СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК НА ШЛЯХУ ДО ІННОВАЦІЙ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ

ЗаявникПугач Любов Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіСУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК НА ШЛЯХУ ДО ІННОВАЦІЙ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК [021:001.895:004.7]"20"
Пугач Любов Юріївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6408-8441,
аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, асистентка кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка
Львів, Україна
e-mail: ljubov.pugach@gmail.com

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК НА ШЛЯХУ ДО ІННОВАЦІЙ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ
Висвітлено сучасні концепції діяльності публічних бібліотек. Розглянуто новітні форми інформаційно-бібліотечних послуг. Проаналізовано на прикладі публічних бібліотек переваги дистанційного обслуговування користувачів відповідно до інформаційно-технологічних викликів.
Ключові слова: бібліотека, бібліотечна інновація, інформаційне обслуговування користувачів, інноваційна діяльність, веб-технології, користувач.

Перебуваючи у постійному поступі – соціальні інститути цілеспрямовано докладають зусилля для забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотек. Адже, бібліотека як постійно діючий живий організм, що є відкритим інформаційно-культурним простором, всупереч складним викликам (попри пандемію та війну) виконує свою місію, транслюючи культурні норми та цінності.
Вітчизняні фахівці галузі розглядають сучасні концепції діяльності провідних бібліотек з питань інформаційного обслуговування користувачів. Зокрема, пропонують шляхи впровадження інноваційних форм та методів, напрямків й способів реалізації інноваційної діяльності соціально-комунікаційних інститутів у відповідності до інформаційно-технологічних викликів, які ставить перед ними суспільство XXI ст. Відтак позиціонуючи перспективи та досягнення у розвитку та впровадженні у бібліотечну практику інтернет-обслуговування усіма можливими інноваційними засобами. Одним з провідних напрямів сучасної публічної бібліотеки є форми і методи дистанційного (інформаційного) обслуговування мережевими та локальними ресурсами.
Науковці зосереджують увагу на впровадження новітніх цифрових технологій; автоматизацію процесів бібліотечно-інформаційної діяльності; розвиток електронних інформаційних ресурсів; оцифрування й, відповідно, розширення спектра інформаційних продуктів і послуг, а також застосування новітніх форм мережевого обслуговування, хмарних технологій та низки інших важливих компонентів для більш повного та якісного задоволення потреб сучасного користувача.
Особливої уваги у вивченні питання впливу новітніх форм бібліотечно-інформаційного обслуговування заслуговує інтелектуальна потреба користувача та можливості бібліотеки. Зокрема, актуальним у діяльності публічних бібліотек є надання послуг за допомогою дистанційного обслуговування, як-от: запис до бібліотеки (on- line); віртуальна довідкова служба (віртуальна довідка – безкоштовна on-line послуга, що спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів, котрі пов’язані пошуком інформації); електронна доставка документів (ЕДД); e-mail розсилка інформації; створення зони Wi-Fi; впровадження мобільних технологій (в тому числі QR-коди); мультимедійні сервіси; блоги; віртуальні виставки.
Відповідно до Закону України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»: «користувач бібліотеки» – фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки, вочевидь, це окрема особа чи організація, яка звертається до її послуг. Відтак, віддалений користувач має отримати відповідь на свій запит не перебуваючи фізично в приміщенні бібліотеки. Власне, у цьому і є перевага дистанційного обслуговування користувачів. У даному випадку, бібліотекар не знає його особисто, а лише обслуговує його адресні дані.
Зокрема, впровадження новітніх інформаційно-бібліотечних послуг дозволяє користувачеві, наприклад, відвідати 3–D тур бібліотекою, де він може «подорожувати нею», бачимо, це на прикладі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки; ознайомитися з новими надходженнями через віртуальну книжкову виставку, замовити літературу та отримати консультацію чергового фахівця-бібліографа надаючи свій запит через віртуальну довідку, що є безкоштовною on-line послугою, яка спрямована на оперативне виконання разових запитів віддалених користувачів, котрі пов’язані з пошуком інформації і т. д. Відповідь бібліотекаря на запит, залежить від специфіки та складності сформованого інформаційного запиту, що виконується за пошуком ключових слів, бачимо, на прикладі Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Спостерігаємо, що публічна бібліотека як культурно-інформаційний простір вже давно вийшла «за рамки традиційного обслуговування», відповідає як вимогам часу так і вимогою сучасного користувача, реагуючи на його виклики як в час пандемії (пов’язаною з гострою респіраторною інфекцією (COVID-19), так і у воєнний час, який поза стаціонарним перебуванням у приміщенні бібліотеки задовільняє свої інтелектуальні, освітні, культурні, науково-дослідні потреби маючи доступ до електронного каталогу бібліотеки, БД, через соціальні мережі, роботою з блогами та інше.
Доволі яскравим прикладом, як працювати в умовах пандемії бібліотеці – бібліотекарю – користувачеві обґрунтовано учасниками (спікерами) Української бібліотечної асоціації (УБА). На онлайн конференції, що відбулася на платформі ZOOM та паралельно транслювалася на сторінці у Facebook (19 травня 2020 року) за участю ВГО УБА та Українського інституту книги «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19» обговорювалися питання діяльності публічних бібліотек (зокрема, на прикладі Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва). Учасниками конференції розкрито питання активної роботи бібліотек у розвиток віртуальних сервісів (для якісного та максимально оперативного задоволення інформаційних, освітніх, культурних потреб користувачів засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій). Спрямовано увагу на: необхідності додаткового інвестування в модернізацію інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури бібліотечної мережі, забезпечення безперервної професійної освіти для працівників бібліотек, актуалізації формування бібліотечних фондів, зокрема комплектування електронними ресурсами та організації віддаленого доступу до них. Як бачимо, роботи є ще доволі багато, тому, публічні бібліотеки знаходяться у постійному пошуку новітніх, ефективних форм інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, активно впроваджують прогресивні інформаційні технології, для того, щоб відповідати сучасним вимогам XXI століття. Оскільки, доступ до різноманітних знань, думок, ідей відіграє першочергову роль у розвитку та підтримці демократичного інформаційного суспільства, що утверджує місію публічної бібліотеки.

УДК [021:001.895:004.7]"20"
Pugach Liubov,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6408-8441,
graduate student
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
assistent of the Department of Library Science and Bibliography
Ivan Franko National University of Lviv
Lviv, Ukraine
e-mail: ljubov.pugach@gmail.com


MODERN CONCEPTS OF PUBLIC LIBRARY ACTIVITIES ON THE WAY TO INNOVATION IN USER SERVICE
Modern concepts of public library activity are highlighted. The newest forms of information and library services are considered. The advantages of remote user service in accordance with information technology challenges are analyzed on the example of public libraries.
Key words: library, library innovation, user information service, innovative activity, web technologies, user.