ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

ЗаявникДубас Тетяна Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 3. Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій
Назва доповідіОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.64:655.4](438)

Дубас Тетяна Петрівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1690-8297,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу,
відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів,
Національна юридична бібліотека,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: t.dubas60@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

Висвітлено сучасний стан науково-видавничої діяльності національних бібліотек Республіки Польщі – Національної бібліотеки Польщі, Національної бібліотеки імені Оссолінських, Бібліотеки Яґеллонського університету. Акцентовано увагу на перспективах розвитку цієї діяльності.
Ключові слова: науково-видавнича діяльність, національні бібліотеки Республіки Польщі, науковий журнал, рецензування, сайти національних бібліотек Польщі.

Сучасні тенденції розвитку науково-видавничої діяльності національних бібліотек Республіки Польщі, зокрема особливості розвитку й тенденцій змін видання книг, періодики й іншої видавничої продукції цих бібліотек недостатньо досліджено. Тому розкриття особливостей розвитку науково-видавничої діяльності національних бібліотек Польщі в сучасний період історії є метою нашого дослідження.
Національні бібліотеки Польщі є виробниками та розповсюджувачами видавничої продукції, що відбиває науковий доробок науковців країни. Так, видавництво Національної бібліотеки Польщі готує, друкує видання у власній друкарні, розповсюджує всі видання бібліотеки, а також книги, журнали власного виробництва, як англійською, так і польською мовами, та шукає нові рішення підвищення якості як щодо традиційних, так і цифрових видань, щорічно випускаючи у світ десятки періодичних видань, книг, брошур. Водночас одне із завдань Національної бібліотеки Польщі – це розповсюдження результатів наукових досліджень, видання наукових, методичних і документальних видань, про це зазначено у її Статуті.
Слід підкреслити, що якість наукових видань залежить від вироблення державних стандартів щодо наукових видань, а особливо важливим засобом підготовки якісних наукових продуктів бібліотек є рецензування, і тому завдяки виконанню необхідних високих стандартів процесу рецензування та редагування, що гарантує якість публікацій, журнали, які видає бібліотека, прийнято до провідних міжнародних баз даних наукових журналів і включено до офіційного списку рейтингових наукових журналів Міністерства освіти і науки Польщі. Варто додати, що до процесів виготовлення наукових продуктів бібліотека залучає професійних художників-верстальників, досвідчених редакторів, а праця сучасних фахівців із видавничої справи з професійними якостями гарантує виготовлення високоякісної бібліотечної продукції.
Інша національна бібліотека – Національна бібліотека імені Оссолінських або Оссолінеум – є однією з провідних бібліотек Республіки Польщі і разом із Національною бібліотекою та бібліотекою Яґеллонського університету від самого початку створювала основу Національного бібліотечного фонду. Розпочавши видавничу діяльність в 1947 р., бібліотека докладала багато зусиль для видання журналу наукового змісту, публікуючи праці вчених. За ці роки було видано журнали, присвячені історії, бібліографії, дисертаціям, літературі, національним питанням, у випусках висвітлювалися новини наукового світу; щорічник Національного інституту ім. Оссолінських; інформаційний бюлетень Національного інституту ім. Оссолінських, а з 1992 р. як продовження попередніх видань Ossoliński бібліотека видає власний науковий збірник Журнал Національного інституту імені Оссолінських (пол. Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich). Значну частину опублікованих матеріалів становлять джерелознавчі дослідження, підготовлені на основі колекцій Національного інституту ім. Оссолінських.
Ossolineum також публікує в цифровому вигляді рукописи, стародруки, періодику та особливо цікаві друковані видання після 1801 р. в Нижньосілезькій цифровій бібліотеці (з 2007 р.). На сьогодні опубліковано вже понад 14 тис. видань.
Варто нагадати, що одна з найбільших і найстаріших європейських бібліотек – Національна наукова бібліотека Яґеллонського університету – отримала статус національної завдяки великій колекції польських видань.
В умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій сьогодні відбувається розвиток науково-видавничої діяльності бібліотеки, для якої свого часу найважливішою зміною стала комп’ютеризація основних процесів в 1990-х роках.
Бібліотека видає власний продукт – «Вісник Яґеллонської бібліотеки» (пол. Bjuletyn Biblioteki Jagiellońskiej) (з 1949 р.). У 1960 р. він став одним з офіційних видань Яґеллонського університету. Вісник публікує оригінальні наукові статті, які висвітлюють широкий діапазон бібліотекознавчих питань. Слід зауважити, що макет вісника в основному зберігся донині. Згідно з розпорядженням Міністерства науки і вищої освіти від 12 грудня 2016 р. за журналом зберігається рівень 7 балів, а також його місце в частині Б Переліку наукових періодичних видань.
Треба звернути увагу і на таку особливість, що видання спеціальних випусків бюлетеня Яґеллонської бібліотеки англійською мовою фінансується за контрактами за рахунок коштів міністра науки і вищої освіти, виділених на поширення наукових досягнень.
З розвитком електронних технологій характеру видавничої продукції набувають також тексти сайтів, електронні ресурси, бази даних, а також публікація цифрових ресурсів, під час нашого дослідження було відмічено зручне користування сайтами національних бібліотек Польщі.
Вебсайти бібліотечних видань мають англомовні версії, де всі опубліковані тексти представлені у вигляді резюме й вибраних статей англійською мовою або в перекладі на англійську. Це дає можливість популяризувати польські досягнення серед англомовних користувачів.

Висновки. Отже, досвід національних бібліотек Республіки Польщі цікавий і корисний з огляду на побудову науково-видавничої діяльності, підготовку бібліотечних продуктів, власного інформаційного ресурсу, може стати орієнтиром для трансформації науково-видавничої діяльності національних бібліотек України. Однією з особливостей науково-видавничої діяльності національних бібліотек є забезпечення надійності й безпеки в довгостроковій перспективі збереження видань традиційного виготовлення і продукції в електронному вигляді, впроваджуючи сучасні інформаційні технології, та зміцнення виробництва бібліотечної продукції в перспективі, поліпшення її якості.
Національні бібліотеки Республіки Польщі успішно розвивають науково-видавничу діяльність, яка орієнтована на широке коло користувачів бібліотечної продукції, а відповідно – на якість, достовірність, ефективність, надійність цих продуктів.

UDC 021.64:655.4](438)

Tetiana Dubas,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1690-8297,
Candidate of Social Communications,
Head of Department,
Department of Synthesis of Socio-Cultural Network Resources,
National Law Library,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: t.dubas60@gmail.com

FEATURES OF SCIENTIFIC AND PUBLISHING ACTIVITIES OF
NATIONAL LIBRARIES OF THE REPUBLIC OF POLAND

The current state of research and publishing activities of national libraries of the Republic of Poland – the National Library of Poland, the Ossolinski National Library, the Jagiellonian University Library – is highlighted. Attention is focused on the prospects for the development of this activity.
Keywords: scientific publishing activity, national libraries of the Republic of Poland, scientific journal, review, websites of national libraries of Poland.