ПРЕСА УКРАЇНСЬКOЇ ДІАСПОРИ ЯК ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ РЕСУРС БАРКОЗНАВСТВА

ЗаявникСупронюк Оксана Костянтинівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 10. Преса в контексті бібліотекознавчих, бібліографознавчих і джерелознавчих досліджень
Назва доповідіПРЕСА УКРАЇНСЬКOЇ ДІАСПОРИ ЯК ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ РЕСУРС БАРКОЗНАВСТВА
Інформація про співдоповідачівАнтонова Вікторія Дмитрівна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК (051/054)(477-87): 303.436Барка

Супронюк Оксана Костянтинівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1435-5913,
Кандидатка філологічних наук,
старша наукова співробітниця, старша наукова співробітниця,
відділ зарубіжної україніки,
Інститут книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
e-mail: odudko@ukr.net

Антонова Вікторія Дмитрівна,
ORCID: https:// orcid.org/0000-0002-0788-5505,
молодша наукова співробітниця,
відділ зарубіжної україніки,
Інститут книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
e-mail: anaisant196@gmail.com

ПРЕСА УКРАЇНСЬКOЇ ДІАСПОРИ ЯК ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ РЕСУРС БАРКОЗНАВСТВА

Дослідження присвячене виявленню нових джерел в пресі української діаспори для створення вичерпної бібліографії життя і творчості В. Барки, видатного українського письменника, ім’я якого було замовчуване в радянській Україні. Це є важливим ресурсом поповнення культурного поля нової України. Названі основні напрямки роботи, що дозволяють реалізувати дане завдання.
Ключові слова: В. Барка, баркіана, джерелознавство, преса української діаспори.

З метою зміцнення процесів формування національних складових світової культурної спадщини у цифровому середовищі, відділ зарубіжної україніки (далі ВЗУ) Інституту книгознавства НБУВ продовжує активно вивчати і вводити в науковий обіг імена діячів української культури, які були замовчувані в Україні протягом радянської епохи. Дослідження присвячене творчому спадку українського поета-модерніста, прозаїка, літературознавця, перекладача, учасника наукового та культурного життя української еміграції Василя Барки. Його твори мають велике значення для утвердження української ідентичності, вони втілюють філософсько-символічні тексти та універсальну систему поглядів, що відновлюють народно-українську філософію серця і сприяють збереженню нашої національної культурної спадщини у світовому контексті.
Баркіана на сторінках преси української діаспори ще не була предметом спеціального дослідження. Її створення є одним з завдань української гуманітарної науки і культури нової України. Матеріалів про життя і творчість В. Барки багато, але вони дуже розпорошені, важко доступні для огляду. Загалом бібліографія баркознавства перебуває в стадії становлення.
Важливою інтегральною частиною її є сегмент зарубіжної україніки.
Завданням даного повідомлення є огляд основних складових інформаційного ресурсу до біографії і творчості В. Барки, (з окресленням перспектив створення повної бібліографії баркіани), що зберігся в періодичних виданнях української діаспори.

Одним з напрямків роботи ВЗУ є створення бази даних періодики української діаспори в форматі реєстраційно-аналітичного каталогу періодичних видань фонду відділу. Ця база даних дозволяє виявити й надає інформацію про В. Барку і його творчість в наступних часописах: "Рідне слово: Вісник літератури, мистецтва і науки" 1946 (Мюнхен; Карльсфельд: видає Українське Літературно-Мистецьке Об’єднання (УЛМО), Німеччина); "Арка: журнал літератури, мистецтва і критики" 1947–1948 (Мюнхен, Німеччина); "Україна: українознавство і французьке культурне життя" 1949–1950 (Париж, Франція); "Київ: журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя" 1950, 1958 (Філадельфія, США); "Сучасність: література, мистецтво, суспільне життя" 1982 (Мюнхен, Німеччина); "Вісник: суспільно-політичний місячник (Орган Головної Управи Організації Оборони Чотирьох Свобід України)" 1979–1981 (Нью-Йорк, США); "Жіночий світ" 1980 (Торонто, Канада); "Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал" 1997 (Пряшів: видає Спілка українських письменників Словаччини); "Вісник Товариства української культури Кубані" (Краснодар, Росія, 2001) та ін.
Існує ряд покажчиків еміграційних часописів, де зафіксовані джерела з текстами самого В.Барки і матеріалами з дослідженнями його життя й творчості. Це, зокрема, покажчики: часописів "Арка" 1947–1948 (Мюнхен, додаток до газети "Українська трибуна"); "Листи до приятелів" 1953– 1968 ( Нью-Йорк ( США), Торонто (Канада); "Сучасність" 1961– 2003 (Мюнхен, США, Україна: Всесвітня координаційна рада українців).

