Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні розвитку правової культури

ЗаявникНатаров Олег Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідІнформаційно-аналітична діяльність як чинник організації сучасного національного інформаційного простору
Назва доповідіРоль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні розвитку правової культури
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Становлення України як демократичної, правової держави,
формування засад громадянського суспільства зумовлюють
необхідність підвищення рівня правової культури населення.
Правова культура – це система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу й відображають у правовій формі стан свободи особи, інші найважливіші соціальні цінності. Складовими правової культури як соціального явища є рівень засвоєння членами суспільства правових цінностей (правових норм і приписів, навичок правомірної поведінки, поваги до права тощо), ступінь оволодіння ними і практичного їх застосування у життя.
В умовах інформатизації та активного впливу на його еволюцію процесів глобалізації зростає значення бібліотечних установ як важливих соціальних інструментів розвитку правової держави та демократичного суспільства. Роль бібліотечних установ набуває істотного значення з огляду на їх традиційно значний вплив у справі масового інформування населення, їх здатність забезпечити доступ до сучасних інформаційних ресурсів практично всіх верств населення; збереження серйозної організаційної структури та матеріальної бази; залучення інформаційно-аналітичних центрів бібліотек до надання допомоги різним соціальним та державним інститутам у високопродуктивному використанні інформації.
Крім того, важливими конкурентними перевагами бібліотек є: системність, фундаментальність та науковість, що визначає авторитетність бібліотечних установ, які гарантують користувачу якість свого інформаційного продукту. Інша важлива риса, якою характеризується діяльність бібліотечних установ, це їх незалежність, у силу чого сучасна бібліотека може претендувати на експертний статус. Бібліотеки поступово стають системоутворювальним компонентом соціально-культурної інфраструктури, формуючи навколо себе особливе культурне й інформаційно-комунікативне середовище, і, таким чином, перетворюючись із книгозбірень на центри формування громадської думки, сприяючи, зокрема, зміцненню національної самосвідомості суспільства.
Бібліотечні установи відіграють важливу роль у формуванні правової культури. Діяльність бібліотек України різного відомчого підпорядкування спрямована, зокрема, на підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику; створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки; широке інформування населення про правову політику держави та законодавство; забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації; вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері. У бібліотеках відбувається формування тематичних електронних баз даних, що демонструє про перехід на якісно новий рівень створення документальних масивів електронних бібліотек, успішно реалізується підготовка програм щодо розширення фондів правової інформації, зокрема в електронному вигляді через оцифрування історичних джерел української національної правової думки, різноманітних колекцій літератури з правових наук та періодики зазначеного напряму та надання подальшого доступу до них.
Ефективну діяльність у сфері правового інформування здійснюють структурні підрозділи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національна юридична бібліотека, Фонд Президентів України), Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-навчальна бібліотека Київського університету права НАН України тощо. Прикладом ефективної діяльності бібліотек у контексті формування індивідуальної і суспільної правової свідомості та правової культури можна назвати проект зі створення пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади в бібліотеках. Через мережу поширюється не лише інформація органів державної влади, а й видання інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек, що є одним з напрямів створення бібліотекою інформаційного середовища правового спрямування, представленого системною сукупністю інформаційно-аналітичних засобів вироблення інформаційних ресурсів та організаційно-методичного забезпечення, орієнтованою на задоволення потреб користувачів в інформаційних послугах і ресурсах правового характеру.
Таким чином, діяльність бібліотек сприяє підвищенню загального рівня правової культури та вдосконаленню системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. Незважаючи на існуючі проблеми, в Україні є бібліотеки, які відповідають сучасним світовим вимогам щодо виконання своїх основних функцій, і в них створені всі умови для достойного інформаційно-бібліотечного забезпечення зацікавлених у такому продукті (учнівської та студентської молоді, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, викладачів і науковців, громадських об’єднань тощо).