ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ

ЗаявникТуровська Леся Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ
Інформація про співдоповідачівКоваль Тетяна Миколаївна, кандидатка історичних наук, заступниця генерального директора, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.5:004.77

Коваль Тетяна Миколаївна,
ORGID https://orcid.org/0000-0003-0147-6679,
кандидатка історичних наук,
заступниця генерального директора,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: gon4arova11@bigmir.net

Туровська Леся Олегівна,
ORGID https://orcid.org/0000-0002-0750-1794,
наукова співробітниця,
сектор універсального підсобного фонду і каталогів,
відділ комплексного бібліотечного обслуговування,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: nankepy@ukr.net

Електронні інформаційні ресурси в контексті сучасного бібліотечно-інформаційного сервісу

Визначено роль електронних інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в дистанційному бібліотечно-інформаційному обслуговуванні, обґрунтовано доцільність їх подальшого формування та розвитку.

Ключові слова: віддалений користувач, дистанційне бібліотечно-інформаційне обслуговування, електронні інформаційні ресурси.

Сьогодні статус наукової бібліотеки визначається не тільки кількісним складом фонду друкованих документів та обсягом передплачених видань, а й тими електронними інформаційними ресурсами (далі ЕІР), якими вона володіє, наскільки оптимально забезпечує їх використання.
Сам термін «електронний інформаційний ресурс» вміщує такі складники, як: цифрова форма фіксації інформації; комп’ютерні засоби та програмне забезпечення для їхнього формування й супроводження; електронне середовище для їхнього розповсюдження й використання (комп’ютерні мережі та засоби телекомунікаційного зв’язку).

Провідну роль у формуванні та використанні ЕІР відіграє Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), яка ще з 1990-х років долучилася до цілеспрямованого формування фонду ЕІР власної генерації.
З метою модернізації інфраструктури бібліотечного обслуговування та максимального розкриття змісту власних ЕІР, 2010 р. НБУВ упровадила автоматизовану бібліотечну інформаційну систему АБІС «ІРБІС-64», здатну вести опрацювання ЕІР будь-якої складності.
Відтоді на вебпорталі НБУВ сформовано цілу низку ЕІР, які акумулювали наукові здобутки, культурну спадщину, інформаційно-аналітичні, біографічні та бібліографічні ресурси. Вирізняючись своєю динамічністю, вони постійно поповнюються, забезпечуючи користувачів оперативною та якісною інформацією.
ЕІР рекламуються та оприлюднюються на офіційному вебпорталі НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua) та на сторінці НБУВ у соціальної мережі «Facebook» (https://www.facebook.com/Vernadsky.Library/?ref=page_internal).

Серед найпопулярніших електронних інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського виокремлюємо:

 наукова електронна бібліотека (повнотекстова колекція наукових видань, монографій, довідників, енциклопедій, словників, підручників, методичних посібників);
 наукова періодика України (зібрання повних текстів наукових фахових видань);
 автореферати дисертацій;
 цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (оцифровані видання історико-культурних фондів НБУВ);
 електронна колекція газет;
 електронна колекція карт;
 інформаційно-аналітичні матеріали (орієнтовані на задоволення інформаційно-аналітичних запитів органів державної влади, громадських організацій, економічних структур, наукових працівників);
 спеціалізовані електронні бібліотеки (юридичних, філософських та бібліотекознавчих видань);
 електронні бібліотечні виставки (тематичні та нових надходжень);
 електронні архіви (зокрема, унікальні проєкти «Електронний архів Михайла Грушевського», «В. І. Вернадський», «Т. Г. Шевченко», реалізовані спільно з вітчизняними науковими установами та архівами);
 репозитарій (зібрання документів наукового, довідкового, освітнього та методичного призначення щодо історії та основних напрямів наукової діяльності НБУВ).

Формування, супроводження та використання ЕІР НБУВ відбувається на принципах науковості, інформативності, доступності, планомірності, систематичності та оперативності.
Принцип науковості реалізується шляхом застосування сучасної технологічної платформи; дотримання чинних стандартів бібліографічного аналітичного опису; використання міжнародної системи класифікації документів (УДК); прийняття науково обґрунтованих методичних рішень з урахуванням передового українського і зарубіжного досвіду.
Принцип інформативності гарантується багатоаспектним, максимально повним розкриттям вмісту ЕІР.
Принцип доступності реалізується у наявності лінійки користувацьких комп’ютерів у читальних залах НБУВ та ґрунтується на клієнт-серверній платформі, яка обумовлює одночасне користування ЕІР багатьма відвідувачами.
Рівний і вільний доступ до ЕІР надається як фізичним, так і віддаленим користувачам на вебпорталі НБУВ. Можливість багатоаспектного пошуку інформації за елементами аналітичних записів та їх поєднанням гарантує отримання максимально повної інформації за читацьким запитом.
Принцип планомірності полягає в формуванні та функціонуванні ЕІР у відповідності з науково обґрунтованими поточними та перспективними загально-бібліотечними планами.
Принцип систематичності реалізується регулярним поповненням ЕІР НБУВ.
Відповідно до принципу оперативності мінімізується час, витрачений на аналітико-синтетичне опрацювання ЕІР та доведення його результатів до відома користувачів.

Отже, представляючи свою діяльність у віртуальному інформаційному просторі, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського залучає власні електронні інформаційні ресурси до повсякденної практики, створює найкращі умови для рівного та необмеженого користування ними різних читацьких професійних категорій і груп. Тим самим провідна наукова бібліотека перетворюється на центр інтегративного інформаційно-комунікативного забезпечення наукового, навчального, виробничого, культурологічного, освітнього та інших суспільних процесів, а сукупність її власних ЕІР стає ключовим вектором інноваційного розвитку інформаційно-бібліотечної сфери держави.

UDC 025.5:004.77

Tatiana Koval,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0147-6679,
Candidate of Historical Sciences,
Deputy Director,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: gon4arova11@bigmir.net

Lesia Turovska,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0750-1794,
Research Associate,
Sector of Universal Ancillary Fund and Catalogs,
Department of Сomplex Library Service,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: nankepy@ukr.net

ELECTRONIC INFORMATION RESOURSES AS A COMPONENT OF THE LIBRARY AND INFORMATION SERVICE

The role of electronic information resources of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine in remote library and information services, substantiates the expediency of their further formation and development.

Keywords: remote user, remote library and information service, electronic information resources.