Колекційні зібрання як об'єкт фондознавчих досліджень

ЗаявникЯковенко Олена Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіКолекційні зібрання як об'єкт фондознавчих досліджень
Інформація про співдоповідачівСарнавська Світлана Олексіївна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.17]025ю7/.9:001.89
Яковенко Олена Григорівна,
ORGID https://orcid.org/0000-0002-7688-6173,
кандидатка історичних наук, завідувачка
відділ теорії та історії бібліотечної справи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: yakovenko@nbuv.gov.ua

Сарнавська Світлана Олексіївна,
ORGID https://orcid.org/0000-0002-4830-536Х,
молодша наукова співробітниця,
відділ організації та обслуговування основним фондом,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: svetlanadoogee9@gmail.com

КОЛЕКЦІЙНІ ЗІБРАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ
ФОНДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Здійснено огляд колекційних зібрань, наявних у фонді основного зберігання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розкрито комплекс організаційних заходів, які проводяться для вивчення, контролю та збереження фонду колекційних зібрань.
Ключові слова: фонд основного зберігання, колекційне зібрання, вивчення бібліотечного фонду, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Діяльність сучасних бібліотек спрямована на формування й забезпечення доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів, поглиблення інноваційних, інтеграційних, комунікаційних процесів, задоволення зростаючих потреб суспільства у знаннях та інформації.
Як і в переважній більшості універсальних наукових бібліотек України, в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) спостерігається тенденція до формування бібліотечних фондів документами на електронних носіях інформації. Водночас важливим складником ресурсної бази бібліотеки залишаться документи на традиційних носіях, оскільки існує велика кількість накопиченої людством інформації, зафіксованої в друкованій формі.
Центральне місце у фонді основного зберігання (далі ФОЗ) НБУВ за науковим значенням належить фонду колекційних зібрань, структурованому за окремими колекціями, історично сформованими та утвореними.
Історично сформованими є колекції: приватні (І. Я. Айзеншток, І. К. Білодід, М. Х. Бунге, М. С. Волін, Г. П. Галаган, Б. Д. Грінченко, В. М. Глушков, О. С. Онищенко, В. І. Попик та інші); сімейні (Сенюки Е. та А.); установ та організацій (Бібліотека Будинку Офіцерів, Бібліотека I-ї Київської гімназії, Cen. writers, Ymka press). До утворених колекцій належать: Пушкінський проєкт; колекція документів реабілітованих авторів; календарі; Македоніка. Нині фонд колекційних зібрань становить 43 колекції та налічує понад 180 тис. одиниць зберігання.
Цей фонд формувався з перших років існування НБУВ шляхом передачі націоналізованих книгозбірень, бібліотек різних установ, вищих і середніх закладів освіти, а також приватних книжкових зібрань: колекцій державних і громадських діячів, меценатів, шанувальників писемності через купівлю, передачу, заповідання й дарування. Зокрема, колекції М. І. Костомарова, М. Х. Бунге, О. М. Лазаревського, А. Ю. Кримського та інших видатних особистостей зберігаються в ФОЗ у своєму первісному складі.
У процесі перегляду видань, які зберігаються у ФОЗ, «de vizu», звіряння документів з топографічним каталогом (ТК) співробітниками відділу організації та обслуговування основним фондом (далі ВОООФ) виявляються цінні видання з ознаками приналежності до вже сформованих особових та колекцій учбових закладів (І. Я. Айзенштока, В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, М. П. Дашкевича, Б. Д. Грінченка, В. С. Іконнікова, В. Л. Модзалевського, Бібліотеки Маріупольської Олександрійської гімназії, колегії П. Галагана, Фундаментальної бібліотеки Київського комерційного інституту та ін.), про що свідчать печатки, вензелі, штампи, власні знаки, екслібриси та автографи. Виявлені документи підлягають реєстрації у спеціальних журналах, вилучаються з ФОЗ і передаються на опрацювання для подальшого місця зберігання відповідно до їхньої приналежності.
Фонд колекційних зібрань постійно поповнюється новими надходженнями. За останні двадцять років надійшли такі колекції: Д. В. Степовика (2002), Л. В. Козуба (2003), колекція Реабілітованої літератури (2003), Д. В. Табачника (2004), Македоніка (2004), П. П. Михайленка (2005), І. К. Микитенка (2006), А. П. Непокупного (2007), О. С. Онищенка (2010), В. М. Глушкова (2010), В. І. Попика (2014), Азербайджанська бібліотека (2015), Вірменська бібліотека (2015), Л. Г. Лук’яненка (2015), В. А. Коваль (2016), Казахська бібліотека (2019), Латвійська бібліотека (2019), Д. О. Чистяка (2022).
До кожного колекційного зібрання складено паспорт, у якому зазначено короткі відомості про власника колекції, тематичний склад, мовну характеристику, хронологічні межі фонду, сучасне місцезнаходження представлених документів. Кожне колекційне зібрання своєрідне, потребує поглиблених фондознавчих і бібліотекознавчих досліджень.
Співробітники ВОООФ беруть участь у проведенні робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об’єкта «Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд України та депозитарій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», який становить національне культурне надбання, здійснюючи вивчення, впорядкування документів із фонду колекційних зібрань, з’ясування наявності відомостей про них у ТК відділу.
Зважаючи на історико-культурну значущість наявних у ФОЗ колекційних зібрань, актуальними є також питання визначення відповідності складу фондів їхньому відображенню в довідково-пошуковому апараті НБУВ; внесення особливо цінних, рідкісних документальних пам’яток до Державного реєстру національного культурного надбання України; першочергово оцифрування документів із колекційних зібрань задля розширення доступу до інформації, яку вони містять, можливості одночасного доступу до цих видань для великої кількості користувачів.
У системі контролю за збереженням колекційних зібрань із ФОЗ здійснюється комплекс організаційних заходів щодо захисту документів від несанкціонованого винесення з приміщень бібліотеки шляхом маркування; контролю в процесі обслуговування користувачів; перевірки наявності, стану документів на місцях постійного зберігання згідно з відповідними планами-графіками; виявлення документів із ознаками мікологічного та ентомологічного ураження для подальшої їхньої передачі на дезінфекційну та дезінсекційну обробку; оправи, консервації, реставрації видань співробітниками відповідних структурних підрозділів бібліотеки.
Реалізація цих заходів дозволить популяризувати унікальні пам’ятки національного історико-культурного надбання серед споживачів з усіх регіонів країни й зарубіжжя, зосередити увагу дослідників на коло наукових інтересів, місце бібліотечного ресурсу в діяльності установ, організацій, окремих видатних особистостей України.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.17]025ю7/.9:001.89
Olena Yakovenko,
ORGID https://orcid.org/0000-0002-7688-6173,
Candidate of Historical Sciences, Head,
Department of Theory and History of Library Science,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: yakovenko@nbuv.gov.ua

Svitlana Sarnavska,
ORGID https://orcid.org/0000-0002-4830-536Х,
Junior Senior research,
Department of organization and maintenance of the main fund,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: svetlanadoogee9@gmail.com
COLLECTIONS AS AN OBJECT FUNDAMENTAL RESEARCH
An overview of the collections available in the main storage fund of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine was carried out. The complex of organizational measures, which are carried out for the study, control and preservation of the fund of collections, is revealed.
Key words: main storage fund, collection collection, reconciliation of the library fund, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.