ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

ЗаявникАулін Олександр Анатолійович (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій
Назва доповідіДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Інформація про співдоповідачівАуліна Олена Валеріївна, кандидатка політичних наук, молодша наукова співробітниця, відділ оперативної інформації, Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 02 (477): 02 5.5:3 55 .4((4 70 + 57 1):477 )

Аулін Олександр Анатолійович,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7304-7182
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник,
відділ політологічного аналізу,
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: sozionik@gmail.com

Ауліна Олена Валеріївна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7988-4974
кандидатка політичних наук, молодша наукова співробітниця
відділ оперативної інформації,
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: elena_aulina@ukr.net

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Розглянуто специфіку діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з протидії російській інформаційній агресії у сфері соціально-правових комунікацій. Запропоновано спосіб підвищення ефективності діяльності вітчизняних бібліотечно-інформаційних центрів на цьому напрямі.
Ключові слова: бібліотека, соціально-правові комунікації, інформаційний простір, комунікаційні процеси, інформаційно-аналітичне видання.

Сучасна російська агресія здійснює деструктивний вплив не тільки на військово-політичну, але й на інформаційну, емоційно-психологічну, соціально-економічну, правову та інші важливі сфери життєдіяльності українського суспільства. В таких умовах набуває неабиякої актуальності проблема деструктивного російського інформаційному впливу у контексті соціально-правових комунікацій, в протидії якому важливу роль можуть відігравати бібліотечно-інформаційні центри на кшталт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Проте майже не існує наукових робіт, присвячених використанню можливостей бібліотек на згаданому напрямі. Тому темою нашого дослідження є діяльність структурних підрозділів НБУВ у контексті соціально-правових комунікацій.
З боку країни-агресора на інформаційний простір України постійно здійснюються інформаційні атаки, одним із головних завдань яких є переконання українців у неправомірності діяльності керівництва країни на міжнародній арені, недосконалості українського законодавства, що завдає шкоди суспільству і, навіть, нелегітимності виходу України зі складу колишнього СРСР. Враховуючи це, НБУВ на постійній основі забезпечує відповідні комунікаційні процеси, завдяки чому наші співгромадяни отримують якісну й кваліфіковану інформацію щодо стану соціально-правої сфери України.

Сьогодні в системі НБУВ у соціально-правових комунікаціях здебільшого задіяні можливості Національної юридичної бібліотеки (НЮБ), Фонду Президентів України (ФПУ) і Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ).
НЮБ забезпечує акумуляцію та ефективне використання документально-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, які містять правову інформацію, а також суміжних за своєю змістовною основою з правовими, що сприяє удосконаленню правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про ефективність правотворення, суспільних потреб в її вдосконаленні. Пріоритетними напрямами діяльності НЮБ є сприяння утвердженню й розвитку національної правової традиції, розширення доступу до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективне використання цих ресурсів у практиці суспільного життя з метою розвитку демократичних основ державного управління та демократизації українського суспільства. Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції НЮБ – центральні та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації. ФПУ як спеціальна музейно-бібліотечно-архівна колекція є основним центром, що забезпечує збирання, збереження та запровадження в науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя президентів України. Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції СІАЗ – центральні та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації. Важливим науково-прикладним завданням Служби є вивчення сучасних наукових підходів до збереження бібліотеками інформації інтернет-середовища та широкого спектру інтернет-інформації соціально-політичного, правового і економічного спрямування шляхом її консолідованого представлення в інформаційно-аналітичних продуктах.

З дослідженнями співробітників НЮБ сьогодні можна ознайомитися на шпальтах електронних інформаційно-аналітичних бюлетенів. «Громадська думка про правотворення» присвячена висвітленню та аналізу найактуальніших вітчизняних та зарубіжних аспектів правотворення та правозастосування. На сторінках бюлетеня здійснюється моніторинг експертної оцінки правових процесів в Україні, значна увага приділяється аналізу зарубіжного досвіду. Зокрема, публікуються аналітичні статті, записки, висновки, підготовлені безпосередньо співробітниками НЮБ та залученими експертами, що розкривають правові аспекти розв’язання кризових питань, перспективи та прогнози тощо. Видання «Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти» орієнтовано на задоволення інформаційних запитів органів державної влади, громадських організацій, наукових працівників та експертів. Авторами є як учасники конституційного процесу, так і фахівці аналітичних підрозділів НЮБ, що робить бюлетень інформаційним майданчиком для громадського обговорення. Крім того НЮБ активно працює у соціальних мережах.
В інформаційно-аналітичному бюлетені ФПУ «Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни» у контексті соціально-правових комунікацій поширюються експертні оцінки вітчизняних і закордонних авторів, а також публікуються Укази Президента України. В СІАЗ соціально-правові питання здебільшого розглядаються в інформаційно-аналітичному журналі «Україна: події, факти, коментарі» під час аналізу міжнародних подій.

Отже, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського на постійній основі здійснюються заходи із протидії російській інформаційній агресії у сфері соціально-правових комунікацій. Насамперед це стосується спеціалізованого структурного підрозділу НБУВ – Національної юридичної бібліотеки, яка видає відповідні інформаційно-аналітичні бюлетені, а також активно працює у соціальних мережах. З метою підвищення ефективності забезпечення соціально-правової комунікації в цілому пропонується розглянути питання щодо створення умов для координації діяльності на цьому напрямі з боку НБУВ та інших інформаційно-бібліотечних центрів України.

UDC 02 (477): 02 5.5:3 55 .4((4 70 + 57 1):477 )

Oleksandr Aulin,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7304-7182
PhD (Philosophy), Senior Researcher,
department of political analysis,
Information and analytical support services of state authorities,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: sozionik@gmail.com

Olena Aulina,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7988-4974
PhD (Political), Junior Researcher,
department of operational information,
Information and analytical support services of state authorities,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: elena_aulina@ukr.net

ACTIVITIES OF V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE IN THE FIELD OF SOCIO-LEGAL COMMUNICATIONS

The specifics of the activity of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine on countering Russian informational aggression in the field of socio-legal communications. A method of increasing the efficiency of domestic library and information centers in this direction is proposed.
Keywords: library, socio-legal communications, information space, communication processes, information and analytical publication.