ЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБІС НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

ЗаявникШадріна Нінель Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідКаталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів на сучасному етапі
Назва доповідіЛІНГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБІС НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Створення фонду комп’ютерних версій документів для формування електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів потребує вдосконаленого лінгвістичного забезпечення. Актуальність предметного ведення і пошуку інформації зумовлена тим, що користувачі віддають перевагу пошуку вербального типу перед класифікаційним. Саме мова предметних рубрик стала ефективним засобом індексування і пошуку інформації.
Розробка національних нормативних лінгвістичних засобів знаходиться в стадії проектування, тому медичні бібліотеки України користуються російським варіантом інформаційно-пошукової мови предметних рубрик MESH (Medical Subject Headings) Національної медичної бібліотеки США. Тезаурус MESH складається з двох частин: перша являє собою анотований алфавітний список, до якого входять предметні рубрики, упорядковані за алфавітом, друга частина становить ієрархічну структуру або «Дерево структур». Основними лексичними одиницями MESH є предметні рубрики або дескриптори і підрубрики або модифікатори. Перші позначають назви предметів, явищ, процесів тощо, другі - аспекти їх дослідження. Порядок слів в предметній рубриці визначається як прийнятими правилами формулювання рубрик, так і зручністю пошуку. Тому не завжди використовується природний порядок слів в рубриці. Якщо ряд термінів являє собою базисне поняття, то переважно, щоб при алфавітному упорядкуванні всі ці терміни виявились поряд. Наприклад, таке захворювання як туберкульоз представлене комплексом рубрик, що починаються з: ТУБЕРКУЛЕЗ; ТУБЕРКУЛЕЗ БРЮШИНЫ; ТУБЕРКУЛЕЗ ГЛАЗА; ТУБЕРКУЛЕЗ ГОРТАНИ.
До складу предметної рубрики входять окремі слова або словосполучення, як правило, використовується метод інверсії – іменник стоїть першим. Наприклад:
АМНЕЗИЯ РЕТРОГРАДНАЯ
БОЛЬНИЦ РЕООРГАНИЗАЦИЯ
ДИСТОНИЯ МЫШЕЧНАЯ ДЕФОРМИРУЮЩАЯ
Алфавітний список має два типи посилань. Прямі посилання: СМОТРИ, СМОТРИ ТАКЖЕ та зворотні посилання: Х,ХR.
Для відображення аспекту будь-якого об’єкту дослідження, що виражений предметною рубрикою використовуються більше 80 тематичних підрубрик (модифікаторів). При кожній підрубриці в дужках вказані допустимі категорії і підкатегорії, з рубриками із яких можна використовувати відповідну підрубрику, а також вказаний скорочений запис підрубрики, що використовується при індексації і пошуку в базі даних наукової медичної літератури. Використовуються також так звані «Контрольные метки» – це терміни, що є необхідними для відображення другорядних аспектів змісту документів, наприклад: вікові характеристики, назви тварин, яких використовують в експериментальних дослідах, типи публікацій тощо. Контрольні мітки розділені на дві групи: типи публікацій і обов’язкові дескриптори.
Основним принципом предметизації як одного з видів індексації є підбір адекватних рубрик і підрубрик стосовно змісту документа, в результаті чого створити пошуковий образ документа. Тезаурус MESH постійно розвивається. Державна центральна наукова медична бібліотека РФ проводить щорічну актуалізацію його російської версії, тобто вносить всі зміни і доповнення у відповідності до тезаурусу MESH Наукової медичної бібліотеки США. Але в тезаурусі не мають відображення назви вітчизняних курортів, лікарських препаратів, рослин та інше. Тому перед індексаторами стоїть завдання постійно надавати науково-методичну допомогу медичним бібліотекам мережі. З метою більш ефективного використання наявних фондів, вдосконалення обслуговування різних категорій користувачів, була створена і успішно працює Система корпоративної каталогізації. Це дало можливість розширити обсяг періодичних видань для аналітичного розпису і збільшити об’єм електронних інформаційних ресурсів.