Відповідність вимогам телекомунікаційного обслуговування моделей цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному середовищі

ЗаявникГах Ігорь Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідІнформаційно-аналітична діяльність як чинник організації сучасного національного інформаційного простору
Назва доповідіВідповідність вимогам телекомунікаційного обслуговування моделей цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному середовищі
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розвиток міжбібліотечного інформаційного простору в нинішніх умовах неможливий без сучасних засобів зв’язку. Впровадження сучасних автоматизованих виробництв та комп’ютерної техніки в бібліотечну діяльність вимагають організації високошвидкісних каналів передачі даних між вилученими одна від одної бібліотеками чи їх підрозділами, розташованими в різних районах міста, різних містах регіону, чи різних регіонах України. Створення додаткових каналів зв’язку і вузлів комутації викликає витрати, порівнянні з витратами на будівництво високошвидкісного цифрового каналу зв’язку. Технології інтеграції, що з’явилися за останні десять років, цих двох основних видів послуг, дозволяють вирішити задачу на базі єдиного уніфікованого устаткування і вже діючих каналів зв’язку. Ефективність використання ресурсів мережі при цьому багаторазово зростає. За оцінками західних фахівців і аналітиків вже в 2016-2017 р.р. не менш 70% усіх міжбібліотечних та внутрішньо-бібліотечних послуг будуть здійснюватися мережами з інтеграцією послуг на основі FrameRelay, ATM, IP-комутації. Тому розвиток даних систем зв’язку в Україні неминуче піде по шляху інтеграції послуг на основі цифрової комутації, що відповідає напряму розвитку інформатизації бібліотек країни.
Незважаючи на перспективність таких рішень, на сьогоднішній момент не створено адекватних засобів проектування й аналізу бібліотечних мереж інтегрального обслуговування. Це пов’язано, насамперед, з тим, що подібні об’єкти з’явилися порівняно недавно і за короткий термін проробили шлях від окремих експериментальних установок до систем загальнонаціонального масштабу. Наявні напрацювання в сфері проектування традиційних мереж передачі даних, з одного боку, і телекомунікаційного зв’язку, з іншого боку, оперують не завжди сумісними і чіткими, а іноді навіть суперечливими поняттями та критеріями. Тому створення відповідних методик проектування й аналізу цифрових мереж інтегрального обслуговування (ЦМІО) в бібліотечному середовищі, а також єдиного системного підходу до оцінки процесів передачі різних класів інформації і видів телекомунікаційних сервісів (обслуговування) є актуальною задачею.
Під цифровими мережами інтегрального обслуговування розуміють сукупність архітектурно-технологічних методів і апаратно-програмних засобів, що дозволяють на основі єдиного цифрового представлення інформації здійснити різні види інформаційного обслуговування абонентів з урахуванням вимог по своєчасності і якості доставки інформації
До переваг цифрових мереж інтегрального обслуговування (далі ЦМІО) варто віднести: більш високу економічну ефективність у порівнянні з будь-якою іншою мережею, забезпечення широкого спектру видів обслуговування при використанні тільки однієї лінії, сумісність ЦМІО з існуючими та споруджуваними мережами зв’язку, застосування тільки цифрових методів передачі інформації, високу надійність, обумовлену використанням висококласного уніфікованого устаткування, систем моніторингу і керування.
Висока економічна ефективність такого рішення складається також і в тім, що сумарна вартість оренди декількох каналів зв’язку невисокої пропускної здатності, як правило, значно більше вартості оренди одного каналу зв’язку з такою же сумарною пропускною здатністю. При цьому витрати на додаткове спеціалізоване устаткування ЦМІО окупаються не більш, ніж за 1-2 року експлуатації.
В ЦМІО надаються ті з видів обслуговування, що є традиційними для мереж на основі комутації каналів (передача мови, відео), але не для мереж передачі даних на основі комутації пакетів. Очевидно, що різні технічні показники мають різне значення для класу ЦМІО і загального класу мереж передачі даних.
Розглянемо значимість вимог, пропонованих кожним видом телекомунікаційного обслуговування до технічних показників ЦМІО:
- «середній час доставки інформації» є критичним показником якості з'єднання для передачі мови, відео й оперативна даних, де затримка на час, більший припустимого, означає безповоротну втрату такої інформації;
- «пропускна здатність з'єднання» є критичним показником якості з'єднання для передачі мови і відео, тому що для таких видів телекомунікаційного обслуговування існують технічні межі мінімального обсягу даних, переданих в одиницю часу і необхідних для адекватного відновлення інформації в крапці прийому в реальному масштабі часу. Достатня пропускна здатність з'єднання потрібно також при передачі великих масивів інформації за кінцевий час;
- «вірогідність помилки передачі інформації» є істотним показником при передачі точних видів інформації: бінарної оперативної інформації, бінарних файлів даних. Помилка одного біта інформації може привести до неможливості використання цілого масиву даних;
- «коефіцієнт готовності послуги» є важливим для оперативних видів обслуговування, призначених для передачі інформації в реальному масштабі часу. Оперативні дані не можуть бути відкладені для передачі в пізніше час, тому що утратять свою актуальність;
- «гарантована якість послуги» - частка гарантованої пропускної здатності або частка інформації, що доставляється за припустимий час, має велике значення при передачі мови і відео. Крім виконання вимог по забезпеченню середнього часу доставки одиниці інформації і пропускної здатності з'єднання для даних видів обслуговування важливий середній обсяг інформації, що не утрачає своєї актуальності до моменту доставки в пункт призначення;
- показники «собівартість послуги» і «рівень охоплення території обслуговуванням» є важливими, в основному, для оперативних видів інформації, тому що дані види телекомунікаційного обслуговування розраховані на масового споживача;
- «рівень захищеності переданої інформації» має важливе значення для видів обслуговування, що передають конфіденційну інформацію: різні бінарні дані, голосова інформація;
- «сумісність з різними видами устаткування й обслуговування» є істотним показником для обслуговування, сумісних з видами традиційного зв'язку: телефонного зв'язку, передачі файлів.
Робимо висновки що подальший розвиток бібліотечного простору потребує використання цифрових мереж інтегрального обслуговування, які дозволяють підвищити економічні показники за рахунок зменшення кількості ліній передачі інформації;
наявність широкого спектру інтегрованих протоколів дозволяє оптимі-зувати передачу гетерогенної мультимедійної інформації (текст, звук, відео тощо);
показники для телекомунікаційних мереж необхідно розглядати в динаміці, тому що дана сфера діяльності характеризується стійким збільшенням і розширенням кількості та спектру послуг, змінами собівартості і якості обслуговування.