Бібліотеки в процесі розбудови інформаційної інфраструктури електронного урядування

ЗаявникПальчук Валентина Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідІнформаційно-аналітична діяльність як чинник організації сучасного національного інформаційного простору
Назва доповідіБібліотеки в процесі розбудови інформаційної інфраструктури електронного урядування
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Осмислення нових завдань, що ставить перед бібліотекою, як сучасним інформаційним центром, сфера діяльності органів державної влади з огляду на впровадження нової політики управління державотворенням в Україні, формування нових механізмів відносин між суспільством і владними структурами в питаннях розвитку держави, сприятиме визначенню бібліотекою свого місця в інформаційно-аналітичному забезпечені цього процесу. На сьогодні перспективності набуває втілення в життєдіяльність українського суспільства державної політики електронного урядування, що передбачає формування таких прогресивних відносин влади, суспільства, громадянина та людини, бізнесу як партнерство, що підвищує ефективність діяльності всіх суб’єктів цього процесу. Значення впровадження політики електронного урядування як прогресивного механізму вдосконалення державного управління розкрито в Концепції електронного урядування в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р. Нова стратегія вдосконалення організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування на основі розвитку системи інформаційних комунікацій між владними структурами та українським суспільством зумовлює формування нового бачення стосовно вдосконалення бібліотечної роботи з інформаційно-аналітичного супроводу процесу оптимізації управлінської діяльності.
У зв’язку з цим усе відчутніше набуває свого вагомого значення у вдосконаленні бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій нових підходів за принципом від простого інформування громадськості чи владних структур до забезпечення багатосторонніх інформаційних зв’язків: від влади до громадян і від громадян до влади, між владними структурами, між громадянами. Особливість цих підходів з одного боку полягає в організації багатосторонніх інформаційних потоків, що забезпечують можливість швидкого взаємовпливу на основі взаємообміну ідеями щодо основних напрямів розвитку різних сфер українського суспільства, інформацією нормативно-правового характеру, про діяльність владних структур та ін. З іншого боку – перспективність впровадження нових підходів неможлива без використання потенціалу інформаційних технологій в частині оптимізації інформатизації процесів інформаційно-аналітичної підтримки вищезазначених багатосторонніх інформаційних зв’язків.
У формуванні бачення процесу вдосконалення інформаційно-аналітичної роботи бібліотек у сприянні оптимізації організації діяльності владних структур у новій якості важливого значення має підхід, визначений у роботах ряду сучасних дослідників щодо перспектив державного управління інформаційною сферою. При дослідженні характерних тенденцій щодо становлення комунікативних процесів у демократичних країнах визначається, що інформаційна парадигма, яка нині є основою державної інформаційної політики в Україні, має бути замінена на комунікативну як неминучий результат розвитку демократичних перетворень в Україні.
Відповідно до урядової Концепції розвитку електронного урядування в Україні створено і вдосконалюється єдиний веб-портал органів виконавчої влади, як центральна частина електронної інформаційної системи електронного урядування, призначена для інтеграції інформаційних ресурсів веб-сайтів (веб-сторінок) центральних та місцевих органів виконавчої влади, доступу до інформації та надання електронних державних послуг через мережу Інтернет. У цьому контексті, з урахуванням тенденцій оптимізації державного управління на основі інформаційно-комунікаційних технологій перспективним у розвитку інформаційно-аналітичного напряму бібліотечної діяльності з метою підтримки процесу вдосконалення організації доступу та орієнтації в масивах офіційної інформації веб-ресурсів владних структур виглядає формування інформаційно-інтелектуального базису як своєрідної платформи для навігації по державних інформаційних ресурсах глобальної мережі. Мова йде про створення та впровадження бібліотечної навігаційно-аналітичної системи, що має охоплювати інформацію (знання) про інтегровані інформаційні ресурси інформаційно-комунікаційної веб-мережі органів державної влади, створюваної у відповідності з урядовою Концепцією розвитку електронного урядування. Така система сприяла б орієнтації громадян відповідно до їхніх суспільних потреб у структурі відкритої державної інформації, у наявних електронних державних послугах, що надаються через мережу Інтернет, а також покращенню рівня комунікації влади з громадянами. У цьому питанні бібліотекам відводиться значна роль.
Під навігаційно-аналітичною системою пропонується розуміти сукупність електронних путівників, які містять проаналізовану, синтезовану інформацію (знання) про наявні веб-ресурси органів державної влади та місцевого самоврядування, що дозволяють швидко зорієнтуватися користувачам в мережі, встановити комунікацію з владними структурами, іншими громадянами, громадськими інститутами з метою з’ясування питань нормативно-правового характеру, обговорення розвитку різних сфер українського суспільства тощо.
Значна увага при розбудові бібліотечної навігаційно-аналітичної системи, яка відповідала б плану дій з впровадження в Україні Ініціатив «Партнерство «Відкритий Уряд», має приділятися наповненню зазначеної системи обробленою інформацією щодо адміністративних послуг, зокрема, інформацією про послуги і процедуру їх надання, у тому числі умови та відповідальних осіб, що сприятиме забезпеченню прозорості їх надання, мінімізації витрат часу та інших ресурсів одержувача послуг. Дане завдання також узгоджується зі Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р. Зокрема, у документі визначено основні засади розвитку електронного урядування відповідно до Законів України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», «Про Національну програму інформатизації» та Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250, серед яких передбачено створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг для забезпечення надання органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування адміністративних послуг громадянам і організаціям.
На сьогодні перспективні дослідження проводить Українська бібліотечна асоціація за проектом «Мережа пунктів доступу громадян до офіційної інформації в бібліотеках» за підтримки Програми сприяння парламенту України ІІ (далі – ПСП). Дане дослідження спрямоване насамперед на визначення шляхів подальшої розбудови мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації в бібліотеках України, поліпшення їх роботи та співпраці Української бібліотечної асоціації з ПСП. Мережа пунктів доступу громадян започаткована Українською бібліотечною асоціацією у червні 2009 року в рамках гранту Програми сприяння Парламенту України ІІ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Пункти доступу громадян – це інформаційні центри, відкриті у бібліотеках України, де громадяни мають можливість отримати інформацію органів державної влади та дізнатись, яким чином можна долучитись та впливати на законодавчий процес.
Аналіз науково-практичних розробок бібліотечних закладів свідчить про те, що вони мають усі можливості ставати активними учасниками розбудови інформаційної інфраструктури електронного урядування, долучатися до процесу розробки та впровадження форм інформаційно-комунікативної взаємодії органів державної влади і суспільства, громадських інституцій, бізнесу.