КНИГООБМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА БІБЛІОТЕКАМИ АВСТРІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

ЗаявникЛеонова Олена Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіКНИГООБМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА БІБЛІОТЕКАМИ АВСТРІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.021(477-25):021.85:005.56

Леонова Олена Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7541-0528,
молодша наукова співробітниця,
відділ іноземного комплектування,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: lenaservis@ukr.net

КНИГООБМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА
БІБЛІОТЕКАМИ АВСТРІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

Розглянуто й проаналізовано стан міжнародного книгообміну у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського з 2019 по 2022 pp. На прикладі партнерства з науковими установами Австрії доведено, що книгообмін є надійним і ефективним джерелом комплектування іноземними виданнями у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського і мережі бібліотек НАН України. Представлено пропозиції щодо збереження кола наявних партнерів.
Ключові слова: бібліотека, книгообмін, джерело комплектування, партнери, наукові установи, ресурси, моніторинг, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

У межах виконання наукової теми Інституту бібліотекознавства «Теоретичні та прикладні аспекти організації діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в сучасних умовах», розділу «Функціонування бібліотечно-інформаційного комплексу як відкритої системи в умовах несприятливих зовнішніх чинників» було проведено відповідне ретроспективне науково-аналітичне дослідження за період 2019–2022 рр.
Особливістю книгообміну з профільними установами Австрії є активний обмін з бібліотеками наукових товариств і федеральних відомств. Вони мають великий науковий потенціал і значні матеріальні ресурси.
Станом на 1.01.2023 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) має у цій країні низку партнерів, до яких належать: національна бібліотека, бібліотека федерального відомства, чотири товариства з різних галузей знань, музей. За останні чотири роки (2019–2022) від австрійських партнерів одержано 39 видань, що становить приблизно 6 % від загальної кількості одержаних за цим джерелом комплектування видань.
Розподіл отриманих і відправлених упродовж 2019–2022 рр. видань демонструє таблиця:
Роки Отримані видання Надіслані видання
2019 15
2020 2 19
2021 10 23
2022 12 38

Національна бібліотека Австрії, використовуючи новітні технології, проводить велику науково-дослідну роботу в галузі бібліотекознавства, зокрема щодо розкриття власних фондів, бере участь у підготовці Австрійського банку даних газет і журналів, очолює довідкову корпораційну (корпоративну?) службу з надходження зарубіжної літератури до австрійських бібліотек тощо. Бібліотека видає журнал «Jaresbericht», присвячений питанням книгознавства й бібліотекознавства, який НБУВ отримує шляхом книгообміну.
Військовий напад на Україну викликав хвилю обурення в усьому світі, яка охопила й багато установ Австрії. Зокрема, Національна бібліотека Австрії провела читання, присвячені творчості української поетеси Ліни Костенко, дискусію «Війна й література. Погляди на Україну», проведену в Літературному музеї, виставку «Мий голос щось значить», у читальної залі було розміщено на полицях у вільному доступі збірку творів українською мовою, а також висловила слова підтримки працівникам НБУВ у перші дні війни.
Основну групу закладів, з якими НБУВ підтримує партнерські відносини, становлять бібліотеки наукових товариств, зокрема бібліотеки Антропологічного товариства у Відні, Австрійського зоолого-ботанічного товариства, Австрійського товариства первіснообщинної та стародавньої історії, Австрійського математичного товариства Технічного університету у Відні. Другу в кількісному складі групу становлять бібліотеки федеральних відомств, які проводять самостійно книгообмін. Третя група – це бібліотеки музеїв.
Наукові видання, отримані НБУВ у межах обміну з науковими товариствами, – це фундаментальні праці природознавчо-технічного й історичного профілю. Наукові товариства надсилають НБУВ власні видання, зокрема Антропологічне товариство у Відні – «Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», одержуючи від НБУВ журнал «Археологія». Австрійське зоолого-ботанічне товариство надсилає журнали «Abhandlungen der Zoologischßbotanisches Gesellschaft in Österreich», «Acta Zoobot Austria», «Koleopterologische Rundschau», а отримує «Український ботанічний журнал», «Вестник зоологии». Австрійське товариство первіснообщинної та стародавньої історії надсилає «Archäologie Österreich», «Forschungsberichte zur Ur-und Frühgesschichte», натомість отримує журнал «Археологія». Австрійське математичне товариство Технічного університету у Відні надсилає «Internationale mathematische Nachrichten», від НБУВ отримує «Український математичний журнал». Бібліотека Федерального геологічного відомства надсилає НБУВ «Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt», «Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt», отримує «Геологічний журнал». Музей природничої історії у Відні надсилає НБУВ «Annalen des Naturhistorischen Museum», «Beiträge zur Entomofaunistik», отримує «Zoodiversity», «Український ботанічний журнал», «Мінералогічний журнал».
Усі наші австрійські партнери мають свої особливості й різні можливості для здійснення книгообміну й тільки в сукупності можуть гарантувати надання необхідних НБУВ видань. Упродовж 2019–2022 рр. бібліотекою було одержано чотири назви документів із суспільних наук, дев’ять назв становлять періодичні видання з природничих наук. НБУВ надсилає до Австрії дев’ять назв журналів. Найбільшим попитом у наших австрійських колег користуються журнали з: природничих наук – 10 примирників (2020), 27 примирників (2021), 38 примирників (2022); з суспільних наук – 5 примирників (2020), 15 примирників (2021).
Намагаючись розширити книгообмін з Австрією, НБУВ щорічно надсилає нові пропозиції щодо встановлення книгообміну з науковим установам Австрії. Характерною рисою австрійських партнерів є те, що для обміну ці установи пропонують переважно видання своїх установ. Останніми роками у світі відбулися кардинальні зміни щодо підходів у організації та здійсненні міжнародного книгообміну. Реорганізація та укрупнення споріднених за профілем діяльності наукових установ під егідою потужних дослідних центрів призвела до закриття певної кількості журналів і появи нових видань, фінансова криза змусила багатьох партнерів відмовитися від книгообміну з НБУВ. Але міжнародний книгообмін, незважаючи на загальну тенденцію до скорочення, залишається важливим джерелом комплектування фондів іноземними виданнями, тобто критерієм оцінювання значення книгообміну повинна стати не кількість, а інформаційна цінність отриманих документів; розроблення стратегії обміну електронною інформацією; розширення професійних контактів НБУВ із зарубіжними науковими установами й інформаційними центрами з метою виявлення та реалізації нових форм і методів роботи в галузі міжнародного книгообміну.

UDK 027.021(477-25):021.85:005.56
Olena Leonova,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7541-0528,
Junior Research Associate,
Department of Foreign Procurement,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: lenaservis@ukr.net

IN BOOK EXCHANGE OF NBUV WITH SCIENTIFIC INSTITUTIONS AND LIBRARIES OF AUSTRIA THE CONDITIONS OF MODERN

The state of the international book exchange of the V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine with libraries and scientific institutions of the Austria from 2019 to 2021 pp. was considered and analyzed. It has been proven that today it is more effective to exchange books with electronic editions.
Keywords: book exchange, partners, scientific publications, National Academy of Sciences of Ukraine, V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine.