ЗАЛА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗаявникУшеренко Дмитро Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіЗАЛА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.5:[022.5:027.54(477)]

Ушеренко Дмитро Олександрович,
ORGID https://orcid.org/ 0000-0002-0750-1794,
молодший науковий співробітник,
сектор обслуговування в читальних залах,
відділ комплексного бібліотечного обслуговування,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: demetro@ukr.net

ЗАЛА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Проаналізовано діяльність зали нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, зокрема щодо організації виставок нових надходжень до бібліотечного фонду та режим доступу до неї користувачів.
Ключові слова: зала нових надходжень, виставки нових надходжень, бібліотечно-інформаційне обслуговування, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Одним з важливих напрямів діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є послуга оперативного ознайомлення користувачів з документами, наявними в її фонді.
Зручний оперативний доступ до нових видань у системі бібліотечно-інформаційного обслуговування забезпечує зала нових надходжень, яка є структурним підрозділом сектору обслуговування в читальних залах відділу комплексного бібліотечного обслуговування (ВКБО).
Основне завдання зали нових надходжень – це ознайомлення відвідувачів із першим примірником вітчизняних і зарубіжних книжкових документів, а також з авторефератами дисертацій, продовжуваними, відомчими й інформаційними виданнями, препринтами тощо.
Експозиція нових надходжень змінюється щотижня (щопонеділка). Усі документи експонуються у відкритому доступі за універсальними розділами знань. Обслуговуються читачі всіх категорій (академіки, доктори й кандидати наук, наукові працівники без вченого ступеню, аспіранти, студенти). Їм надається право копіювання матеріалів і можливість замовити їх на свій читацький номер для подальшого користування.
Згідно зі статистичними дослідженнями серед відвідувачів зали нових надходжень переважають кандидати наук і спеціалісти з вищою освітою, які становлять 70 % від загальної кількості читачів НБУВ. Найчисельнішу групу становлять читачі, які запитують видання гуманітарного профілю – 75 % від загальної кількості. Запити з природничо-технічних наук становлять відповідно 25 % (слід зазначити, що видань з природничо-технічної тематики надходить значно менше, ніж з гуманітарної).
У середньому за рік проводиться монтаж і демонтаж близько 50 виставок нових надходжень до НБУВ. Серед документів, які експонуються, переважають видання з економічної, юридичної, історичної, культурологічної та філологічної наук.
З 2019 р. зала нових надходжень припинила ведення традиційного (друкованого) каталогу, тож усі експоновані (відповідно до універсальних галузей знання) документи відображено в електронному каталозі (ЕК) на вебпорталі НБУВ (режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/new-books).
Співробітниками зали впроваджено чіткий порядок роботи з новими надходженнями. Опрацьовані документи надходять партіями з відділу комплексного опрацювання документів НБУВ. Приймання документів здійснює працівник сектору обслуговування в читальних залах згідно з актом-путівкою у присутності працівників відділу комплексного опрацювання документів. При прийманні документів працівник звіряє книжкові видання з актом-путівкою, підраховує кількість прийнятих примірників по акту, проставляє дату передання книжкових видань і особистий підпис у акті-путівці.
При переданні документів від відділу комплексного опрацювання документів до зали нових надходжень частина українських видань відбирається працівниками відділу наукового формування національних реферативних ресурсів, що фіксується у супровідному акті (шифр та інвентарний номер). Документи, що опрацьовувалися відділом наукового формування національних реферативних ресурсів, повертаються до зали нових надходжень упродовж тижня, але не пізніше наступного понеділка.
Документи, які надійшли до зали нових надходжень упродовж тижня, експонуються на виставці нових надходжень (ВНН) від понеділка до понеділка.
Супровідні акти на них реєструються у Книзі обліку та руху видань сектору обслуговування в читальних залах. Щомісячно готується звіт про надходження документів на ВНН і книговидачу з неї. Щотижнево реєструються номери актів на партії документів в ЕК НБУВ засобами загальнобібліотечної автоматизованої інформаційної системи.
Комплекс робіт з організації ВНН включає такі етапи:
1. Систематизація документів за скороченим варіантом таблиць ББК.
2. Групування документів відповідно до певних галузей знань.
3. Диференціація документів за їхніми видами: автореферати, монографії, серіальні та продовжувані видання тощо.
4. Монтаж виставки нових надходжень (розстановка систематизованих документів на відкритих вітринах за галузями знань і видами документів).
5. Експонування документів на виставці нових надходжень (упродовж тижня у вільному доступі).
6. Демонтаж виставки нових надходжень.
7. Звіряння документів за номерами актів і перевіряння наявності їхньої відповідної кількості.
8. Передання партій документів за актами до відділу організації та обслуговування основним фондом, фіксування дати передання в Книзі обліку та руху видань сектору обслуговування в читальних залах, проставляння в ЕК НБУВ відмітки про передання документів за актами до фондів.
Завдяки цим бібліотечним операціям є можливість відслідковувати, коли той чи інший документ експонувався на виставці й надавати читачеві консультативно-методичну допомогу у виявленні його постійного місцезнаходження в основному чи підсобних фондах НБУВ. Ведеться архів виставок нових надходжень.
Доступ користувачів до документів на ВНН є відкритим, але контрольованим. Ксерокопіювання та фотографування документів з ВНН здійснюється відповідності до Загальних правил користування НБУВ.
Отже, нові надходження до бібліотечного фонду НБУВ є важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним надбанням країни, що забезпечує задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до інформації. Статус національної бібліотеки, її авторитет у державі й на міжнародному рівні ставить якісно нові завдання, спрямовані на динамічне, гармонійне оновлення фондів НБУВ – інформаційного потенціалу України.

UDC 025.5:[022.5:027.54(477)]

Dmytro Usherenko,
ORGID https://orcid.org/ 0000-0002-0750-1794,
Junior Research Fellow,
Service sector in common reading rooms,
Department of Сomplex Library Service,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: demetro@ukr.net

READING ROOM OF NEW ARRIVALS OF THE V. I. VERNADSKYІ NATIONAL LIBRARY OF UKRAINEIN IN THE SYSTEM OF OPERATIONAL LIBRARY AND INFORMATION SERVICE

The activities of the Reading room of New Arrivals of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine in particular, the organization of exhibitions of new arrivals to the library collection and the mode of access of users to it are analyzed.
Keywords: reading room of new arrivals, exhibitions of new arrivals, library and information service, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.