НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ім. В. СТЕФАНИКА

ЗаявникМудроха Валентина Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіНОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ім. В. СТЕФАНИКА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 347.78:025.7/.9]:027.54(477.83-25)

Мудроха Валентина Олександрівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9508-227Х,
кандидатка наук з соціальних комунікацій, старша дослідниця,
завідувачка відділу бібліотекознавства
Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника,
Львів, Україна
e-mail: mudrokhavalentyna@gmail.com

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ім. В. СТЕФАНИКА

Проаналізовано українське законодавство, що регламентує збереження бібліотечного фонду. З’ясовано, що вагома роль належить спеціалізованим професійним проектам та програмам, а також впровадженню державних і міжнародних стандартів. Розглянуто питання документального забезпечення збереження фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника.
Ключові слова: законодавство України, спеціалізовані професійні проекти та програми, державні та міжнародні стандарти, збереження бібліотечного фонду, ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Впродовж усього періоду незалежності України напрацьовано потужну нормативно-правову базу, що регламентує збереження фондів бібліотек. Її формують «Конституція України» (1996), Закони України: «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (№ 32/95-ВР від 27.01.1995), «Про інформацію» (№ 2657-II від 2.10.1992), «Про культуру» (№ 2778-VI від 14.12. 2010), «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (№ 3814-XII від 24.12. 1993),
«Про авторське право і суміжні права» (№ 2811- IX від 01.12.2022), «Про Національну програму інформатизації» (№ 2807-IX від 01.12.2022), а також «Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання», затверджений наказом Міністерства культури України (№ 437 від 14.06.2016), «Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду», затверджений наказом Міністерства юстиції України (№ 2045/5 від 27.09.2013), «Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах», затверджена наказом Міністерства культури і туризму України (N 22 від 03.04.2007), наказ Міністерства фінансів України №879 від 02.09.2014 року «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» (№879 від 02.09.2014 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №1214 від 19.12.2014, №784 від 17.09.2015, № 868 від 04.10.2016 ) та Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки» (1999), Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» (2016) тощо.
Вихідні засади національної культурної політики визначає Конституція України, наголошуючи, що держава покликана сприяти консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості традицій і культури (ст. 11), забезпечувати охорону культурної спадщини (ст. 54).
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» констатує, що фонд національної бібліотеки України є національним культурним надбанням Українського народу і невід’ємною складовою частиною культурної спадщини, і тому перебуває під охороною держави (ст. 7). В законі закцентовано на необхідності створення у бібліотеках страхових копій документів, які становлять національне культурне надбання країни (ст. 16); визначено особливості проведення обліку, зберігання та використання документів (ст. 18).

У Законі України «Про культуру» (2010) до основних засад державної політики у сфері культури зараховано захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, а також формування страхового фонду документації про культурні цінності та документів на об’єкти культурної спадщини (ст. 3, п. 1). Стаття 16 присвячена питанням збереженням культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ.

Вагомий вплив на розвиток бібліотечної справи свого часу мала Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки» (1999), згідно з якою створено центри консервації і реставрації при Національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського, Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого, Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника та Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.

У «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”», схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р., накреслено план дій щодо забезпечення збереження фондів бібліотек на короткостроковий (2016–2017 рр.), середньостроковий (2018–2020 рр.) і довгостроковий (2021–2025 рр.) періоди. Згідно з стратегією в ЛННБ України ім. В. Стефаника розроблено «Програму збереження фондів», яка передбачала створення необхідних умов для збереження фондів, аналізу їх фізичного стану, оснащення бібліотеки пожежною та охоронною сигналізацією, встановлювала правила реставрації й вимоги до розроблення додаткової інструктивно-нормативної документації. Сьогодні цю програма реалізують різні структурні підрозділи книгозбірні.

Основні вимоги до збереження бібліотечних фондів визначають державні та міжнародні стандарти: «Консервація документів. Загальні вимоги» (ДСТУ ГОСТ 7.50-2006), «Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги» (ДСТУ ГОСТ 7.87:2008), «Вимоги до зберігання архівних і бібліотечних матеріалів» (ДСТУ ISO 11799:2018) та «Керування фондами архівів і бібліотек» (ДСТУ ISO/TR 19814:2018).

Відповідно до чинного законодавства, державних і міжнародних стандартів у ЛННБ України ім. В. Стефаника розроблено низку установчих і нормативно-інструктивних документів, які регламентують збереження фонду: «Статут ЛННБ України ім. В. Стефаника», «Положення про зберігання фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника», «Положення про систему бібліотечного фонду», «Правила користування ЛННБ України ім. В. Стефаника», «Додатки до правил користування фондами структурних підрозділів», «Правила користування фондами структурних підрозділів Бібліотеки в умовах режиму воєнного стану» тощо. Щоб забезпечити ефективне збереження фондів в окремих підрозділах книгозбірні, провідні фахівці відділу бібліотекознавства розробили низку технологічних інструкцій: «Про документальну перевірку на наявність фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника», «Про інвентаризацію фотонегативів», «Про процеси опрацювання, представлення в ЕК Бібліотеки видань з фонду україніки та формування цифрової колекції “Реабілітована Книга”», «Про інвентаризацію фотографій», «Про організацію збереження фонду в АБІС ALEPH» тощо.

Отже, забезпечення збереження документно-інформаційних ресурсів, що знаходяться у фонді ЛННБ України ім. В. Стефаника, здійснюється відповідно до чинного законодавства, державних та міжнародних стандартів, технічних умов та внутрішніх нормативних документів книгозбірні.

UDC 347.78:025.7/.9]:027.54(477.83-25)

Valentyna Mudrokha,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9508-227Х,
Candidate of Sciences in Social Communications, Senior researcher,
Head of the Department of Library Science
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv
Lviv, Ukraine
e-mail: mudrokhavalentyna@gmail.com

REGULATORY AND LEGAL PROVISION PRESERVATION OF THE FUND OF THE VASYL STEFANYK NATIONAL SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE IN LVIV

The Ukrainian legislation on ensuring the preservation of the library fund is analyzed. It was found that specialized professional projects and programs, as well as the implementation of state and international standards, play an important role. The issue of documentary support preservation of the fund of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv is considered.
Keywords: legislation of Ukraine, specialized professional projects and programs, state and international standards, preservation of the library fund, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv.