Наукове опрацювання документів музичного фонду як складова формування інформаційного ресурсу НБУВ

ЗаявникОрєшина Наталія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідФормування національного інформаційного простору: інтеграція та кооперація зусиль бібліотек України та інформаційних інституцій
Назва доповідіНаукове опрацювання документів музичного фонду як складова формування інформаційного ресурсу НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) має потужний потенціал, можливості та ресурси для повноцінного поповнення національного інформаційного простору. Як приклад вагомого внеску можна розглянути досвід Відділу музичного фонду (ВМФ) НБУВ, який володіє найбільшим і найбагатшим в Україні за змістом, обсягом і науковим значенням зібранням нот та інших документів з питань музикознавства, музичної бібліографії тощо.
Комплектування фондів ВМФ здійснюється централізовано, переважно нотними виданнями, в меншому обсязі книгами та іншими видами документів. Розстановка фонду ВМФ здебільшого відповідає ББК. Нотні видання НБУВ можуть також зберігатися у фондах інших підрозділів бібліотеки, якщо вони є складовою частиною окремих колекцій.
Формування повного та багатоаспектного бібліографічного запису нотних видань та їх систематизацію виконують спеціалісти ВМФ. Наукове опрацювання документів у ВМФ має певні особливості, зумовлені специфікою змісту та оформлення нотних видань, наявністю відомостей різними мовами на обкладинці, необхідністю датування тощо. Обов’язково відзначається, для якого засобу виконання призначено видання (фортепіано, фортепіано з голосом тощо). Відзначаються, за наявності, екслібрис, автограф, присвяти, відомості про особливості виконання (тональність, діапазон голосу та інше). Систематизація надходжень здійснюється за ББК для наукових бібліотек. Слід зауважити, що всі співробітники ВМФ мають музичну освіту, а ті, що безпосередньо створюють бібліографічний запис та систематизують за ББК нотні видання, володіють ще й специфічними, набутими протягом багатьох років копіткої праці знаннями, і є провідними спеціалістами з даної проблематики в Україні.
Щодо систематизації нотних видань, слід зазначити, що максимально враховуються різні аспекти даного виду документів. Так, літургічні твори бувають канонічними, паралітургічними та неканонічними (концертними). Фольклорні видання також поділяють на польові (записані з голосу), наукові (їх досліджують та зіставляють), розрізняють авторські переклади та народні. Всі ці відмінності знаходять своє відображення в класифікаційних індексах.
Результатом роботи ВМФ є публікація наукових каталогів з окремих питань музикознавчої сфери, ведення карткових і електронних каталогів, організація тематичних виставок та концертів, заходів науково-методичного спрямування з питань бібліографічного опрацювання нотних видань в автоматизованому режимі, вивчення досвіду найвідоміших музичних бібліотек, установ тощо.
Діяльність ВМФ з організації та опрацювання музичного фонду спрямована на створення складників майбутньої національної бібліографії нотних видань. Разом з іншими підрозділами НБУВ ВМФ наповнює національне інформаційне поле якісним, часто ексклюзивним матеріалом, сприяє інтеграції вітчизняної музикознавчої науки в європейський та світовий науково-інформаційний простір.
Яскравим прикладом такої інтеграції є участь ВМФ у створенні Міжнародного каталогу музичних джерел (фр. Répertoire International des Sources Musicales; скорочено RISM) – серії бібліографічних і нотографічних довідників, що створюються під егідою Міжнародного музикознавчого товариства (IMS) та Міжнародної асоціації музичних бібліотек (IAML), яка є підрозділом ІФЛА. RISM – найбільший та єдиний глобальний проект каталогізації письмових (з 1600 р.) музичних джерел: рукописних і друкованих нот, музично-теоретичних трактатів і лібрето, що зберігаються у бібліотеках, архівах, приватних колекціях тощо. У RISM зазначено, що саме існує та де зберігається. В професійному середовищі RISM отримав визнання як надійний джерелознавчий довідник. В проекті приймають участь національні робочі групи з 36 країн світу. Співробітники ВМФ НБУВ також беруть участь в даному проекті і вже внесли до каталогу близько 100 записів.
Таким чином, В‎МФ, який здійснює комплекс робіт з наукового опрацювання документів і організує фонд нотних видань та інших музикознавчих документів, каталогізує, систематизує його, забезпечує його збереженість, удосконалює каталоги, наповнює бази даних, робить свій вагомий внесок у створення єдиного потужного інформаційного ресурсу НБУВ, що сприяє становленню Бібліотеки як науково-інформаційного центру, діяльність якого спрямована на задоволення інформаційних потреб суспільства і створення відповідних умов для формування єдиного науково-інформаційного простору України.