ТЕМАТИЧНА РЕТРОКАТАЛОГІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК

ЗаявникТкаченко Олександра Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 2. Цифрові ресурси та сервіси наукової бібліотеки
Назва доповідіТЕМАТИЧНА РЕТРОКАТАЛОГІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК

Ткаченко Олександра Петрівна,
ORCID : 0000-0003-2193-5596
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail : tkachenko@nbuv.gov.ua

ТЕМАТИЧНА РЕТРОКАТАЛОГІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК

Розглянуто вплив цифрового середовища на основні технологічні процеси бібліотеки на прикладі проведення тематичної рекаталогізації з урахуванням сучасних інформаційних вимог та роль бібліотечних інновацій у розвитку традиційних бібліотечних процесів.
Ключові слова : бібліотечні інновації, інформаційні технології, наукова спадщина, тематична рекаталогізація

Глобальна цифровізація суспільства стала чи не найбільшим викликом для існування традиційних бібліотек у сучасному світі. Необхідність адаптуватися до нових реалій заради виживання спонукає бібліотечну спільноту шукати і знаходити інноваційні стратегії розвитку. Сукупність різних видів інновацій (продуктні та сервісні інновації, технологічні, організаційні, соціальні ) складає комплекс взаємопов’язаних нововведень.
Розгляд інновацій як стратегії, фактору і умови розвитку бібліотек обумовлено тим, що саме технологічні інновації привели сучасне суспільство в стан, при якому процес створення, збереження, доступу і поширення знань, інформації та інших культурних цінностей переживає невідворотні зміни.
Бібліотечна інновація – це перш за все результат освоєння нової ідеї, закріплений у відповідному документі та втілений у матеріальному об’єкті,
технології або послуги. Поняття «інновація» стосовно бібліотек містить нові або відомі але модернізовані форми та методи бібліотечної роботи, які сприяють її удосконаленню.
Сучасна наукова бібліотека – це більше, ніж просто місце зберігання текстів. Це суспільна установа, яка поєднує соціальні та культурні події, наукові ресурси. Бібліотека не тільки збирає та зберігає документовану інформацію та знання але й безпосередньо формує документальний потік, здійснює його аналітико-синтетичне опрацювання, систематизує та оцінює інформаційно-знаннєві ресурси.
Національна бібліотека Академії наук України імені В. І. Вернадського – провідна наукова установа країни, не стоїть осторонь глобальних змін, які зараз відбуваються у світовому інформаційному середовищі.
Зважаючи на те, що основний напрямок діяльності НБУВ – відображення наукового та національного документного надбання, провідні фахівці Бібліотеки вживають різноманітних заходів, які мають сприяти популяризації величезного доробку українських вчених. Академія наук України має більш ніж столітню історію. Тож , нарівні з розвитком модернових технологічних інновацій, ретроспективна каталогізація теж набуває нових технологічних, сервісних та продуктивних рівнів, мета яких – створення максимального інформаційного комфорту для користувачів.
Наукові співробітники Відділу комплексного опрацювання документів НБУВ втілюють інноваційні методи проведення тематичної рекаталогізації. Фахівці ВКОД постійно працюють над удосконаленням інформаційних можливостей одного з достатньо традиційних процесів каталогізації,
що дозволяє максимально ефективно використовувати весь наявний інформаційний ресурс через налаштовані під нові потреби споживача інформаційно-пошукові системи.
У 2016 році Інститутом інформаційних технологій НБУВ було започатковано веб-портал «Наука України : доступ до знань». В межах цього проекту фахівцями відділу каталогізації здійснюється тематична ретрокаталогізація кількох документних масивів («Перші академіки України», частина масиву колекційного зібрання «Реабілітована література» , присвячена українському письменству 20-х–30-х років ХХ століття). Станом на липень 2023 року База даних «Ретро» налічує 1454 бібліографічних записів
Опрацювання документів здійснюється de visa, що дає найкращий результат, хоча й вимагає значних витрат часу. Записи супроводжуються авторитетними файлами, що максимально підвищує інформативність бібліографічних ретрозаписів.
Крім того, з метою оптимізації пошукових можливостей та сервісних функцій електронного каталогу НБУВ та сканованого Генерального алфавітного каталогу неперіодичних документів, надрукованих кириличним шрифтом, в процесі ретрокаталогізації здійснюється ідентифікація новостворених бібліографічних записів із відповідними зображеннями іімідж-каталогу. Перша і четверта сторінки обкладинок документів, які опрацьовані і внесені до БД «Ретро» скануються для подальшої візуалізації користувачами.
Однак, це не стосується документів зібрання «Реабілітована література». Під час вилучення «неблагонадійних» книг з фонду НБУВ під час радянських репресій, картки Генерального алфавітного каталогу також було вилучено. Тож у сканованому імідж каталозі їх зображення відсутні.
Зважаючи на надзвичайну історичне та культурологічне значення документів , книги з колекційного зібрання «Реабілітована література» в подальшому ще й оцифровуються. Ці історичні першоджерела самі є об`єктами наукових досліджень. Фахівці відділу розробили власну методику проведення ретрокаталогізації з урахуванням усіх наявних можливостей відображення бібліографічної інформації про унікальні документи, які безперечно є науковим, історичним та культурологічним надбанням України.
До прикладу, дисертаційний фонд НБУВ налічує 89 захищених дисертацій про життя, діяльність та окремі твори І. Франка, 58 дисертацій, присвячених творчості Т.Шевченка, 56 дисертацій українські науковці захистили, вивчаючи величезний творчий доробок Л. Українки. Всі документи відображені як у традиційних відповідних каталогах, так і у сканованому каталозі дисертацій.
Маючі величезні інформаційно-інтелектуальні цінності у своїх фондах, безцінні документи, які самі є об’єктами наукових досліджень, бібліотекам, а надто науковим, необхідно адаптуватися до виживання в епоху цифрового середовища шляхом поєднання традиційних цінностей та нових реалій. Головною метою всіх бібліотечних інновацій є підвищення рівня бібліотечно-бібліографічної практичної діяльності задля максимального забезпечення інформаційних, освітніх і культурних запитів користувачів
Подальша інтеграція і реалізація досвіду збереження світової, цивілізаційної, національної і локальної культурної спадщини – основний напрямок розвитку сучасних наукових бібліотек як установ інноваційного розвитку.

UDC
Oleksandra Tkachenko,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ORCID : 0000-0003-2193-5596
e-mail : tkachenko@nbuv.gov.ua

THEMATIC RETROCATALOGIZATION IN CONTEXT
INNOVATIVE PROCESSES OF SCIENTIFIC LIBRARIES

The impact of the digital environment on the main technological processes of the library is considered using the example of thematic re-logization taking into account modern information requirements and the role of library innovations in the development of traditional library processes.
Keywords: library innovations, information technologies, scientific heritage, thematic re-archalogization