].
3. Lysenko, O. (1999). Osvoiennia nimetskomovnykh zapozychen v ukrainskii naukovo-tekhnichnii terminolohii: dys. … kand. filol. nauk. Kharkiv: Kharkiv derzh. un-t, 179 s. [In Ukrainian].
4. Oliinyk, A. (2002). Rol zapozychen-anhlitsyzmiv u rozvytku suchasnoi ukrainskoi mikroekonomichnoi terminolohii: avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv, 20 s. [In Ukrainian].
5. Popova, N. (2007). Struktura ta semantyka leksychnykh zapozychen z anhliiskoi v ukrainsku movu novitnoho periodu: monohrafia. Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv: KHNADU, 220 s. [In Ukrainian].
6. Selihei, P. Chuzhoho navchaiemosia, a svoho ne tsuraiemosia… Dyvoslovo. – 2008. – № 7. – S. 36 – 40. [In Ukrainian].
7. Symonok, V. (2001). Adaptatsiia inshomovnykh elementiv u systemi ukrainskoi movy. Vest. Mezhdunar. slav. un-ta: Seriia: Filolohiia. – Kharkiv: MSU, – T. IV. – S. 29 – 31. [In Ukrainian].

UDC 81’373,45+81’373.613]:[004.65:014.3]:070(477)
Eysmont Yuliya,
Junior Researcher
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
USAGE OF BORROWINGS IN ABSTRACT TEXTS OF BD «UKRAINIKA SCIENTIFIC»: ASPECTS FOR DISCUSSION
The correlation between most spread Ukrainian terms and borrowings in texts of DB «Ukrainika scientific». The preference of terms, Ukrainian or borrowed, by scientists has been studied. Separate Ukrainian matches for foreign borrowings in economy, medicine, culture, science and education are given. The dynamics of frequency of Ukrainian terms and borrowings in different sphere of knowledge in DB «Ukrainika scientific» in the period of 2015 - 2017 has been studied.
Keywords: borrowing, term, frequency, abstract text, DB «Ukrainika scientific».