ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: РОЛЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК

ЗаявникНатаров Олег Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій
Назва доповідіПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: РОЛЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027 (001.9)

Натаров Олег Олександрович,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
молодший науковий співробітник,
відділ оперативної інформації,
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: big-olegnat@bigmir.net

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ В УМОВАХ ВІЙНИ: РОЛЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК

Висвітлено роль наукових бібліотек у популяризації науки в умовах війни. На прикладі діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського показано зростаючу роль інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у поширенні наукових знань.
Ключові слова: популяризація науки, наукові бібліотеки, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

В умовах повномасштабної російсько-української війни особливого значення та актуальності набуває розвиток наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. «Без потужної передової науки надзвичайно важко повноцінно захищати державу від зазіхань агресора, забезпечувати її сталий розвиток та гідне майбутнє» – зазначив Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України В. Зеленський, вітаючи науковців з нагоди Дня науки у травні 2023 р. (URL: http://surl.li/izrrn).
Водночас науковці наголошують на тому, що в сучасному світі не менш важливим завданням для вчених, ніж, власне, виконання самих наукових досліджень, є популяризація науки (Сененко А. Популяризація досягнень науковців Академії у медіа-просторі. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2018_5_17). Під цим поняттям розуміють «процес розповсюдження наукових знань у сучасній і доступній формі для широкого кола людей, що мають певний рівень підготовленості для отримання інформації» (Вікіпедія. URL: http://surl.li/izrse); «переклад наукових знань, щоб їх могли зрозуміти і використати неспеціалісти» (Оксфордська енциклопедія історії американської науки, медицини та технологій. URL: http://surl.li/izrsm); спробу «скоротити відстань між науковими фахівцями і громадськістю» (Владленова І. Досвід Польщі з популяризації науки: Науковий центр Коперника у Варшаві. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiakc_2017_29_16).
Слід зазначити, що впродовж останніх років у вітчизняному науковому співтоваристві зросло розуміння важливості популяризації науки й донесення її досягнень до суспільства у зрозумілому та актуальному форматі. Зокрема, відповідні питання перебувають у центрі уваги головного вітчизняного і визнаного міжнародного наукового центру – Національної академії наук України (НАН України). Так, для налагодження ефективної взаємодії науковців із громадськістю та засобами масової інформації (ЗМІ) наприкінці 2020 р. було створено Комісію НАН України з питань комунікацій із суспільством і популяризації наукової діяльності, а на початку 2022 р. було засновано премію НАН України «За популяризацію науки». Принагідно варто зауважити, що уперше згадану премію було вручено вже в умовах війни – урочиста церемонія нагородження відбулася під час сесії Загальних зборів НАН України у квітні 2023 р.
Необхідно наголосити, що на інформаційному етапі розвитку суспільства особливе місце у процесі розповсюдження наукових знань посідають сучасні бібліотечні установи, передусім наукові бібліотеки. Зокрема, українські дослідники – автори монографії «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань» зазначають: «По суті, саме наукова бібліотека визнається прогресивним співтовариством як центр соціальної комунікації, інформаційно-ресурсний потенціал якого спроможний комплексно забезпечити потреби суспільства у доступі до знань та інформації для розвитку науки, освіти, культури… У контексті розвитку суспільна знань місія наукової бібліотеки у напрямі обслуговування має спрямовуватися на задоволення інформаційно-знаннєвих потреб користувачів та популяризації знання» (Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / О. М. Василенко та ін. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002187).
Так, «інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності, популяризація здобутків вітчизняної науки» є одним із основних статутних завдань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) (Статут НБУВ. URL: http://surl.li/ivdvf). Володіючи фондами універсальної наукової та суспільно значущої літератури з різних галузей розвитку науки, які постійно поповнюються, НБУВ, для якої наукова діяльність є основною, створює цифрові колекції сучасної наукової періодики України та наукових видань, універсальні за змістом електронні ресурси та власні інформаційні продукти, пов’язані з розвитком інфраструктури науки, духовно-ціннісними орієнтирами українського суспільства, створенням позитивного образу України в глобальних цифрових комунікаціях.
Варто також відзначити зростаючу роль аналітичних підрозділів НБУВ у поширенні наукових знань – Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ), Національної юридичної бібліотеки (НЮБ) та Фонду Президентів України (ФПУ).
Наприклад, в умовах війни працівники СІАЗ на виконання постанови президії НАН України «Про заходи щодо поліпшення сприйняття науки суспільством» здійснювали моніторинг ЗМІ з проблем розвитку наукової сфери в Україні та систематичну публікацію інформаційно-аналітичних матеріалів у збірнику «Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс». Серед інших питань велика увага у бюлетені приділяється висвітленню проблем популяризації науки в українському суспільстві та зарубіжному досвіду пропаганді наукових знань серед громадськості; питанням наукової комунікації, нових можливостей поширення й обміну науковою інформацією. Загалом видання матеріалів випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс» можна розглядати як приклад діяльності, спрямованої на утвердження в суспільстві позитивного іміджу НАН України і авторитету науки, пропаганду досягнень українських вчених в різних галузях, протидію поширенню псевдонаукових ідей тощо.
Отже, можна дійти висновку, що посідаючи провідне місце у процесі забезпечення доступу до наукових знань, будучи важливими центрами наукової комунікації, наукові бібліотеки сьогодні відіграють важливу роль у популяризації науки.

UDC 027 (001.9)
Оleg Natarov,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
Junior Researcher,
Operational Information Department,
Service of information and analytical support,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: big-olegnat@bigmir.net

POPULARIZATION OF SCIENCE IN THE CONDITIONS OF WAR: THE ROLE OF SCIENTIFIC LIBRARIES
The report considers the role of scientific libraries in popularizing scientific knowledge in the conditions of war. The author shows the growing role of information and analytical units of libraries in the dissemination of scientific knowledge on the example of the activities of the Information and Analytical Support Service of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.
Keywords: popularization of science, scientific libraries, V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine