ГАЗЕТИ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ КИЄВА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникШвець Ірина Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 10. Преса в контексті бібліотекознавчих, бібліографознавчих і джерелознавчих досліджень
Назва доповідіГАЗЕТИ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ КИЄВА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачівЗалізнюк Олена Сергіївна, науковий співробітник відділу пресознавства НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК070:061.1(477-25):027.54(477)НБУВ
Залізнюк Олена Сергіївна
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4437-4042
наукова співробітниця
відділ пресознавства
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: zalizniukolena@ukr.net

Швець Ірина Миколаївна
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4847-6097
молодша наукова співробітниця
відділ пресознавства
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: Shvets.Irina@ukr.net


ГАЗЕТИ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ КИЄВА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Йдеться про газети національних спільнот Києва, що увійшли до науково-довідкового видання «Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». Розкрито можливості, які надає використання пропонованого видання у науково-пошуковій роботі.
Ключові слова: відділ пресознавства, київські газетні видання, національні спільноти, «неформальна» преса, НБУВ.

Проголошена у другій половині 80-х рр. ХХ ст. політика гласності дала поштовх до появи в СРСР та, відповідно, в УРСР неофіційної преси (неформальна, неурядова, альтернативна, самвидав), яка існувала і розповсюджувалася різними шляхами поряд з офіційною. У 1990 р. незалежна преса виходила майже на всій території України. Найбільшими центрами її виготовлення були Київ і Львів – міста з потужним інтелектуальним потенціалом. Майже одночасно незалежні видання з’являються в Дніпропетровську, Житомирі, Запоріжжі, Луцьку, Одесі, Тернополі, Харкові, Ужгороді, а згодом і у невеличких містах. Згодом, після прийняття закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (введений в дію Постановою Верховної Ради № 2783-ХІІ від 16.11.92), більшість цих видань стає офіційною періодикою.
У фондах НБУВ зберігається колекція неофіційної преси. Це – періодичні видання різних політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об`єднань і товариств, релігійних конфесій, а також газети, які видавали національні спільноти – болгарська, вірменська, грецька, єврейська, кримськотатарська, німецька тощо. Ці видання потребують вивчення і введення до наукового і культурного обігу.
Газети національних спільнот України 1988–2004 рр. частково відображені у каталогах, підготованих у різні роки науковими співробітниками відділу пресознавства НБУВ, зокрема в таких: «Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об’єднань і товариств в Україні 1989–1990 рр.» (вийшов у Києві та Альбертоні у 1991 р.), «Неформальна преса в Україні (1988–1991)» (Київ, 2001 р.), та «Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (Київ, 2017 р.).
У 2023 р. фахівцями відділу пресознавства О. С. Залізнюк, І. М. Швець (автори-укладачі), С. Ю. Мельник (редактор-бібліограф) підготовлено до друку науково-довідкове видання «Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», що складається з каталогу і п’ятьох допоміжних покажчиків. До каталогу увійшло 259 назв газет (192 газети та 67 різноманітних додатків, спецвипусків та сторінок до них), наявних у фондах НБУВ. Найбільше газет у зазначений період друкували національні спільноти Києва, тому найбільше їх і в даному науково-довідковому виданні – 57: 38 газет та 19 додатків до них. У каталозі представлено газети, що видавалися у Києві спільнотами азербайджанців («Голос Азербайджана»), арабів («Батьківщина»), афганців («Нур»), болгар («Роден край»), вірменів («Азатамарт», «Арагац», «Гамайнк»), греків («Елпіда»), євреїв («Век», «Возрождение», «Еврейские вести», «Еврейский меридиан», «Еврейский мир», «Еврейский обозреватель», «Киев еврейский», «От сердца к сердцу», «Сохнут», «Эйникайт», «Хадашот», «Хэсэд Авот»), кримських татар («Минарет»), курдів («Голос Мидии»), німців («Deutscher Kanal»), поляків («Dziennik Kijowski»), росіян («Русская правда», «Русский мир», «Русское собрание», «Славяне»), руських козаків («Руське козацьке слово») та газета національних громад України («Форум націй») тощо.
За кількістю газет, що видавали національні спільноти у Києві, домінують видання єврейської громади (всього 12 і 14 додатків до них). Це друковані органи Благодійної єврейської організації «Турбота – Хесед-Авот», Всесвітнього єврейського агентства «Сохнут», Всеукраїнського єврейського конгресу, Єврейської Конфедерації України, Київського міського товариства єврейської культури тощо.
Інформативною і цікавою, на наш погляд, є газета «Хадашот» (Новини) – друкований орган Асоціації Єврейських громадських організацій та общин України. Перший номер видання вийшов у вересні 1989 р. Редагували газету у різні роки Гриценко Е., Зисельс И., Нахманович В., Тихий С., Френкель М. У 1996 та 1997 роках до газети виходив додаток «Меламед» (Вчитель). Видання всебічно висвітлює проблеми та перспективи розвитку єврейської діаспори в Україні та світі, анонсує новинки літератури та кіно на єврейську тематику, містить аналітичні статті, присвячені боротьбі з антисемітизмом. Основні рубрики: «Антисемітизм», «Євреї у світі», «Єврейські свята», «Життя громади», «Історія і пам`ять», «Кінозал», «Книжкова полиця», «Міжконфесійні відносини», «Особистість», «Політика і аналітика», «Релігія».
Російських видань чотири: видання українського республіканського товариства «Русь», Всеукраїнської координаційної ради організацій російських співвітчизників, газети літературно-просвітницького спрямування. Головна мета газет «Русская правда» та «Русский мир» – розповсюдження ідеї «русского мира» на території України. Типовою для видань російської спільноти в Україні є також газета «Русское собрание» – орган національного культурно-просвітницького товариства з однойменною назвою, створеного в грудні 1991 р. в Києві. Головний редактор газети та керівник товариства Алла Потапова; у 1997 р. редактор Ольга Тарасова.
Серед видавців та редакторів київських газет національних спільнот 1988–2004 років є як відомі громадсько-політичні та культурні діячі – А. Гельман, Ю. Бедзик, М. Гольд, І. Драч, А. Кацнельсон та ін., так і ті видавці, редактори та члени редколегій, прізвища яких до наукового обігу введено вперше. Прізвища редакторів та видавців у бібліографічному описі подано в алфавіті, а роки редагування чи видання цією особою газети подано у дужках.
Каталог «Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», споряджено науково-довідковим апаратом, що складається з п’ятьох допоміжних покажчиків – іменного, географічного, де перелічено всі назви газет, що виходили у певному населеному пункті впродовж зазначеного періоду (географічні назви наведено згідно з тогочасними нормами з відсиланням на сучасну назву населеного пункту), хронологічного, мов видання та покажчика національних спільнот; є список скорочених назв у заголовках і підзаголовках газет та їх повне найменування. Наукові примітки, які супроводжують деякі бібліографічні описи у каталозі, розкривають зв’язок між газетними виданнями та наводять відомості щодо їх авторського, редакторсько-видавничого складу тощо. Повні бібліографічні описи газет та додатки до них розташовано за алфавітом назв у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за роки, які є у фондах НБУВ.
Національні спільноти України засновували і видавали свої друковані органи задля збереження культурної самобутності, спілкування рідною мовою, участі у політичному, економічному, культурному та релігійному житті, висловлення на сторінках газет своїх поглядів, переконань і думок.
Науково-довідкове видання «Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», яке містить бібліографічну інформацію і про газети національних спільнот Києва, стане у нагоді історикам, журналістам, етнографам, пресознавцям, бібліотечним працівникам, а також усім, хто цікавиться історією України, історією української преси та історією національних спільнот України.

UDC070:061.1(477-25):027.54(477)НБУВ
Zalizniuk Olena
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4437-4042
Research Associate,
Department of Press Studies
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: olenazalizniuk@ukr.net

Shvets Iryna
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4847-6097
Junior Research Associate,
Department of Press Studies
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: Shvets.Irina@ukr.net

NEWSPAPERS OF THE NATIONAL COMMUNITIES OF KYIV IN THE FUNDS OF THE V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

The article is about the newspapers of national communities of Kyiv included in the scientific and reference publication "Newspapers of National Communities of Ukraine 1988-2004 in the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine". The possibilities of using the proposed edition in research work are revealed.

Keywords: "informal" press, Kyiv newspapers, national communities, press studies department, V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.