Виробнича практика студентів як стимул засвоєння знань з маркетингової діяльності установи

ЗаявникКасьян Владислав Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіВиробнича практика студентів як стимул засвоєння знань з маркетингової діяльності установи
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК

Касьян Владислав Володимирович,
https://orcid.org/0000-0003-0539-4531,
кандидат філософських наук,
доцент кафедри інформаційих технологій,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, Україна
e-mail: kasjanvv@gmail.com

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ЯК СТИМУЛ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

Висвітлено вплив виробничої практики студентів на засвоєння ними теоретичних знань і набуття практичних навичок маркетингової діяльності безпосередньо в установі. Доведено, що сумлінне виконання студентом програми виробничої практики значно підвищує його зацікавленість у навчанні, вивченні нових дисциплін, підвищує успішність, якість виконання курсових робіт, активізує інтерес до науково-дослідної роботи.
Ключові слова: бакалавр, викладач, Київський національний університет культури і мистецтв, навчально-виховний процес, практика, професійна діяльність, студент.

Виробнича практика студентів – це невід’ємний складник програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Процес підготовки висококваліфікованих працівників та реальний запит українського суспільства постійно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, змінюючи як зміст, так і структуру завдань, які студент має навчитися вирішувати самостійно. Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціально-комунікаційних мереж, Інтернет-маркетинг» є реакцією освіти на потреби сучасного ринку праці та інновацією у рамках спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Пропозиція цієї освітньої програми дає можливість реалізувати підготовку фахівців для широкого спектру інформаційної та соціально-комунікативної діяльності.
Теоретична підготовка студентів у комплексі з виробничою практикою передбачає безперервність і послідовність засвоєння потрібного обсягу знань і умінь відповідно до освітнього рівня «бакалавр». За період виробничої практики здобувачі вищої освіти мають можливість поглибити, розвити і закріпити знання, одержані під час навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ), усвідомити, що інформаційно-аналітична і маркетингова діяльність є важливими напрямами роботи інформаційно-аналітичних центрів, бібліотек, архівів, інших документно-комунікаційних установ. Водночас студенти отримують нові навички практичної роботи за основними напрямами професійної діяльності, а отже – формують професійне мислення.
Роботу студентів-практикантів регламентує «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету культури і мистецтв», розробленого на основі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93, наказу Міністра освіти України від 20 грудня 1994 р. № 351 «Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII, Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».
Треба зазначити, що виробнича практика студентів проводиться на базах практики, які мають умови та можливості для виконання програми практики. За бази практики обираються установи, що мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і навичок. Базами практики студентів-бакалаврів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є провідні бібліотеки м. Києва та України, з якими кафедра інформаційних технологій КНУКіМ уклала угоди щодо практичної підготовки фахівців.
Студентська виробнича практика передбачає поетапне і послідовне набуття потрібного обсягу професійних знань, умінь та практичних навичок у цілісному навчально-виховному процесі. Загалом вона спрямована на:
 оволодіння різними видами професійної діяльності;
 отримання практичного досвіду різних професійних ролей;
 набуття особистої професійної майстерності.
Метою виробничої практики студентів КНУКіМ є опанування сучасними методами, формами організації та інструментарієм у сфері їхньої майбутньої професії, формування практичних навичок прийняття самостійних рішень під час роботи у реальних виробничих умовах, виховання у них потреби самостійно систематично підвищувати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній роботі.
Відповідно до затвердженої кваліфікаційної характеристики бакалавра фахівець-маркетолог повинен закріпити набуті в Університеті теоретичні знання з маркетингу та його сучасних концепцій, системи і характеристики сучасного маркетингу та маркетингових досліджень, маркетингової товарної політики. планування та просування нових товарів, маркетингової цінової політики, методами маркетингового ціноутворення, комплексом маркетингових комунікацій, управлінням каналами розподілу. Студент повинен практично навчитися організовувати і планувати маркетингову діяльність установи, досліджувати ринок, моделювати різні ринкові ситуації, прогнозувати попит, організовувати укладання та здійснювати контроль за виконанням угод і контрактів, планувати і організовувати рекламні акції, оцінювати ефективність маркетингової діяльності тощо.
Треба зазначити, що після сумлінного виконання студентом програми виробничої практики значно підвищується його зацікавленість у навчанні, усвідомлення вивчення нових дисциплін, підвищується успішність, якість виконання курсових робіт, активізується інтерес до науково-дослідної роботи.

Отже, трансформаційні та інтеграційні процеси, що нині відбуваються у житті українського суспільства, стосуються всіх сфер діяльності, зокрема й освітньої – основи соціально-економічного розвитку України, що зумовлює потребу подальшого реформування освіти на всіх рівнях. Одним із дієвих шляхів оновлення змісту професійної освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами інформаційно-комунікаційної галузі, на наше переконання, є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його реалізації.

UDK
Vladyslav Kasіan,
https://orcid.org/0000-0003-0539-4531,
Ph.D. (Philosophical Sciences),
associate professor at the department of information technologies,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kasjanvv@gmail.com

INDUSTRIAL PRACTICE OF STUDENTS AS A STIMULUS FOR LEARNING KNOWLEDGE OF MARKETING ACTIVITIES OF THE INSTITUTION

The impact of students' industrial practice on their assimilation of theoretical knowledge and acquisition of practical marketing activity skills directly in the institution is highlighted. It has been proven that a student's conscientious implementation of the industrial practice program significantly increases his interest in learning and learning new disciplines, increases success, the quality of coursework, and activates interest in research work.
Keywords: bachelor, teacher, Kyiv National University of Culture and Arts, educational process, practice, professional activity, student.