БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ПРОСУВАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ПАМ’ЯТНИХ ТА ЗНАМЕННИХ ДАТ І ПОДІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «МІСЯЦЬ ЖІНОЧОЇ ІСТОРІЇ»)

ЗаявникБулахова Галина Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій
Назва доповідіБІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ПРОСУВАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ПАМ’ЯТНИХ ТА ЗНАМЕННИХ ДАТ І ПОДІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «МІСЯЦЬ ЖІНОЧОЇ ІСТОРІЇ»)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.5:305

Булахова Галина Іванівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4223-1646,
молодша наукова співробітниця,
відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів,
Національна юридична бібліотека,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
e-mail: galabulahova@ukr.net

БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ПРОСУВАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ПАМ’ЯТНИХ ТА ЗНАМЕННИХ ДАТ І ПОДІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ «МІСЯЦЬ ЖІНОЧОЇ ІСТОРІЇ»)

У публікації розглянуто проект «Місяць жіночої історії», який формує культурно-просвітницьку та освітню діяльність Бібліотека Конгресу США, яка спрямована на поширення знань про жіночу історію. Проект інформує про боротьбу жінок за гендерну рівність, захист прав і можливостей жінок, відзначення досягнень жінок у різних галузях, роботу із актуальними проблемами сьогодення. Також Юридична бібліотека Конгресу формує путівники щодо пам’ятних заходів, включаючи вичерпний перелік публічних законів, президентських прокламацій і резолюцій Конгресу, пов’язаних з «Місяцем жіночої історії».
У пропонованому дослідженні розглянуто соціальні мережі як інструмент просування та популяризації інформації і ідей в рамках проекту.
Ключові слова: Бібліотека Конгресу США, проект, Instagram, Facebook, дослідження, гендерна рівність.

У реалізації пізнавальної, культурно-виховної, ціннісно-світоглядної функцій бібліотек помітну роль відіграє робота із пам’ятними та знаменними датами. Загалом цей аспект діяльності бібліотек є надзвичайно поширеним і не новим. Втім, залучення в останні десятиліття до бібліотечного інформування інструментів соціальних медіа, актуалізувало дослідження роботи бібліотек із календарним інформуванням та комемораційними практиками на сучасному етапі.

Метою цього дослідження є розгляд зазначеної наукової проблеми на прикладі проекту «Місяць жіночої історії», що реалізується бібліотеками та іншими культурними інституціями США вже понад 50 років. Як випливає із назви, проект «Місяць жіночої історії» передбачає інформування про боротьбу жінок за гендерну рівність, захист прав і можливостей жінок; відзначення досягнень жінок у різних галузях; роботу із актуальними проблемами сьогодення.
Проект було обрано об’єктом дослідження з огляду на його масштабність, системність та поширеність. Започатковано його було ще наприкінці 1970-х рр., спочатку в окремих штатах як тиждень інформування про місце жінок у історії та їх боротьбу за свої права
у березні, з огляду на відзначення Міжнародного дня боротьби за права жінок. Вже за десять років після перших локальних ініціатив, у 1987 р. році Конгрес затвердив рішення про відзначення у березні Національного місяця жіночої історії, а починаючи з 1995 р., президенти США видають серію щорічних прокламацій, визначаючи цю дату. Відтоді «Жіноча історія» є частиною освітніх та культурних програм на різних рівнях, і особливий інтерес представляє, на нашу думку, його реалізація зусиллями команди Бібліотеки Конгресу США.
З метою просування ідей, що лягли в основу проєкту, Бібліотека Конгресу проводить публічні лекції, виставки, постійно готує та оновлює, розширює тематичні підрозділи проєкту: жіночі аспекти руху за громадянські права; жіноча складова ветеранського руху; латиноамериканки і їх внесок у історичний поступ; жінки у науці та техніці; боротьба за виборчі права, зокрема, музика і спів у боротьбі за виборчі права жінок; реформа одягу в контексті жіночої історії; жінки у спорті, документування Першої світової жінками-фотографами тощо. Бібліотечний портал Місяця жіночої історії об’єднує як колекції Бібліотеки, так і ресурси з низки різних культурних установ США. Юридична бібліотека Конгресу формує путівники щодо пам’ятних заходів, включаючи вичерпний перелік публічних законів, президентських прокламацій і резолюцій Конгресу, пов’язаних з Місяцем жіночої історії.

У пропонованому дослідженні розглянуто також соціальні мережі як інструмент популяризації інформації і ідей в рамках проекту. Бібліотека Конгресу США реалізовувала його в соціальних мережах Instagram, Facebook, де зосереджує головним чином на особистостях видатних жінок, таких, наприклад, як Френсіс Клейтон, що була учасницею Громадянської війни під чоловічим іменем, брала участь у понад 15 боях, тричі була пораненою та один раз потрапила до полону чи ікона руху чорношкірих за громадянські права Роза Паркс.

Через Facebook просувається інформація про зібрання колекції видатних жінок, що об’єднує інформацію про суфражисток, ветеранок, активісток боротьби за громадянські права, письменниць, музиканток та ін. Також користувачів інформують про колекцію плакатів, присвячених жінкам та дівчатам. Бібліотека водночас залучає користувачів до написання історії про видатних жінок, яких вони знали чи знають.

Таким чином можна говорити про систему бібліотечної роботи, що включає формування колекцій джерел, культурно-просвітницьку та освітню діяльність, спрямовану на поширення знань про жіночу історію, а також використання інструментів соціальних мереж для просування та популяризації цих напрацювань на широкий користувацький загал.

UDC 025.5:305

Galyna Bulakhova,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4223-1646,
Junior Researcher,
Department of Synthesis of Socio-Cultural Network Resources,
National Law Library,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: galabulahova@ukr.net

LIBRARY ACTIVITIES OF PROMOTION THE HISTORY MEMORABLE AND SIGNIFICANT EVENTS AND DATES (ON EXAMPLE OF THE “WOMEN'S HISTORY MONTH” PROJECT)

The publication examines the project «Women's History Month», which forms the cultural, educational and educational activities of the Library of Congress, which is aimed at spreading knowledge about women's history. The project informs about women's struggle for gender equality, protection of women's rights and opportunities, recognition of women's achievements in various fields, work with current problems. The Law Library of Congress also produces commemorative guides, including a comprehensive list of public laws, presidential proclamations, and congressional resolutions related to Women's History Month. In the proposed study, social networks are considered as a tool for promotion and popularization of information and ideas within the framework of the project.
Keywords: US Library of Congress, project, Instagram, Facebook, research, gender equality.