ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК КРАЇН БАЛТІЇ

ЗаявникДубас Тетяна Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 3. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку
Назва доповідіОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК КРАЇН БАЛТІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(474):[001.89:655.4/.5]:025.5:004.77
Дубас Тетяна Петрівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1690-8297,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу,
відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів,
Національна юридична бібліотека,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: t.dubas60@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК КРАЇН БАЛТІЇ

Розглянуто сучасний стан науково-видавничої діяльності національних бібліотек Литви, Латвії, Естонії. Проаналізовано особливості виготовлення видавничої продукції у процесі забезпечення інформаційних потреб сучасних користувачів.
Ключові слова: науково-видавнича діяльність, національні бібліотеки, електронні ресурси, інформаційне забезпечення, наукове видання.

Національні бібліотеки країн Балтії здійснюють бібліотечну та науково-видавничу діяльність і забезпечують реалізацію національної інформаційної політики, що входить до їхньої компетенції. Саме національні бібліотеки як великі національні культурні та інформаційні установи активно включаються в процеси трансформації і стають бібліотеками нового покоління.
Важливим напрямом науково-видавничої діяльності національних бібліотек є підготовка й видання праць, що узагальнюють найважливіші результати фундаментальних і прикладних досліджень. Отож підготовка й випуск журналів, збірників наукових праць та іншої бібліотечної продукції це важлива складова видавничої справи національних бібліотек Балтії.
Литовська національна бібліотека імені Мартінаса Мажвідаса, Національна бібліотека Латвії, Національна бібліотека Естонії здійснюють науково-видавничу діяльність відповідно до Закону про бібліотеки. Так, науково-видавнича діяльність Литовської національної бібліотеки імені Мартінаса Мажвідаса охоплює підготовку та видання литовської державної поточної та національної ретроспективної бібліографії, бібліографічних покажчиків різних галузей науки (URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.18307/asr). Бібліотека бере участь у підготовці проєктів литовських і міжнародних стандартів у галузі бібліотек, документації та інформації, бібліографії та посилань, архівів і документів, інформаційних наук та видавничої справи, готує проєкти нормативно-правових актів, що встановлюють обов’язковість застосування литовських стандартів у бібліотеках, а також контролює застосування цих стандартів. Виконуючи функцію інформаційного забезпечення, бібліотека проводить науково-дослідну та методичну діяльність, здійснює підготовку методичних посібників, пов’язаних з агрегуванням, збереженням, пошуком і просуванням інформації та розвитком. У травні 2022 р. Литовська національна бібліотека імені Мартінаса Мажвідаса представила інтегрований ресурс «Методологія компіляції аналітичних записів LIBIS», призначений для розробників каталогів і баз даних литовських бібліотек та інших установ пам’яті, які створюють аналітичні записи в LIBIS з будь-якого типу ресурсу (https://doi.org/10.51740/mp.55). Також з метою інформування професійної спільноти про міжнародні стандарти інформації та документації, що діють у Литві, їх оновлення та останні видання в березні 2022 р. випущено Довідник з литовських стандартів інформації та документації (https://doi.org/10.51740/mp.54).
Національна бібліотека Латвії відповідно до Закону Латвійської Республіки від 16.12.1992 р. «Про Національну бібліотеку Латвії» (URL: https://likumi.lv/ta/id/62905-par-latvijas-nacionalo-biblioteku) забезпечує створення, підтримку, видання, публікацію та оприлюднення Національної енциклопедії у формі книжкового видання та в електронному форматі, реалізує ініціативу стандартизації бібліотечних процесів.
Відповідно до Закону про Національну бібліотеку Естонії від 22.02.2011 р. (URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504042019004/consolide) Національна бібліотека Естонії як парламентська бібліотека зберігає, обробляє, аналізує та готує публікації для Рійгікогу (парламент), Канцелярії Рійгікогу, уряду республіки, міністерств.
В інформаційну епоху діяльність національних бібліотек характеризується поглибленням інтеграції в інформаційне електронне середовище, електронні ресурси стають невід’ємною складовою сучасної інформаційної інфраструктури суспільства, бібліотеки модернізують традиційну бібліотечно-бібліографічну діяльність, розвивають і вдосконалюють науково-видавничу діяльність. Трансформація цієї діяльності відбувається в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, що дає можливість випускати видання паралельно в електронному та традиційному (на паперових носіях) форматах.
У 2020 р. Литовська національна бібліотека імені Мартінаса Мажвідаса оновила стратегію видання наукових журналів та поширення їх змісту. Одним з результатів цього оновлення стала поява нового періодичного наукового журналу «Актуально завтра» (URL: https://journals.lnb.lt/relevant-tomorrow/issue/archive). Журнал не лише продовжує традицію наукового видання національної бібліотеки, а й також знаменує його оновлення, видається в електронному вигляді.
Так, Латвійська національна бібліотека в лютому 2022 р. підготувала до випуску новий журнал «Огляд новин: технічні та природничі публікації іноземними мовами» (URL: https://dom.lndb.lv/data/obj/1041810), що виходитиме один раз на квартал – у лютому, травні, вересні та листопаді у форматі інтерактивного електронного видання.
Досліджуючи досвід науково-видавничої діяльності національних бібліотек країн Балтії, слід наголосити, що дієвим інструментом забезпечення оптимальних результатів такої діяльності є максимальне втілення стратегій їх розвитку. Зокрема, у Стратегії розвитку Національної бібліотеки Латвії на 2019–2023 роки зазначено, що в співпраці з підкомітетом з інформації та документації термінології бібліотека розробляє термінологію для бібліотек і пов’язаних з ними секторів та веде базу даних бібліотеки; перекладає та публікує інструкції і рекомендації Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ, інформаційні матеріали.
Щоб задовольнити потреби сучасного видавця, у 2016 р. Національна бібліотека Естонії запустила Видавничий портал, призначений для всіх естонських видавців, де вони можуть: анонсувати нові публікації, подати заявку на стандартні номери для публікацій, архівувати файли, керувати юридичними правами, пов’язаними з публікацією, а також переглядати статистику використання їхніх публікацій (URL: https://kirjastaja.digar.ee/en).
Одними з пріоритетних завдань національних бібліотек як науково-дослідних установ є розвиток інформаційних технологій для загальнодоступності інформаційних активів національної бібліотеки, розвиток технології зберігання інформації. Однією з особливостей науково-видавничої діяльності національних бібліотек є забезпечення надійності й безпеки в довгостроковій перспективі збереження інтернет-видань і продукції файлів, впроваджуючи сучасні цифрові технології, та зміцнення позицій виробництва бібліотечної продукції в XXI ст.
Отже, виходячи з вищезазначеного, доходимо висновку, що сьогодні національні бібліотеки країн Балтії відіграють важливу роль у розвитку інформаційного простору, здійснюють підтримку наукових досліджень, успішно розвиваючи науково-видавничу діяльність.

UDC 027.54(474):[001.89:655.4/.5]:025.5:004.77
Tetiana Dubas,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1690-8297,
Candidate of Social Communications,
Head of Department,
Department of Synthesis of Socio-Cultural Network Resources,
National Law Library,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: t.dubas60@gmail.com
FEATURES OF RESEARCH AND PUBLISHING ACTIVITIES
OF THE NATIONAL LIBRARIES OF THE BALTIC COUNTRIES

The current state of research and publishing activities of the national libraries of Lithuania, Latvia, and Estonia is considered. The peculiarities of the production of publishing products in the process of ensuring the information needs of modern users are analyzed.
Keywords: research and publishing activity, national libraries, electronic resources, information support, scientific edition.