Початком фундаментальної роботи в напрямку створення сегменту бібліографічної баркіани в еміграційній періодиці можуть вважатися дві комплексні праці, які недавно були введені до наукового обігу. Так, бібліографічний довідник Головатої Л. Літературно-мистецька періодика і збірники української европейської еміґрації другої половини 1940-х рр. (Львів, 2019) дає нам інформацію з даної проблематики з дуже рідкісних джерел. Зафіксовані в ньому матеріали баркознавства є в часописах: "Звено" (Інсбрук, 1946); "Керма" (Зальцбург, 1946); "Мистецький український рух: збірники літературно-мистецької проблематики" (Регенсбург, 1946–1947); "Орден" ( Авгсбург", 1945– 1947); "Орлик" (Мюнхен; Берхтесгаден, 1946–1948); "Похід" (Гайденав, 1946–1947); "Ранок" ( Авгсбург, 1946); "Рідне слово" (Мюнхен, Карлсфельд, Фрайман, 1945– 1946); "Світання" (Авгсбург, 1947); "Сьогодні" (Авгсбург, 1947); "Хорс" (Регенсбург, 1946).

Друге важливе й ґрунтовне джерело: Козак С. Раритети української діаспори: у 4-х томах. (Київ, 2016– 2017). В ньому розписані джерела: Т.1 «Українські вісті» (Німеччина, 1945–1967); Т.2: «Українські вісті» (Німеччина– США, 1968– 2000); Т.3: «Нові дні» ( Канада, 1950–1997); Т.4: Літературні часописи Австрії, Аргентини, Канади, Німеччини, США. В кожному томі за іменним покажчиком можна встановити джерела баркознавства.

Інформація, яка зберігається в періодичних виданнях зарубіжної україніки допоможе в майбутньому створити вичерпну новітню базу даних баркіани. Акумуляція відомостей з джерел періодики української діаспори створить новий вагомий її ресурс. Він дасть нову складову до створення повної хронології життя і творчості В. Барки, а також дозволить ввести в науковий обіг забуті тексти письменника, які були опубліковані в рідкісних і важко приступних джерелах еміграційної періодики. Це цінний сегмент творчої спадщини В.Барки в рамках процесів формування у цифровому середовищі українських національних складових світової культурної спадщини і створення нового поля української культури, яка за радянського періоду була знищена або витіснена в еміграцію.

UDK (051/054)(477-87): 303.436Барка

Oksana Suproniuk,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1435-5913,
Candidate of Philology Sciences, Associate Professor,
Senior Research Associate,
Department of Foreign Ukrainian studies,
Institute of Book Studies,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
e-mail: odudko@ukr.net

Victoria Antonova,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0788-5505,
Junior researcher,
Department of Foreign Ukrainian studies,
Institute of Book Studies,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
e-mail: anaisant196@gmail.com

THE PRESS OF THE UKRAINIAN DIASPORA AS A SOURCE-BASED RESOUURCE OF BARCOLOGY

The study is devoted to the identification of sources for the creation of a comprehensive bibliography of the life and work of V. Barka, an outstanding Ukrainian writer, whose name was silenced in Soviet Ukraine. This is an important resource for replenishing the cultural field of the new Ukraine. The main areas of work that allow the implementation of this task are named.
Keywords: V. Barka, Barkiana, source studies, Ukrainian diaspora press.